Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Elektra - Ještě horší film než Daredevil.

Elektra - Ještě horší film než Daredevil.

Elektra
Elektra
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Poprvé se tato oblí­be­ná comic­so­vá hrdin­ka před­sta­vi­la fil­mo­vým divá­kům v Daredevilovi, kde se sta­la fem­me fata­le ústřed­ní­ho hrdi­ny Matta Murdocka (Ben Affleck – mimo­cho­dem, v sou­čas­né době jsou part­ne­ry i v reál­ném živo­tě). Pokud jste ten­to titul vidě­li, asi se diví­te, jak to, že se Elektra (Jennifer Garner) opět obje­vu­je na scé­ně – v Daredevilovi jí zabi­li. Jenže svět fil­mu je vše­moc­ný, a pro­to­že tato posta­va si vede dob­ře nejen, co se týče pro­dej­nos­ti comic­sů, ale zalí­bi­la se i fil­mo­vé­mu pub­li­ku, roz­hod­li se pro­du­cen­ti Elektru vzkří­sit pro nový film v němž se sta­la dokon­ce hlav­ním cha­rak­te­rem.Jistě, že její oži­ve­ní muse­lo být vysvět­le­no, a tak se v něko­li­ka krát­kých scé­nách dozví­me, že jí vzkří­sil mis­tr Stick (Terence Stamp). Ten jí také zača­la zdo­ko­na­lo­vat v bojo­vých umě­ních, ale Elektra výcvik nedo­kon­či­la. Pronásledována stí­ny minu­los­ti, před kte­rý­mi se sna­ží mar­ně unik­nout, stá­vá se jed­nou z nej­lep­ších nájem­ných vra­žed­kyň. Svou prá­ci sice nevy­ko­ná­vá s rados­tí, ale osud v ní téměř zabil všech­ny emo­ce, což je pro likvi­dá­to­ra vel­ká výho­da. Jenže, vše se změ­ní, když se setká s Markem Millerem (Goran Visnjic) a jeho dce­rou Abby (Kirsten Prout). Ti jsou její dal­ší „pra­cí“, ale ona je, snad pro­to, že jí Abby při­po­mí­ná jí samot­nou, nedo­ká­že zlik­vi­do­vat. A to roz­hod­ně nepo­tě­ší její zaměst­na­va­te­le. Za její nepo­sluš­nost, je při­dá­na na seznam nepo­ho­dl­ných osob. O ty se má posta­rat bra­trstvo The Hand, kte­ré je sesta­ve­no z pěti uni­kát­ních bojov­ní­ků, jsou to extrém­ně rych­lý Kirigi (Will Yun Lee), smr­tí­cí polib­ky roz­dá­va­jí­cí Typhoid (Natassia Malthe), gigan­tic­ký Stone (Bob Sapp), super­mršt­ný Kinkou (Edson T. Ribeiro) a Tattoo (Chris Ackermann), kte­rý doká­že oži­vit svá teto­vá­ní.

Od Elektry jsem oče­ká­val pře­de­vším akč­ní podí­va­nou. Přece jen, její pří­běh doslo­va svá­dí k tomu, vytvo­řit dyna­mic­ký titul, kte­rý nabíd­ne množ­ství str­hu­jí­cích sou­bo­jů. Ale naneštěs­tí nejsou až tak str­hu­jí­cí a není jich tolik, aby nám vyna­hra­di­ly jen lehce nad­prů­měr­nou cho­re­o­gra­fii. Právě ta je kame­nem úra­zu. Je zvlášt­ní, že i když Jennifer Garner pod­stou­pi­la výcvik bojo­vých umě­ní, Edson. T. Ribeiro je v růz­ných bojo­vých spor­tech zběh­lý, stej­ně jako Will Yun Lee a Bob Sapp je dokon­ce pro­fe­si­o­nál­ní zápas­ník, jsou akč­ní sek­ven­ce nejen zma­te­né, ale nejsou ani vizu­ál­ně zvlád­nu­té, tak, jak bychom od fil­mu podob­né­ho raže­ní čeka­li. Většina z čle­nů The Hand je zabi­ta v něko­li­ka málo vte­ři­nách, aniž by došlo ke sty­lo­vé­mu stře­tu. Téměř nej­za­jí­ma­věj­ší scé­nou se tak stá­vá přá­tel­ský střet mezi Elektrou a Abby (její čtr­nác­ti­le­tá před­sta­vi­tel­ka Kirsten Prout se pil­ně věnu­je Tae Kwon Do).

Naštěstí Elektra dělá čest své­mu antic­ké­mu jmé­nu a nepo­strá­dá i tra­gic­kou rovi­nu. Hlavní posta­va je neu­stá­le pro­ná­sle­do­vá­na zábles­ky minu­los­ti, ve kte­rých zno­vu a zno­vu čelí smr­ti své mat­ky, kte­rá jí vel­mi pozna­me­nal. Ale nejen minu­lost jí nahá­ní hrů­zu, obá­vá se také toho, že Abby by moh­la krá­čet v jejich sto­pách, což nechce dovo­lit. Jennifer Garner se herec­ký talent roz­hod­ně nedá popřít (stej­ně tak, i neu­vě­ři­tel­né cha­risma) a sedí jí jak role kome­di­ál­ní (Přes noc tři­cít­kou), tak role dra­ma­tic­ké, jak nám doka­zu­je prá­vě Elektře.

Filmové adap­ta­ce comic­sů to nema­jí leh­ké, kon­ku­ren­ce je v sou­čas­né době veli­ká, tak­že není vůbec leh­ké pro­sa­dit se. Elektra není špat­ný film, obsa­ze­ní je výteč­né, spe­ci­ál­ní efek­ty vypa­da­jí vel­mi dob­ře, tem­ná atmo­sfé­ra titu­lu oprav­du pomá­há, ale sou­čas­ně je také nut­no upo­zor­nit na to, že akč­ní scé­ny jsou jen mír­ně nad­prů­měr­né a scé­nář je mís­ty lehce pate­tic­ký. Lhal bych, kdy­bych nepři­znal, že jsem čekal o něco více (spe­ci­ál­ně pak, co se týče dyna­mic­ké slož­ky), ale prav­dou je, že to moh­lo dopad­nou mno­hem hůře. Elektra je jis­tě míř­ně nad­prů­měr­nou comic­so­vou adap­ta­cí, její poten­ci­ál, ale nebyl vyu­žit napl­no.
Proč bys­te měli film vidět?

  • Protože Jennifer Garner je skvě­lá
  • Ústřední „zápo­rá­ci“ jsou cha­risma­tič­tí
  • Atmosféra je mra­zi­vě tem­ná

Co se nemu­sí kaž­dé­mu líbit?

  • Bojové scé­ny – je jich málo a jejich cho­re­o­gra­fie je prů­měr­ná
  • Střety s „anti­hr­di­ny“, než sta­čí­te mrk­nout, vět­ši­na z nich umí­rá
  • Občasná sen­ti­men­ta­li­ta

Photo © 2005 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Elektra na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83275 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71600 KB. | 23.06.2024 - 04:42:59