Kritiky.cz > Horory > Would You Rather (2012)

Would You Rather (2012)

rp Would You Rather 2012.png
rp Would You Rather 2012.png
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kvůli svým sví­zel­ným život­ním situ­a­cím se sta­nou akté­ry bru­tál­ní hry, ve kte­ré mají jen dvě vol­by a ani jed­na není zrov­na moc pří­jem­ná…  


Každý člo­věk se může dostat do neleh­ké situ­a­ce a to ať svým vlast­ním při­či­ně­ním, nebo pros­tě pro­to, že chce pomo­ci svým bliž­ním. A přes­ně to samé se sta­lo mla­dé Iris, jejíž bra­tr potře­bu­je nut­ně transplan­ta­ci kost­ní dře­ně, jenomže na to nema­jí finanč­ní pro­střed­ky. A jako dar s čis­té­ho nebe dosta­ne této ženě nabíd­ka, aby se zúčast­ni­la tajem­né hry v síd­le boha­té rodi­ny Lambrickových. Společně s dal­ší­mi sed­mi zájem­ci jsou nej­pr­ve boha­tě pohoš­tě­ni a násled­ně vyzvá­ni ke hře. Ta má doce­la jed­no­du­chá pra­vi­dla – roz­hod­nout se mezi dvě­ma vol­ba­mi s časo­vým ome­ze­ním. Problém je však v tom, že vaše vol­ba bude buď­to bolet vás, no ane­bo jiné­ho hrá­če. Vyhrát totiž může jen jeden a ostat­ní budou postup­ně eli­mi­no­vá­ni a to doslo­va…


Režie: David Guy Levy

Rok výro­by: 2012

Délka: 93 min

Země: USA

 

Hrají:

Brittany Snow...(Iris)

Jeffrey Combs...(Shepard Lambrick)

Enver Gjokaj...(Lucas)

Sasha Grey...(Amy)

John Heard...(Conway)

Jonny Coyne...(Bevans)

...a dal­ší


Záměrně jsem si pro tyto dny vybral kous­ky, jejichž nápl­ní jsou doslo­va „spo­le­čen­ské hry vše­ho dru­hu“. V osob­ním živo­tě je mám doce­la rád, jen dávám před­nost poně­kud sran­dov­něj­ší­mu a zábav­něj­ší­mu prů­bě­hu, než jaké­mu jsou vysta­ve­ni samot­ní akté­ři ve fil­mu. A věř­te, že tuhle hru bys­te hrát pros­tě nechtě­li! Výhra je láká­vá, ale taky vás jed­not­li­vé kola budou šered­ně bolet, nebo při­tom bude­te muset trýznit své spo­lu­hrá­če. Jeffrey Combs se své role ďábel­ské­ho hos­ti­te­le Lambricka ujal s grá­cií jemu vlast­ní, za což mu samo­zřej­mě pat­ří vel­ké dík.

 

Ani ostat­ní zúčast­ně­ní si však neved­li vůbec špat­ně, tak­že pro­ti herec­ké­mu obsa­ze­ní nemám vět­ších námi­tek. Jen John Heard se tam mohl ohřát poně­kud déle a Sasha Grey doce­la pře­kva­pi­la. Já ji mám zaška­tul­ko­va­nou hlav­ně coby por­no­he­reč­ku – kte­rá ráda natá­če­la doslo­va bizar­ní scén­ky (no ani se jí moc nedi­vím, že s tou­to bran­ží už více­mé­ně sek­la, věřím, že jí za ty roky musí pěk­ně bolet snad všech­ny těles­né otvo­ry). Brittany Snow odved­la sluš­nou prá­ci a jako hlav­ní hrdin­ka v mých očích cel­kem obstá­la.

 

Jediné s čím jsem měl tro­chu pro­blém, byla zby­teč­ná uke­ca­nost toho­to fil­mu. Přece jenom se kaž­dý těšil hlav­ně na pořád­ný masa­kr ala SAW a jemu podob­né eli­mi­nač­ní hrát­ky s výbě­rem, ale tady dosta­ly na můj vkus až moc pro­sto­ru hlav­ně psy­cho­lo­gic­ké roz­ho­vo­ry a cel­ko­vě se tu spíš žva­ni­lo, než abych nám byly naser­ví­ro­vá­ny řád­ně bru­tál­ní chu­ťov­ky. Ale tak i nad tím se dá při­mhou­řit oko, pro­to­že jako celek to v mých očích nako­nec zane­cha­lo jakž­takž dob­rý dojem. Would You Rather tak urči­tě můžu dopo­ru­čit, jen do toho nejdě­te s pří­liš vel­kým oče­ká­vá­ním. Je to sice lehce nad­prů­měr­ná zále­ži­tost, ale znám ješ­tě něko­lik lep­ších a bru­tál­něj­ších na dané téma. 


Hodnocení:

60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26769 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72204 KB. | 21.05.2024 - 22:56:28