Kritiky.cz > Technika > Digitalizace filmů z VHS je velmi snadná a zvládnete ji z pohodlí vašeho domova!

Digitalizace filmů z VHS je velmi snadná a zvládnete ji z pohodlí vašeho domova!

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 3,50 z 5)
Loading...

Na inter­ne­tu nalez­ne­te tuc­ty „zaru­če­ných“ návo­dů, jak digi­ta­li­zo­vat vaší video­ka­ze­tu snad­no a rych­le. Ovšem tako­vé návo­dy jsou sko­ro vždyc­ky psa­né moc odbor­ně, tak­že jim nemu­sí­te zce­la poro­zu­mět. Pokud umí­te s počí­ta­čem jen zákla­dy a nejste roze­ný pro­gra­má­tor, či milov­ník moder­ních tech­no­lo­gií, pak mám pro vás jed­no­du­ší řeše­ní, kte­ré jis­tě hra­vě zvlád­ne­te a díky tomu si pře­ve­de­te vaše oblí­be­né VHS nahráv­ky do digi­tál­ní podo­by.

Nechci vás trýznit tím, že vás budu učit digi­ta­li­zo­vat VHS kaze­ty pomo­cí slo­ži­tých pro­gra­mů. Vám hra­vě posta­čí zakou­pit ten­to kodér, kte­rý hra­vě pře­ve­de VHS kaze­ty do digi­tál­ní podo­by pomo­cí při­da­né­ho pro­gra­mu snad­no a rych­le. Nejlepším zaří­ze­ním na čes­kém trhu je beze­spo­ru Canopus HW pře­vod­ník, kte­rý drtí svo­ji kon­ku­ren­ci díky jed­no­du­chos­ti. Je sice prav­da, že tako­vý­to pře­vod­ník je tro­chu draž­ší, tak­že mož­ná bude lep­ší najít něko­ho v oko­lí, kdo vám ho zapůj­čí, ale věř­te, že se to vypla­tí.

Co tedy k digitalizaci budeme potřebovat

  1. Videopřehrávač
  2. Převodník ana­lo­go­vé­ho videa na digi­tál­ní (zmi­ňo­va­ný Canopus)
  3. Počítač vyba­ve­ný por­tem FireWire (IEEE 1394)
  4. Program na zachy­tá­vá­ní videa
  5. Program pro střih a úpra­vu videa
  6. DVD vypa­lo­vač­ku, budete-li chtít pře­ve­de­nou VHS na DVD umís­tit

1. Videopřehrávač

Obraz

Obraz VHS pře­hrá­vač se s pře­vod­ní­kem pro­po­jí pomo­cí S-video kabe­lu. Použité video tedy musí S-video konek­tor obsa­ho­vat, nebo jej může­te dopl­nit pou­ži­tím adap­té­ru. Ten zapo­jí­te do konek­to­ru SCART. Druhou mož­nos­tí, jak obraz do pře­vod­ní­ku zapo­jit, je kom­po­zit­ní CINCH.

Zvuk

Zvukovou slož­ku sig­ná­lu do pře­vod­ní­ku při­po­jí­te ste­reo kabe­lem CINCH (dvo­ji­tý kabel pro levý a pra­vý kanál, čer­ve­ný a bílý). Výstupy pro CINCH kabe­ly má asi kaž­dé video. Kdyby ne, na adap­té­ru pro S-video najde­te i tyto. Třeba zmí­nit, že kva­lit­něj­ší výstup dosáh­ne­te zapo­je­ním S-video kabe­lu pří­mo do videa, neboť jaso­vá a barev­ná slož­ka sig­ná­lu se v tom­to pří­pa­dě pře­ná­ší oddě­le­ně.

Model videa

Pro pře­vod VHS na DVD nebo jiný digi­tál­ní for­mát bude­te potře­bo­vat oprav­du kva­lit­ní video­pře­hrá­vač. Měl by být schop­ný vyrov­nat se i s nekva­lit­ní­mi VHS kaze­ta­mi, obraz sta­bi­li­zo­vat, redu­ko­vat šum, dis­tor­ze v obra­zu a obraz „nějak“ syn­chro­ni­zo­vat. Synchronizace je důle­ži­tá. Zařízení pro syn­chro­ni­za­ci se nazý­vá TBC. V pokro­či­lých mode­lech VHS pře­hrá­va­čů se nepl­no­hod­not­né TBC nachá­zí také. Pokud video žád­né „své­ho dru­hu“ TBC nemá, je tře­ba jej dodat. Neplnohodnotné, ale pou­ži­tel­né TBC je zabu­do­vá­no i v pře­vod­ní­cích Canopus. Další mož­nost je mezi pře­vod­ník a video při­dat plno­hod­not­né TBC např. AVToolbox AVT-8710, DataVideo TBC-1000. Ani jed­no zaří­ze­ní se již nevy­rá­bí, tak­že nezbý­vá než hle­dat na zahra­nič­ních aukč­ních webech. DataVideo TBC-1000 je prak­tic­ky k nese­hná­ní. AVToolbox AVT-8710 lze občas vidět kolem 4-6.000 Kč (z USA plus doprav­né a clo). Pokud však pou­ži­je­te pokro­či­lé video s nepl­no­hod­not­ným TBC spo­leč­ně s pře­vod­ní­kem Canopus, vět­ši­na nahrá­vek by měla být v pořád­ku.

Vhodné video poří­dí­te za 4 až 10.000 Kč, ale i více. Záleží na zacho­va­los­ti a pro­duk­to­vé řadě. Vyšší řady vytě­ží z VHS kaze­ty více detai­lů, ostřej­ší a kon­trast­něj­ší obraz.

2. Převodník AD (analog-digital)

Nabídka pře­vod­ní­ků Canopus vhod­ných pro pře­vod VHS, se dnes (v roce 2016) smrsk­la do jed­no­ho mode­lu, a sice ADVC110. Další mode­ly ADVC50, ADVC100, ADVC300 je nicmé­ně mož­né zakou­pit jako pou­ži­té, pře­de­vším na zahra­nič­ních aukč­ních webech. V ČR se model ADVC110 pro­dá­vá za 10.000 Kč. Nový kou­sek poří­ze­ný z USA poří­dí­te v pře­poč­tu něco málo přes 4.000 Kč. Je však tře­ba při­po­číst cel­ní poplat­ky a dopra­vu. I  tak ale vyjde o něko­lik tisíc Kč lev­ně­ji než u nás.

Kolem 10.000 Kč lze poří­dit ze zahra­nič­ní i s dopra­vou a vše­mi poplat­ky (pou­ži­tý) nej­vyš­ší model ADVC300, kte­rý je dodá­ván s pro­gra­mem Picture Controller 300. Tento pro­gram dovo­lu­je upra­vo­vat vlast­nos­ti zachy­tá­va­né­ho videa v mno­ha smě­rech. Zmiňme např. jas, kon­trast, sytost, odstín, ost­rost, něko­lik módů pro reduk­ci šumu, plus úpra­vy zvu­ku.

Všechny tyto vlast­nos­ti lze sice poz­dě­ji upra­vo­vat v (dosta­teč­ně výkon­ném) PC. Avšak pokud potře­bu­je­te kon­stant­ně expor­to­vat vět­ší množ­ství videí, kaž­dá úpra­va v pro­gra­mu pro edi­ta­ci videa pro­dlou­ží vykres­lo­vá­ní. Export tak může časo­vě nabobt­nat na mno­ho­ná­so­bek. Pokud dob­ře vyla­dí­te obraz zachy­tá­va­né­ho videa už v Picture Controlleru, úpra­vy před finál­ním expor­tem se vět­ši­nou smrsk­nou na ořez okra­jů a odstři­že­ní nežá­dou­cích čás­tí, což bys­te muse­ly udě­lat tak nebo tak.

Pokud už teď začí­ná­te počí­tat, na kolik Vás celé vyba­ve­ní vyjde a část­ka se Vám zdá pří­liš vel­ká, může­te se obrá­tit na někte­rou ze firem, kte­rá služ­bu digi­ta­li­za­ce VHS kazet posky­tu­je. Třeba tato má výbor­ný poměr ceny a kva­li­ty. Všechny pře­vod­ní­ky Canopus jsou kom­pa­ti­bil­ní jak s eurostan­da­re­dem PAL, tak ame­ric­kým NTSC. Stačí pou­žít pře­pí­nač, kte­rý najde­te na spod­ní stra­ně pří­stro­je.

3. Počítač vybavený portem FireWire (IEEE 1394)

Převodník s počí­ta­čem pro­po­jí­te kabe­lem FireWire (IEEE 1394) s 6-ti pino­vým konek­to­rem. Mnohé počí­ta­če jsou vyba­ve­ny tím­to por­tem již na úrov­ni základ­ní des­ky. Pokud ne, dopl­ní­te jej PCI kar­tou za něko­lik set korun, zapo­je­nou do PCI slo­tu.

4. Zachytávání videa

Pro zachy­tá­vá­ní vide lze pou­žít mno­ho vol­ně sta­ži­tel­ných pro­gra­mů. Také kaž­dý pro­gram pro střih a edi­ta­ci videa něja­kou kom­po­nen­tu pro zachy­tá­vá­ní videa má.

Problém při zachy­tá­vá­ní videa nastá­vá, když záznam na VHS kaze­tě obsa­hu­je nepřes­nos­ti a pro­lu­ky v časo­vém kódu. Děje se to pokud je VHS kaze­ta opa­ko­va­ně pře­hrá­vá­na jiný­mi nahráv­ka­mi, nebo pokud jsou mezi jed­not­li­vý­mi nahráv­ka­mi prázd­ná mís­ta. Což je pří­klad snad vět­ši­ny kazet. Mít kon­ti­nu­ál­ní nahráv­ku od začát­ku do kon­ce kaze­ty pří­liš obvyk­lé není.

Většina pro­gra­mů pro zachy­tá­vá­ní videa má ten­den­ci zasta­vit pro­ces, jakmi­le nara­zí na nepřes­nost v časo­vém kódu. Při kaž­dém zasta­ve­ní je tře­ba pře­to­čit kaze­tu kou­sek zpět a zno­vu začít. Když se to u kaze­ty opa­ku­je už pode­sá­té, je to vel­mi iri­tu­jí­cí a zdr­žu­jí­cí. Když nese­dí­te před moni­to­rem a nesle­du­je­te pře­vod videa v reál­ném čase, zasta­ve­ní neza­zna­me­ná­te. Musíte pak poměr­ně slo­ži­tě dohle­dá­vat, kde se pro­ces pře­ru­šil a napo­jo­vat… Převod VHS kaze­ty pak trvá mno­hem déle.

Jeden z oprav­du mála pro­gra­mů, kte­rý VHS kaze­tu dove­de zachy­tit celou, bez jaké­ho­ko­liv pře­ru­še­ní, je WindDV, sho­dou okol­nos­tí od čes­ké­ho tvůr­ce Petra Mourka. Program byl vytvo­řen a napo­sled aktu­a­li­zo­ván v obdo­bí Windows XP. Funguje však i na nověj­ších Windows.

Nutno zmí­nit, že video se zachy­tá­vá v nekom­pri­mo­va­ném for­má­tu AVI. 1 hodi­na videa z VHS pře­ve­de­ná do toho­to for­má­tu ukro­jí z vaše­ho har­d­dis­ku 13Gb. Při 20 hodi­nách digi­ta­li­zo­va­ných VHS z pěti plných 240 minu­to­vých kazet jde tedy o ohrom­ných 260Gb dat. Je pro­to tře­ba mys­let na kapa­ci­tu vaše­ho har­d­dis­ku ješ­tě před zapo­če­tím prá­ce. Finální export do úspor­něj­ší­ho kom­pri­mo­va­né­ho for­má­tu nebo na DVD samo­zřej­mě sra­zí dato­vou veli­kost na zlo­mek.

5. Program pro střih a úpravu videa

Video pře­ve­de­né z VHS do digi­tál­ní podo­by je tře­ba ješ­tě upra­vit. Pro úpra­vu může­te vyu­žít někte­rý z vol­ně dostup­ných pro­gra­mů jako je VirtualDub. Placené Sony Vegas, Adobe Premiere a mno­ho dal­ších.

Prvním kro­kem je vystří­há­ní nepo­třeb­ných a nechtě­ných čás­tí. Zrnění, prázd­né mís­ta, mís­ta s defor­mo­va­ným obra­zem apod. Druhým kro­kem je ořez obra­zu na všech jeho stra­nách. Při digi­ta­li­za­ci VHS dochá­zí k tzv. over­s­ca­nu - přeske­no­vá­ní. Jsou pře­ve­de­ny i čás­ti obra­zu, kte­ré kla­sic­ké tele­vi­ze oře­zá­va­jí. V těch­to čás­tech se nachá­zí jak pou­ži­tel­ný obraz, tak roz­tře­pe­né a jinak defor­mo­va­né okra­je.

Tyto okra­je je tře­ba oříz­nout, aby neru­ši­ly. Oříznutí při­dá čer­né pru­hy po stra­nách obra­zu. Můžete se jich sice zba­vit roz­ta­že­ním oře­za­né­ho obra­zu k okra­jům, ale má to za násle­dek zhor­še­ní ost­ros­ti obra­zu a nelze to dopo­ru­čit. Finálním kro­kem je export. Budete-li chtít videa sle­do­vat v kla­sic­kém stol­ním DVD pře­hrá­va­či a záro­veň si být jis­ti, že jej pře­hra­je úpl­ně kaž­dý, i ten nej­star­ší, bude­te expor­to­vat do mpeg2 a na vytvo­ře­ní DVD pou­ži­je­te pro­gram pro DVD autho­ring. Přehršle jsou jich opět k dostá­ní zdar­ma, stej­ně jako pla­ce­ných. Je-li to pro Vás už moc slo­ži­té, může­te se opět obrá­tit na něko­ho kdo vám pře­vod VHS na DVD za dobrou cenu udě­lá.

Pokud vaše tele­vi­ze nabí­zí vstup pro pamě­ťo­vý USB fla­sh disk a pod­po­ru­je i moder­něj­ší for­má­ty než sta­řič­ký mpeg2, může­te expor­to­vat do mpeg4. Tato videa pře­hra­je­te i v počí­ta­či nebo v mobi­lu a jsou vhod­ná i pro nahrá­ní a sle­do­vá­ní na inter­ne­tu.

Shrneme-li výše popsa­né, dojde­me k závě­ru, že digi­ta­li­zo­vat video své­po­mo­cí se vypla­tí tepr­ve pokud potře­bu­je­te pře­vést vel­ké množ­ství ana­lo­go­vé­ho zázna­mu. Základní vyba­ve­ní nepů­jde pod 10.000 Kč. Pro ješ­tě lep­ší výsle­dek nepo­čí­tej­te s cenou pod 20.000 Kč. Samozřejmě může­te zaří­ze­ní pou­žít a opět pro­dat. Na dru­hou stra­nu je tře­ba počí­tat s časem, kte­rý strá­ví­te nejen se samot­ným pře­vo­dem, ale i se shá­ně­ním vhod­né tech­ni­ky. A může se klid­ně stát, že tech­ni­ka, kte­rou kou­pí­te bude už za zeni­tem pou­ži­tel­nos­ti. A pro­to­že se jed­ná veskr­ze o tech­ni­ku z dru­hé ruky, kupo­va­nou ze zahra­ni­čí, nepo­čí­tej­te s tím, že ji jen tak něko­mu snad­no pošle­te zpět s oče­ká­vá­ním vrá­ce­ných peněz.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
3 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Videorekorder 1080p/60fps

Zdravím , jde to i snad­ně­ji a bez počí­ta­če . Za 150-180$ (ali) a nebo za 200€ (němec­ko) se dá kou­pit video­re­kor­der kte­rý má jak hdmi vstup , tak i av vstup , náhle­do­vý dis­plej , uklá­dá na sd kar­tu , usb disk a nebo i do počí­ta­če , lze při­po­jit na moni­tor a nebo tele­vi­zi jako živý náhled přes HDMI a má dokon­ce vstup na ste­reo mik­ro­fon pro živé vysí­lá­ní tře­ba. Ukládá 480p , 720p a 1080p . 1080p ve třech kva­li­tách a se sním­ko­vou frek­ven­cí 60fps (všech­ny roz­li­še­ní jsou voli­tel­ně až 60fps). Problém je jen jeden , jako obvykle tohle zají­ma­vé a lev­né zaří­ze­ní nelze nikde zakou­pit v České repub­li­ce , ale­spoň jsem se zatím nedo­pát­ral.

FireWire

Zajímalo by mě, jak chce­te Canopus při­po­jit k sou­čas­né­mu PC. Rozhraní FireWire zanik­lo už v roce 2012, poz­děj­ší počí­ta­če ho už nema­jí. Adaptéry do kla­sic­ké­ho PCI jsou nepo­u­ži­tel­né (v moder­ním PC slot PCI zce­la chy­bí), a adap­té­ry pro PCI-E se neda­jí sehnat - všu­de jsou vede­ny jako nedo­stup­né. Takže někde sehnat sta­rý krám mož­ná ješ­tě s Windows XP. Úžasné.

Ivánek

FW do PCI-e se dá sehnat na aliex­pres­su

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

3
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,79420 s | počet dotazů: 277 | paměť: 71792 KB. | 29.02.2024 - 12:11:13