Kritiky.cz > Domácí rady > Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti

Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti

domacimasky
domacimasky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každá žena chce být krás­ná, cítit se pro sebe a své oko­lí atrak­tiv­ní a žádou­cí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krás­nou pleť bez podráž­dě­ní, pupín­ků či jiných nedo­stat­ků. Ano, sly­ší­te dob­ře! Právě pleť může za to, zda se bude­te cítit svě­ží a sebe­vě­do­má, to ona vaši oso­bu pro­jas­ní, roz­zá­ří a na tvá­ři vykouz­lí neza­po­me­nu­tel­ný úsměv.

Nejjednodušším a nej­rych­lej­ším způ­so­bem pro rege­ne­ra­ci ple­ti jsou ple­ťo­vé mas­ky, jež se tra­dič­ně pou­ží­va­jí pro péči pokož­ky obli­če­je, krku a dekol­tu. Masky apli­ku­je­me nejmé­ně jed­nou nebo dva­krát týd­ně na pře­dem očiš­tě­nou pleť, ide­ál­ně po ospr­cho­vá­ní se nebo hor­ké kou­pe­li, kdy se póry ote­vřou, a tím lépe vstře­bá­va­jí veš­ke­ré pro­spěš­né lát­ky do ple­ti. Samozřejmě bychom nemě­li opo­me­nout ani na ide­ál­ní dobu půso­be­ní tako­vé mas­ky, kte­rá  je při­bliž­ně 10 až 15 minut. Nikdy neza­po­mí­nej­te na to, že heb­kou, krás­ně napja­tou a mla­dist­vou pleť si udr­ží­te pou­ze s pra­vi­del­ným pou­ží­vá­ním ple­ťo­vých masek, a ne jinak.

Pleťové mas­ky nemu­sí­te kupo­vat pou­ze hoto­vé, ale může­te si je sami při­pra­vit ze suro­vin, kte­ré běž­ně seže­ne­te doma ve své domác­nos­ti. Vzhledem k tomu, že kaž­dá pleť je jiná, bychom k ní také tak měli i při­stu­po­vat. Jinak se zacho­vá suchá pleť, jinak mast­ná; a na kaž­dou z nich lze pou­žít růz­né slo­že­ní suro­vin. Pro suchou pleť na základ mas­ky pou­ží­vá­me tva­roh, med nebo jogurt, kdež­to u mast­něj­ší to je citró­no­vá šťá­va, vaječ­né bíl­ky, jabl­ko, aloe vera nebo okur­ka. Při výro­bě lze pou­žít i někte­ré bylin­ky jako napří­klad Aloe Vera, heř­má­nek, levan­du­le, máta nebo šal­věj. A jak tyto bylin­ky půso­bí na pleť?

Aloe vera

Aloe vera se odne­pa­mě­ti pou­ží­vá na popá­le­ni­ny, kopřiv­ku a jiné kož­ní pro­blémy. Lokální pou­ži­tí aloe zabra­ňu­je stár­nu­tí ple­ti a tvor­bě vrá­sek, sni­žu­je tvor­bu lupů.

Heřmánek

Nejlepší bylin­ka v boji pro­ti zarud­nu­té ple­ti a svě­di­vos­ti. Na zklid­ně­ní ple­ti po podráž­dě­ní od kos­me­tic­kých pří­prav­ků nebo zne­čiš­tě­né­ho pro­stře­dí si vysta­čí­te pou­ze s uva­ře­ným heř­mán­ko­vým čajem. Stačí vychlad­lý sáček s heř­mán­ko­vým čajem nebo odli­čo­va­cí tam­po­nek namo­če­ný v čaji při­lo­žit na posti­že­né mís­to. Takto apli­ko­va­ný heř­má­nek odstra­ňu­je znám­ky stár­nu­tí a zne­čiš­tě­né pokož­ky, omla­zu­je a hyd­ra­tu­je.

Levandule

Pro své pro­ti­zá­nět­li­vé účin­ky pomá­há levan­du­lo­vý olej zklid­nit podráž­dě­nou pleť, sni­žu­je zarud­nu­tí pokož­ky a je ide­ál­ním pomoc­ní­kem v boji s akné.

Máta

Každý moc dob­ře ví, že máta má uvol­ňu­jí­cí a mír­ně afro­di­zi­kál­ní účin­ky, pomá­há zklid­ňo­vat podráž­dě­nou nebo zaní­ce­nou pokož­ku, doká­že ule­vit od boles­ti způ­so­be­né spá­le­ním se od slun­ce. U mast­né ple­ti skvě­le pomá­há regu­lo­vat pro­duk­ci mazu. Chcete-li svo­jí pokož­ku pro­vo­nět pří­jem­nou vůní máty, sta­čí do kou­pe­le vlo­žit pár jejích líst­ků.

Šalvěj 

Díky této bylin­ce bude vaše pleť krás­ná a čis­tá, neboť na pleť půso­bí vel­mi bla­ho­dár­ně díky svým dez­in­fekč­ním účin­kům, hra­vě si pora­dí s ucpa­ný­mi póry a nedo­ko­na­lost­mi. Nejvhodnějším pou­ži­tím je napa­řo­vá­ní ple­ti nad šal­vě­ji. A jak na to? Do dvou lit­rů vody nasyp­te tři hrs­ti suše­né šal­vě­je. Přibližně deset minut napa­řuj­te pleť nad vrou­cí vodou. Takto uvol­ně­ná pára pro­čis­tí všech­ny póry a zba­ví pleť všech nedo­ko­na­los­tí.

Maska na pro­jas­ně­ní a vypnu­tí ple­ti

Suroviny: hrst čer­s­tvých jahod, hrst čer­s­tvých líst­ků máty, 2 až 3 lží­ce bílé­ho jogur­tu.

Postup: Všechny suro­vi­ny roz­mi­xuj­te a nanes­te v ten­ké vrst­vě na obli­čej. Po dese­ti minu­tách oplách­ně­te.

Maska pro zklid­ně­ní ple­ti a zarud­nu­tí

Suroviny: 3 lží­ce sed­mi­k­rás­ko­vé­ho čaje, 2 lží­ce vlo­ček, 1 hrst máty, 1 hrst levan­du­le, 1 lží­ce medu

Postup: Vločky nechá­me nabobt­nat. Poté smí­chá­me a roz­mi­xu­je­me všech­ny suro­vi­ny do kré­mo­vé kon­zis­ten­ce. V ten­ké vrst­vě nane­se­me na pokož­ku a nechá­me při­bliž­ně 15 minut půso­bit. Poté oplách­ne­me vlaž­nou vodou. Pleť by měla být pak krás­ně čis­tá a jem­ná.

Maska pro­ti vrás­kám kolem očí

Suroviny: 5 hře­bíč­ků, hor­ká voda

Postup: Hřebíčky pře­li­je­me šál­kem vaří­cí vody a nechá­me při­bliž­ně 10 minut pod poklič­kou lou­ho­vat. Scedíme a kous­kem plát­na něko­li­krát den­ně potí­rá­me oko­lí očí.

Pleťová mas­ka pro­ti vrás­kám

Suroviny: 1 jabl­ko i se slup­kou, 1/2 lžič­ky mle­té sko­ři­ce, 1 banán, hrst okvět­ních plát­ků růže, hor­ká voda

Postup: Nejprve zalij­te hrst okvět­ních plát­ků růže hor­kou vodou. Nechte vychlad­nout. Poté vše suro­vi­ny smí­chej­te a roz­mi­xuj­te. V ten­ké vrst­vě nanes­te na pokož­ku a nech­te mas­ku půso­bit 30 až 40 minut, a pak oplách­ně­te vlaž­nou vodou. Maska redu­ku­je hlav­ně vrás­ky na krku.

Heřmán­ko­vá mas­ka na suchou pleť

Suroviny: 100 g suše­ných heř­mán­ko­vých kvě­tů, vrou­cí voda, plá­týn­ko nebo čis­tí­cí, kos­me­tic­ké tam­pó­ny

Postup: Heřmánek pře­li­je­me vrou­cí vodou a vytvo­ří­me kašo­vi­tou hmo­tu, kte­rou nechá­me 10 až 15 minut vychlad­nout. Pomocí plá­týn­ka nebo kos­me­tic­kých tam­pón­ků naná­ší­me na pleť. Po dese­ti minu­tách důklad­ně oplách­ne­me vlaž­nou vodou. Po této apli­ka­ci se bude­te cítit jako zno­vuzro­ze­ná, neboť heř­má­nek má vel­mi sil­né zklid­ňu­jí­cí účin­ky.

Zvláčňující mas­ka pro suš­ší pleť

Suroviny: 1 žlou­tek, 1 vel­ký list Aloe vera, 1 malý šálek vaře­ných vlo­ček. 1 lží­ce medu.

Postup: Všechny suro­vi­ny roz­mi­xu­je­me a naná­ší­me na pleť.

Maska na pova­d­lou a una­ve­nou pleť

Suroviny: šťá­va z půl­ky pome­ran­če, 1 list z Aloe vera, 1 hrst čer­s­tvých lis­tů máty, 2 lží­ce bílé­ho jogur­tu, jeden ušle­ha­ný bílek.

Postup: Všechny suro­vi­ny roz­mi­xuj­te a naná­šej­te na pleť. Nechte půso­bít 15 až 20 minut, poté oplách­ně­te vlaž­nou vodou.

Zdroje:

Učebnice čaro­děj­nic­tví a magie: Thea, vyda­la Fontána v roce 2008

Zelená kos­me­ti­ka od Michaely Suché, vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2007

Fotografie: autor­ky vlast­ní


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,76253 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72005 KB. | 19.04.2024 - 18:28:11