Kritiky.cz > Recenze her > NBA Playgrounds

NBA Playgrounds

https www destructoid com ul 435177 header jpg
https www destructoid com ul 435177 header jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra NBA Playgrounds je jed­na  z úspěš­ných her se spor­tov­ní téma­ti­kou s kon­krét­ním zamě­ře­nín na Batskebal v tak tro­chu netra­dič­ním podá­ní 2v2 hrá­čů.

Základním kon­cep­tem hry jsou sou­bo­je potaž­mo zápa­sy 2 hrá­čů pro­ti sobě nebo také jeden hráč pro­ti AI Protihráčům v netra­dič­ním takřka komic­kém vzhle­du postav. Na výběr máte vel­ké­ho množ­ství hrá­čů, kte­ří jsou reál­ný­mi hrá­či bas­ket­ba­lu v pro­fe­si­o­nál­ních týmech.

Při prv­ním spuš­tě­ní hry vás uve­de do cel­ko­vém ho sys­té­mu balí­ček nápo­věd, kte­rý vás pro­ve­de veš­ke­rý­mi aspek­ty her­ní­ho menu a ovlá­da­cí­ho pane­lu. Ještě než ale spus­tí­te prv­ní hru dosta­ne­te pár balíč­ků hráč­ských karet, kte­ré si roz­ba­lí­te a tím zís­ká­te základ­ní set hrá­čů, nadá­le za kaž­dý vyhra­ný zápas dosta­ne­te dal­ší balí­ček karet, ve kte­rém najde­te dal­ší hrá­če do Vašeho týmu. Následně už se koneč­ně může­te pus­tit do Prvního Zápasu.

V prv­ním zápa­se Vám budou před­sta­ve­ny veš­ke­ré her­ní mecha­ni­ky, jaký­mi jsou napří­klad zákla­dy pohy­bu, růz­né obran­né a útoč­né pohy­by apod. Pro mě úpl­nou novin­kou byl sys­tém tako­vým mini „quickti­me“ cen­tů při střel­bě na koš kde se musí­te tre­fit do zel­né sek­ce na liš­tě po kte­ré vám běží kur­zor, veli­kost této sek­ce a liš­ty cel­ko­vě zále­ží na atri­bu­tech Vámi vybra­né­ho hrá­če, kla­si­kou jaj­ko ve všech ostat­ních hrách podob­né­ho sty­lu jsou atri­bu­ty upra­ve­né pod­le reál­ných schop­nos­tí hrá­čů v reál­né svě­tě. Dalším uni­ká­tem jsou tzv. bonu­sy za body, kde pi kaž­dém budo kte­rý sko­ru­je­te se vám napl­ní tro­chu liš­ty naho­ře v rohu, jakmi­le bude liš­ta plná dosta­ne­te něja­ký náhod­ný bonus tře­ba jako vět­ší rych­lost př sprin­tu, nebo 2x vět­ší počet sko­ro­va­ných bodů. Hra je samo­zřej­mě dopl­ně­na komen­tá­řem od reál­ných bas­ket­ba­lo­vých komen­tá­to­rů. Po pro­je­tí tuto­ri­á­lo­vých zápa­sů se vám už ote­vře mož­not tur­na­jů nebo také hrát se svý­mi kama­rá­dy, jež mám veli­ce v obli­bě.

https://www.destructoid.com/ul/435177-review-nba-playgrounds/lebronzo-noscale.jpg

Co se týče ovlá­dá­ní tak zde nachá­zí­me kámen úra­zu této hry, jeli­kož samot­ná hra je pri­már­ně uče­na na kon­zo­le nebo na game­pad při­po­je­ný k počí­ta­či, tudíž já jsem se trá­pil při hra­ní na klá­ves­ni­ci dokud jsem si nese­hnal game­pad a také veš­ke­ré nápo­vě­dy na kom­bi­na­ce růz­ných chva­tů apod. jsou napsá­ny pro game­pad, tudíž s jsem neu­stá­le blou­mal v nasta­ve­ní a tyto zkrat­ky zkou­mal a sna­žil si je zapa­ma­to­vat. V nasta­ve­ní jsem ani mož­nost změ­ny nápo­věd na nápo­vě­dy pro klá­ves­ni­ci nena­šel… Bohužel mi to vel­mi zne­snad­ni­lo můj postup hrou a musel jsem si pro­to game­pad poří­dit…

https://www.destructoid.com/ul/435177-review-nba-playgrounds/tip%20off-noscale.jpg

Po gra­fic­ké strán­ce je nená­roč­ná a i já se svým počí­ta­čem na úrov­ni tous­to­va­če jsem ji roz­jel na sta­bil­ních 60 FPS při vyso­kých detai­lech. Celkově zabí­rá něco kolem 5 GB.

Za mě má tedy hra vel­mi dob­ré hod­no­ce­ní, jedi­né co ji to ovšem kazí je „neto­le­ran­ce“ vůči klá­ves­ni­cím a pro­to má ode mě hod­no­ce­ní 7/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,06995 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71878 KB. | 21.07.2024 - 00:36:45