Kritiky.cz > Horory > Jonestown Haunting, The (2020)

Jonestown Haunting, The (2020)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přežila hro­mad­nou sebe­vraž­du a řádě­ní čle­nů své­ho kul­tu, ale noč­ní můry a její svě­do­mí ji donu­tí opět čelit hrůzám z minu­los­ti…

Když roku 1978 spácha­li čle­no­vé kul­tu Chrámu lidu hro­mad­nou sebe­vraž­du pod vede­ním reve­ren­da Jima Jonese, hrst­ka jich pře­ži­la. Jednou z nich je i mla­dá žena Sarah, kte­rá však od té doby trpí psy­chic­ký­mi pro­blémy, sužu­jí ji noč­ní můry a výčit­ky svě­do­mí. Deset let dochá­zí k odbor­né­mu léka­ři, ale léč­ba ani práš­ky k nale­ze­ní kli­du nepo­moh­li. Rozhodne se pro­to po letech vydat zpět do míst, kde stá­la nechval­ně pro­slu­lá komu­ni­ta, dou­fa­jíc, že jí ducho­vé minu­los­ti koneč­ně dají pokoj a i oni sami ho nalez­nou. ZLO jí však při­ví­tá s ote­vře­nou náru­čí, pro­to­že na ní nikdy neza­po­mně­lo…Režie: Andrew Jones

Rok výro­by: 2020

Délka: 85 min

Země: Velká Británie

 

Hrají:

Tiffany Ceri...(Sarah Logan)

William Meredith...(Reverend Jim Jones)

Shirley Cook Brooks...(Gaia)

Derek Nelson...(Joshua)

Harriet Rees...(Marcy)

Doug Cooper...(doktor Adelman)

...a dal­ší


Andrew Jones si vzal dal­ší vel­ké sous­to, kte­ré pros­tě díky své nemo­houc­nos­ti a pra­chbíd­ným tvůr­čím schop­nos­tem nedo­ká­zal zpra­co­vat tak, aby z toho nevzni­kl jen dal­ší pod­prů­měr­ný céč­ko­vý paskvil. Tohle je už šes­tý film, kte­rý jsem od něj viděl a opět je to jak přes kopí­rák. Nudná, téměř bez atmo­sfé­ry a s mini­mem zají­ma­vých scén níz­ko­roz­počto­vá podí­va­ná, kte­rá vás spíš uspí, než aby vás vůbec něčím doká­za­la zaujmout. Od toho­to reži­sé­ra mám ve své oprav­du boha­té sbír­ce sko­ro všech­ny fil­my, ale tímhle dávám od něj na hod­ně dlou­hou dobu ruce pryč. To už se pros­tě nedá!

 

Téma Jim Jones a jeho kult (sek­ta) mi je doce­la dost blíz­ké, sám jsem na to napsal doce­la dlou­hý člá­nek (kte­rý si může­te pře­číst na mém blo­gu, nebo na wiki­pe­dii kte­rou jsem se inspi­ro­val) a tady to bylo oprav­du nechut­ně oře­za­né. O horor jde v tom­to pří­pa­dě jen vel­mi okra­jo­vě (spíš vůbec) a divák sle­du­je jen jakousi cha­bou vari­a­ci na kla­sic­ké dra­ma (výčit­ky svě­do­mí, noč­ní můry, vzpo­mín­ky) hlav­ní hrdin­ky a tro­cha toho „nási­lí“ při­jde až v samot­ném závě­ru. Vše je podá­no ale dost sla­bou a nezá­živ­nou for­mou, vět­ši­na zúčast­ně­ných poda­la snad hor­ší než ochot­nic­ké herec­ké výko­ny a přes­to­že cel­ko­vá dél­ka fil­mu netr­vá zas až tak dlou­ho, málem jsem se u jeho sle­do­vá­ní unu­dil k smr­ti.

 

Nemůžu pochvá­lit ani loka­ci fil­mu, pro­to­že Guyana vypa­dá úpl­ně jinak, než brit­ský ven­kov kde se natá­če­lo. Toho si rov­něž nešlo nevšim­nout. Já vlast­ně ani nevím proč, pořád doko­la ztrá­cím svůj čas, sle­do­vá­ním tako­vých odpa­dů. Jako jsem tak tro­chu sado­ma­so­chis­ta, ale exis­tu­je tolik mno­hem lep­ších fil­mů, kte­ré jsem dosud přehlížel…Můžu-li vám dopo­ru­čit, vyhně­te se tomu­to fil­mu vel­kým oblou­kem. Absolutně o nic nepři­jde­te!


Hodnocení:

20%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26136 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72197 KB. | 18.05.2024 - 09:19:04