Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Ester Geislerová bude hledat lásku ve filmové romantické komedii LOVEní

Ester Geislerová bude hledat lásku ve filmové romantické komedii LOVEní

LOVEni4
LOVEni4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Karel Janák začal natá­čet roman­tic­kou kome­dii LOVEní s Ester Geislerovou, Jakubem Prachařem nebo Veronikou Žilkovou. První klap­ka padla 2. říj­na, točit se bude celý měsíc až do 1. lis­to­pa­du. Do kin půjde film se slo­ga­nem „Hledá se lás­ka, Zn. Spěchá“ už na jaře 2019. „Rádi bychom stih­li pre­mi­é­ru 7. břez­na, den před Mezinárodním dnem žen,“ pro­zra­dil odváž­ný plán reži­sér Karel Janák. Spolu s Janem Potměšilem napsal ke sním­ku i scé­nář.

Hlavní posta­va fil­mu Eliška s tvá­ří Ester Geislerové, má svat­bu a čeká na svůj vel­ký moment. Namísto své­ho „ano“ ale ženich řek­ne „ne“ a od oltá­ře ute­če. Naštěstí má zdr­ce­ná Eliška skvě­lou kama­rád­ku s jas­ným recep­tem, co je potře­ba dělat. Ona sama stří­dá klu­ky jako ponož­ky a pro­to hned zalo­ží Elišce pro­fil na osvěd­če­né seznam­ce. Té to není pří­liš po chu­ti, ale je jí už 35 let, je sin­gle a má strach, aby jí neu­jel vlak. A chce vzít život pev­ně­ji do svých rukou. Vrhá se pro­to do ran­dě­ní nasle­po a mezi řadou kata­stro­fic­kých schůzek zku­sí najít novou lás­ku. Zároveň se musí rych­le pře­stě­ho­vat a jedi­nou mož­nos­tí je byd­let spo­leč­ně s nevlast­ním bra­t­rem, podi­ví­nem, kte­rý pěs­tu­je na stře­še vče­ly a kte­rý ji doma nechce.

Svérázného nevlast­ní­ho bra­t­ra hra­je Jakub Prachař, ženi­cha, co ute­kl, hra­je Martin Písařík, živel­nou kama­rád­ku ztvár­ní slo­ven­ská komič­ka Eva Kramerová. Chápavou mamin­ku hlav­ní hrdin­ky hra­je Veronika Žilková, kte­rá během své­ho prv­ní­ho dne natá­če­ní strá­vi­la nezvykle dlou­hou dobu v mas­kér­ně. „Musím kvů­li roli změ­nit bar­vu vla­sů. Docela dlou­ho jsme hle­da­li správ­ný odstín zrza­vé bar­vy na vla­sy, abychom co nej­víc tre­fi­li bar­vu Ester a byly si pro film podob­né,“ pro­zra­di­la Veronika Žilková.

V dal­ších rolích se před­sta­ví Ondřej Malý, Jaroslav Plesl nebo Jana Švandová.

Ester Geislerová hrá­la ve slav­né kome­dii Karla Janáka Snowboarďáci i v řadě dal­ších sním­ků, napo­sle­dy v Chatě na pro­dej. Komedie LOVEní je přes­to jejím prv­ním fil­mem ve stě­žej­ní hlav­ní roli. V roce 2002 vyhrá­la pres­tiž­ní mode­lin­go­vou sou­těž Elite Model Look Czech repub­lic, vystu­do­va­la Akademii výtvar­ných umě­ní v Praze, pod znač­kou Ester&Josefina se spo­lu s Josefínou Bakošovou věnu­je desig­nu, módě a sty­lin­gu a nedáv­no vyda­ly kni­hu roz­cho­do­vých hlá­šek.

„Před lety tu Karel Janák zave­dl žánr kome­dií pro tee­nage­ry. Z těch už jsou ale dospě­lí lidé a stej­ně tak sou­čas­ní hrdi­no­vé Karlova fil­mu. To, co zůstá­vá, je hle­dá­ní lás­ky ve všech jejích podo­bách a s tím spo­je­ná zába­va pro divá­ky,“ říka­jí shod­ně pro­du­cen­ti fil­mu Vojtěch Frič a Ondřej Kulhánek.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,32345 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71577 KB. | 23.06.2024 - 03:39:46