Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Flash: Batman v podání Michaela Keatona se vrací do vesmíru DC

Flash: Batman v podání Michaela Keatona se vrací do vesmíru DC

Photo © Warner Bros.
Photo © Warner Bros.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Barry Allen se vra­cí v čase a mění rea­li­tu ve špage­ty ve fil­mu The Flash, kte­rý ten­to víkend začí­ná v Praze a kinech po celém svě­tě. Únava z mul­ti­vesmí­ru je sice oprav­do­vá a tenhle sní­mek šla­pe na paty podob­ně ladě­né­mu Spider-Manovi: Across the Spider-Verse, ale Flash je i tak skvě­le vypa­da­jí­cí (zejmé­na v IMAXu), dob­ře zpra­co­va­né a do znač­né míry uspo­ko­ji­vé komik­so­vé dob­ro­druž­ství na vět­ši­ně front.

Flash je dokon­ce neče­ka­ně hlu­bo­ký a dokon­ce duchov­ní, zabý­vá se téma­ty ztrá­ty a smut­ku a smí­ře­ní se s osu­dem. Ve svě­tě, kde komik­so­ví super­hr­di­no­vé mohou ces­to­vat časem a mul­ti­vesmí­ry, však neví, jak vyře­šit všech­ny otáz­ky, kte­ré nasto­lu­je, a není zda­le­ka tak uspo­ko­ji­vý jako nej­no­věj­ší film Spider-Verse... a vlast­ně argu­men­tu­je opač­ným morál­ním hle­dis­kem.

Podivná roz­hod­nu­tí jsou opa­ku­jí­cím se téma­tem ve fil­mu Flash, kte­rý začí­ná scé­nou s napůl dok­to­ro­vý­mi novo­ro­zen­ci, kte­ří se řítí k zemi, když se mra­kodrap, v němž se nachá­ze­li, hrou­tí. Barry Allen (Erza Miller) je všech­ny v super­zpo­ma­le­ném pohy­bu zachrá­ní, než dopad­nou na zem, samo­zřej­mě... pokud ovšem ces­tou stih­ne tre­fit do auto­ma­tu na nápo­je ve vzdu­chu.

Ale zatím­co čer­ná kome­die by si s tako­vou scé­nou mož­ná pora­di­la, v tom­to vel­ko­roz­počto­vém bloc­kbus­te­ru půso­bí nezod­po­věd­ně, když jsou tito kojen­ci ohro­žo­vá­ni stře­py skla, oce­lo­vý­mi nos­ní­ky a letlam­pa­mi, a dokon­ce nacpá­ni do mik­ro­vln­né trou­by. Nikdy to není zne­po­ko­ji­vé - všech­na nemluvňa­ta jsou kres­le­né CGI kre­a­ce a o jejich osu­du není nikdy pochyb - ale při­pa­dá mi nespráv­né z těch­to zábě­rů vyvo­zo­vat jakou­ko­li zábav­nou hod­no­tu.

Když Barry neza­chra­ňu­je situ­a­ci po boku Batmana (Ben Affleck) a Wonder Woman (Gal Gadot), pra­cu­je na osvo­bo­ze­ní své­ho otce Henryho (Ron Livingston) z věze­ní; táta byl před pat­nác­ti lety neprá­vem odsou­zen za vraž­du své ženy a Barryho mat­ky. Přes veš­ke­rou fanouš­kov­skou služ­bu, kte­rou Flash dělá tím, že při­vá­dí zpět her­ce z před­cho­zích DC adap­ta­cí, je poně­kud zará­že­jí­cí vidět Billyho Crudupa, kte­rý hrál Henryho Allena v Lize spra­ve­dl­nos­ti, pře­ob­sa­ze­né­ho do této men­ší role.

Barry, frustro­va­ný z posled­ní­ho neú­spě­chu v otco­vě pří­pa­du a stá­le se vyrov­ná­va­jí­cí se ztrá­tou mat­ky, se vydá na běh - a běží tak rych­le, že zjis­tí, že doká­že vrá­tit čas. „Naše jizvy nás děla­jí tím, kým jsme,“ řek­ne mu Affleckův Bruce Wayne a varu­je ho, aby si neza­hrá­val s časem a pro­sto­rem. Jenže zahrá­vá­ní si s časem a pro­sto­rem je přes­ně to, co Barry dělá.

Více na Kritiky.cz
Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.  Vědátoři posedlí zkoumavým duchem nehledí na tělesné riziko a lezou do chřtánů soptíc...
Jorgen Brekke: Říše milosti Tato kniha je jedna z těch, kterou nechcete odložit, dokud se nedozvíte víc, a tak čtete, doku...
Tom Clancy’s The Division 2 letos obdrží nový obsah.... Tom Clancy's The Division 2 letos obdrží nový obsah. Zaneprázdněné švédské studio Massive E...
Oblíbené temné drama Preacher pokračuje, duo hlavních hrdinů to však stálo osmiletý vztah Po dvou úspěšných sériích se seriálová adaptace kultovního komiksu z 90. let opět vrací ...
Král (2019) Říjnová hororová Netflixovská nadílka skončila, ale jsem vděčný i za tenhle Historický bi...

Výsledkem je, že se Barry ocit­ne v jiné dimen­zi, kte­rá zahr­nu­je mlad­ší­ho Barryho (rov­něž ho hra­je Miller), star­ší­ho Bruce Waynea (Michael Keaton, kte­rý se vra­cí do své iko­nic­ké role z fil­mů Tima Burtona), a dokon­ce i Supermanovu sestře­ni­ci Supergirl (Sasha Calle). Ale nej­hor­ší ze vše­ho je: Eric Stoltz nebyl nikdy pře­ob­sa­zen do Návratu do budouc­nos­ti v tom­to vesmí­ru. A gene­rál Zod z Muže z oce­li (Michael Shannon) se chys­tá vyho­dit ten­to svět do povět­ří, aniž by ho Superman mohl zasta­vit.

Keatonův Batman není hra­né cameo, ale dru­há hlav­ní role Flashe po Millerově Barriesovi. A když pomi­ne­me nos­tal­gii, je skvě­lý v roli sešlé­ho vete­rá­na, kte­rý po vyčiš­tě­ní ulic Gothamu nena­šel pří­liš útě­chy, ale obje­ví svůj oheň, kte­rý zno­vu zažeh­ne šan­ce vrá­tit se do akce. Ať už se ve Flashovi obje­vu­jí jaké­ko­liv jiné chy­by, šan­ci vidět Keatona, jak se ješ­tě jed­nou s něhou a citem zhos­tí této role, nelze odo­lat.

Většina těch­to chyb vyvsta­ne na povrch během vrchol­né kon­fron­ta­ce se Zodem, kdy film spo­ju­je téma při­je­tí. Ale jak se Barry vyrov­ná­vá se ztrá­tou mat­ky, začí­ná při­jí­mat i věci, kte­ré by mož­ná oprav­du při­jí­mat neměl.

The Flash není ve svém mul­ti­vesmír­ném dění tak leh­ko­váž­ný jako Doctor Strange a Multivesmír šílen­ství a bere své nad­po­zem­ské dění váž­ně. Vyvrcholení fil­mu je však na komik­so­vý film nezvykle tem­né a je před­ur­če­no k tomu, že spous­tu fanouš­ků zaškr­tí, i když je zají­ma­věj­ší než obvyk­lé věci.

Příběh sice prav­dě­po­dob­ně roz­dě­lí divá­ky, zvláš­tě když při­chá­zí po fil­mu Across the Spider-Verse, ale Flash je reži­sé­rem Andym Muschiettim dob­ře posklá­da­ný a stej­ně jako Shazam: Vztek bohů vypa­dá skvě­le. Na roz­díl od mno­ha bloc­kbus­te­rů z posled­ní doby se z vel­ké čás­ti ode­hrá­vá za den­ní­ho svět­la v reál­ných loka­cích a vizu­ál­ní pře­hled­nost se cení.

Flash je dosta­teč­ně dob­rý super­hr­din­ský film a po sestři­hu Ligy spra­ve­dl­nos­ti Zacka Snydera jeden z lep­ších fil­mů DCEU. Keatonova pří­tom­nost z něj ale dělá něco, co bys­te si oprav­du nemě­li nechat ujít.

Více na Kritiky.cz
Není moře jako moře - krásný příběh s velkými písmeny Víte co znamená polsky "latarnik"? Chcete se dozvědět něco o polské kuchyni? Hledáte příbě...
Nečistotnost u koček - kniha Tuto knihu sepsala německá veterinářka, odbornice svého oboru. Kniha je rozdělená do pěti ka...
Přeji Vám - ŠaplRapl ( HellSatanCZ ) ft. Abis / 2014 ...
Štěstí voní jako chleba - báječný román plný voňavého chleba, lásky, ale i zklamání Milujte vůni chleba a Skotsko?  Chcete zažít báječnou letní romanci uprostřed zimy? Tak prá...
Life is Strange a jeho prequel Before the Storm vyjdou v... Life is Strange a jeho prequel Before the Storm vyjdou v remasterované verzi. Kolekce nabídne vyle...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63154 s | počet dotazů: 293 | paměť: 70025 KB. | 30.11.2023 - 09:49:17