Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Godzilla x Kong: Nové impérium (Godzilla x Kong: The New Empire) – Recenze – 40 %

Godzilla x Kong: Nové impérium (Godzilla x Kong: The New Empire) – Recenze – 40 %

Photo © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc.
Photo © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Akční dob­ro­druž­ný mon­ster film Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um dějo­vě nava­zu­je na před­cho­zí sní­mek Godzilla vs. Kong z roku 2021, jenž nato­čil ten­týž tvůr­čí tým (původ­ně horo­ro­vý reži­sér Adam Wingard, sce­náris­ta Pirátů z Karibiku Terry Rossio, pěti­ce pro­du­cen­tů, kame­ra­man Ben Seresin a dal­ší). Dvě slav­ná fil­mo­vá mon­stra s boha­tou his­to­rií, Godzilla a King Kong, se nej­pr­ve dočka­ly nové podo­by v něko­li­ka samo­stat­ných a pří­bě­ho­vě pro­po­je­ných fil­mech (mezi roky 2014 a 2019) a ve sním­ku Godzilla vs. Kong došlo popr­vé k jejich stře­tu. Nové pokra­čo­vá­ní se nese ve všech ohle­dech na dosti podob­né vlně, tak­že pokud vám tři roky sta­rý sní­mek Godzilla vs. Kong při­šel jako prvotříd­ní zába­va, bude­te se nej­spíš dob­ře bavit i ten­to­krát. A stej­ně tak i nao­pak.

Godzilla x Kong: Nové impérium (Godzilla x Kong: The New Empire) – Recenze
Photo © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc.

 

Situaci má film Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um ztí­že­nou tím spíš, že nedáv­no kiny pro­plu­la nová japon­ská Godzilla Minus One, v níž byly dechbe­rou­cí destrukč­ní a bitev­ní scé­ny s nezni­či­tel­nou obří pří­še­rou pou­ze ozdo­bou civil­ní­ho lid­ské­ho dra­ma­tu postav pozna­me­na­ných trau­ma­ty a násled­ky vál­ky. S pře­kva­pi­vě níz­kým roz­poč­tem tak vznik­lo dílo, kte­ré doká­za­lo ohro­mit postup­ně gra­du­jí­cí akcí, leč sou­čas­ně kladlo důraz na posta­vy a na jejich psy­cho­lo­gic­ký vývoj a moti­va­ce. Americký mega­lo­man­ský bloc­kbus­ter opro­ti tomu jde ces­tou co nej­o­pu­lent­něj­ší­ho a nej­hla­si­těj­ší­ho akč­ní­ho výpla­chu plné­ho klišé, v němž lid­ské posta­vy niko­ho neza­jí­ma­jí – ani sce­náris­ty, ani divá­ky.

Děj je vyprá­věn frag­men­tár­ně, neb je roz­tříš­těn do tří vel­mi vol­ně pro­vá­za­ných linií, mezi nimiž je neu­stá­le (a čas­to dost naho­di­le a cha­o­tic­ky) pře­ska­ko­vá­no. Kong se zabydlu­je ve svě­tě pod zem­ským povr­chem, ozna­čo­va­ným jako Dutá Země, a vydá­vá se na výpra­vu do ješ­tě vět­ší­ho pod­ze­mí, kde se nachá­zí dosud nepro­zkou­ma­ný terén. Godzilla mezi­tím na zem­ském povrchu všech­ny pru­dí, chodí/plave si, kam se jí zlí­bí, a sem tam si to vyří­dí s něja­kým jiným titá­nem. A tým lidí vede­ný věd­ky­ní Ilene (Rebecca Hall) má namí­ře­no do Duté země, aby loka­li­zo­val nezná­mý zdroj záhad­né­ho sig­ná­lu, jenž by teo­re­ti­ky mohl být něčím volá­ním o pomoc.

Godzilla x Kong: Nové impérium (Godzilla x Kong: The New Empire) – Recenze
Photo © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc.

Tento tým tvo­ří kro­mě zmí­ně­né věd­ky­ně ješ­tě její dva­nác­ti­le­tá ado­p­to­va­ná dce­ra, posled­ní pře­ži­vší z domo­ro­dé­ho kme­ne z Kongova Ostrova lebek, kte­rá je němá a komu­ni­ku­je pou­ze never­bál­ně (tak­že je dost ke ško­dě věci/nechtěně směš­né, že její herec­ká pro­ta­go­nist­ka má v reper­toá­ru pou­ze dva obli­čejo­vé výra­zy – smut­ný a vese­lý). Dále tu máme ste­re­o­typ­ní­ho uke­ca­né­ho komic­ké­ho čer­no­cha, jenž bohu­žel není pří­liš legrač­ní a kte­rý se sna­ží všech­ny pře­svěd­čit, že není kon­spi­rač­ní teo­re­tik, byť jeho úva­hy a styl vyja­d­řo­vá­ní hovo­ří o opa­ku. A pak zbý­vá už jen hrdin­ný veterinář-dobrodruh, a kro­mě něj ješ­tě ostří­le­ný pilot s nápi­sem „sežer­te mě při prv­ní mož­né pří­le­ži­tos­ti“ na čele. Žádné jiné význam­né lid­ské posta­vy ve fil­mu nejsou a ty zmí­ně­né v něm exis­tu­jí pou­ze pro­to, aby vysvět­lo­va­ly děj či zpro­střed­ko­vá­va­ly humor.

Všechno ostat­ní se ve fil­mu ode­hrá­vá v obřím měřít­ku. Godzilla kaž­dým svým pohy­bem způ­so­bu­je kata­stro­fál­ní destruk­ci, při níž muse­jí umí­rat stov­ky lidí, což ale niko­ho neza­jí­má. I když jen tak pla­ve v řece skrz měs­to, tak u toho bou­rá mos­ty, z nichž pada­jí do vody kolo­ny aut. Když si dává více­ro mon­ster po tla­mě, tak jsou při­tom niče­ny vět­ší čás­ti měst, výš­ko­vé budo­vy, his­to­ric­ké monu­men­ty i divy svě­ta. Prvoplánová efekt­nost tako­vých scén nicmé­ně po čase vyprchá, jeli­kož sní­mek od samé­ho začát­ku jede na nej­vyš­ší mož­né otáč­ky, tak­že divák po urči­té době otu­pí. A emo­ci­o­nál­ní dopad je nulo­vý, neb lid­ské obě­ti nikdo neře­ší (lidé v akč­ních sek­ven­cích ani nejsou vidět), tak­že všech­na ta zká­za a neštěs­tí půso­bí z divác­ké­ho hle­dis­ka straš­li­vě distan­co­va­ně. Jediná zmín­ka o něko­li­ka mrtvých u zde­mo­lo­va­né vědec­ké sta­ni­ce emoč­ní rovi­nu sním­ku neza­chrá­ní. Tu se film namís­to toho sna­ží vytě­žit z obav hlav­ní hrdin­ky ohled­ně toho, že si její ado­p­to­va­ná dce­ra mož­ná najde nový domov někde jin­de. Což je také jedi­ný oprav­do­vý lid­ský aspekt, jenž film bere v potaz.

Godzilla x Kong: Nové impérium (Godzilla x Kong: The New Empire) – Recenze
Photo © 2023 Warner Bros. Entertainment Inc.

Příhodnou zápla­tou by moh­ly být samot­né akč­ní bit­ky s mon­st­ry, kte­rých je ve fil­mu poměr­ně dost. Realizované jsou však nepří­liš nápa­di­tě, půso­bí repe­ti­tiv­ně a dis­po­nu­jí vcel­ku línou cho­re­o­gra­fií. K tomu je potře­ba při­po­číst, že jsou mezi sebou slátá­ny pří­bě­hem, jenž je ekvi­va­len­tem naho­di­lé­ho sle­pen­ce z prs­tu vycu­ca­ných udá­los­tí, kte­ré nema­jí hla­vu ani patu. Jen namát­kou ty nej­vět­ší špe­ky:

  • Kong má na ruce omrz­li­ny? Ještěže jsme necha­li do Duté Země před nedáv­nem dopra­vit pro­to­typ bio­me­cha­nic­ké paže, kte­rá umí omrz­li­ny léčit.
  • Je potře­ba při­pra­vit loka­ci pro nad­chá­ze­jí­cí bitvu mon­ster? Nalejeme tudíž do vod­ní­ho kory­ta ten­to kapal­ný kov, násled­kem čehož se k sobě začnou při­bli­žo­vat dvě pro­ti­leh­lé pyra­mi­dy, a jakmi­le se dotknou špič­ka­mi, tak to vytvo­ří v celém oko­lí na pár minut sil­né anti-gravitační pole.

 

Vyčítat fil­mu nelo­gič­nos­ti je zcest­né, ale když už jeho tvůr­ci rezig­no­va­li na smy­sl, tak se ale­spoň moh­li víc utrh­nout ze řetě­zu a při­jít buď s něčím oprav­du ohro­mu­jí­cím nebo ale­spoň s něčím, co by mělo vět­ší význam než jen barev­ná a hla­si­tá pře­hlíd­ka digi­tál­ních tri­ků slou­ží­cí jako kuli­sa k jede­ní pop­cor­nu. Odkazovat se na jiné slav­né fil­my a cílit skr­ze pís­nič­ky z 80. let na nos­tal­gic­kou vlnu zkrát­ka nesta­čí. Lepší monster-alternativou jsou oba díly Pacific Rim, série Transformers nebo leckte­ré star­ší fil­my s Godzillou nebo King Kongem, včet­ně samot­né­ho Godzilla vs. Kong. Ten měl totiž ale­spoň závě­reč­ný trumf v podo­bě zdi­vo­če­lé Mecha-Godzilly, zatím­co tady je hlav­ním zápo­rá­kem ošk­li­vý opi­čák s bičem.

Udělení Oscara za vizu­ál­ní efek­ty pro tvůr­ce japon­ské Godzilly Minus One se zpět­ně jeví jako o to zásluž­něj­ší čin, jeli­kož doká­za­li za málo peněz zapů­so­bit sil­ným lid­ským pří­bě­hem i akč­ní­mi scé­na­mi, u nichž lec­ko­mu nejed­nou spadla čelist. Zatímco film Godzilla x Kong: Nové impé­ri­um budí v těch­to ohle­dech za řádo­vě vyš­ší roz­po­čet spí­še jen pokr­če­ní rame­ny.

 


Podívejte se na hodnocení Godzilla x Kong: Nové impérium na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80719 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71750 KB. | 13.07.2024 - 02:18:52