Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kick-Ass 2 [40%]

Kick-Ass 2 [40%]

rp kick ass 2 image02.jpg
rp kick ass 2 image02.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
První dob­ro­druž­ství super­hr­di­ny z řad nor­mál­ních lidí bylo poměr­ně svě­ží podí­va­nou, kte­rá si nebra­la s ničím moc ser­vít­ky a doda­la nekom­pro­mis­ní komik­so­vou adap­ta­ci, kte­rá potě­ši­la nejed­no­ho divá­ka. Komiks z díl­ny Marka Millara skli­dil úspěch sice jen decent­ní, nicmé­ně se zapla­til a všich­ni byli spo­ko­je­ni. O tři roky poz­dě­ji tedy při­chá­zí adap­ta­ce dru­hé­ho dílu komik­su (závě­reč­ný tře­tí je prá­vě v pří­pra­vě), kte­rá se sna­ží divá­ka pře­svěd­čit, že to napo­pr­vé neby­la náho­da. 
U Davea mě už podru­hé cel­kem mrze­lo, že se všich­ni pře­chy­lo­va­či cizích jmen na jeho hrdin­ském alter egu nevy­řá­di­li. A zrov­na něja­ký tref­ný čes­ký ekvi­va­lent neto­pí­ří­ho či pavou­čí­ho muže by zrov­na v jeho pří­pa­dě půso­bil poměr­ně efek­tiv­ně. Stejně jako podti­tul sním­ku Balls to the Wall. To ale tak tro­chu odbo­ču­ji. Takže, jak to s dru­hým Kick-Assem tedy je? Absence Matthews Vaughna je znát i když se Jeff Wadlow sna­ží, seč mu síly sta­čí, se své­mu před­chůd­ci vyrov­nat. Bohužel, to je ale nejmen­ší z pro­blé­mů sním­ku.
Zásadním pro­blé­mem je totiž fakt, že dvoj­ka půso­bí ve všech ohle­dech nesoudrž­ně, nasta­vo­va­ně a řek­ně­me si to naro­vi­nu, také zby­teč­ně. Filmy nejsou komiksy a tak to, co může fun­go­vat v rám­ci seši­to­vé­ho pří­bě­hu na pokra­čo­vá­ní, nemu­sí být úpl­ně to pra­vé oře­cho­vé pro film. Jednička před­ved­la nevy­bí­ra­vou zábav­nou komik­so­vou podí­va­nou, kte­rá ale záro­veň před­vá­dě­la solid­ní pří­běh na poza­dí spo­le­čen­sko kri­tic­ké fres­ky moder­ní spo­leč­nos­ti. Důraz na inter­ne­tem žijí­ci nejen mlá­dež a cho­rob­ná záli­ba v mor­bid­nos­tech tomu dodá­val jaký­si punc. Na to vše navíc dohlí­žel nápa­di­tý Vaughn, kte­rý sázel nápa­dy z ruká­vu s podob­nou kaden­cí, s jakou Big Daddy a Hit Girl kosi­li pro­tiv­ní­ky. A i přes­to, že se vás ukáz­ky pokou­ší pře­svěd­čit o tom, že o tohle tu půjde i ten­to­krát, je více než prav­dě­po­dob­né, že z kina bude­te odchá­zet zkla­má­ni. 
Vyzní to mož­ná tro­chu přís­ně, ovšem nej­vhod­něj­ší popis, kte­rý by se ke dvoj­ce hodil, je totiž direct-to-video sequel, ve kte­rém se sice na chví­li mih­ne Jim Carrey, avšak do kin se dostal jen něja­kým nedo­pat­ře­ním. Celá ta aura jed­nič­ky je totiž ta tam. Wadlow sna­ží divá­kům při­nést nášup toho, co se jim líbi­lo minu­le v podob­ném bale­ní. Efekt je ovšem tako­vý, že Kick-Ass 2 je spí­še ne zrov­na vyda­ře­nou nad­stav­bou toho co se sta­lo v jed­nič­ce, kte­rá roz­pouš­tí vše co by za něco stá­lo v moři ohra­ných klišé, nesoudrž­né­ho děje a v pod­sta­tě prázd­né­ho fil­mu.   

Ano, Jim Carrey jako Colonel Stars & Stripes fun­gu­je napros­to doko­na­le a je to pro něj po del­ší době koneč­ně role kde sed­ne doslo­va jako prdel na hrnec. Nicméně nikdy bych neřekl, že po jeho nedáv­ném distan­co­vá­ní se od fil­mu vůči násil­nos­tem v něm vyob­ra­ze­ném, mu budu muset dát zaprav­du. Ovšem z tro­chu jiné­ho hle­dis­ka. Ve fil­mu je totiž mini­mál­ně polo­vi­na oněch bru­ta­lit napros­to zby­teč­ně. Tím netvr­dím, že mám něco pro­ti nim, ani zda­le­ka. Wadlow totiž nejen, že nezvlá­dá zaujmout něja­kou rádo­by efek­tiv­ní akč­ní scé­nou (zpo­ma­lo­vač­ky nepo­má­ha­jí, váž­ně ne, Jeffe), kaž­dou dru­hou chví­li dopl­ňu­je jen aby se neřeklo něja­kou lehce zvrá­ce­nou chu­ťov­kou. Ta ovšem nepů­so­bí ruši­vě ale spí­še nud­ně.
A tak je to s celým Kick-Assem bohu­žel. Jimův men­tor je sice pří­jem­ným názna­kem něče­ho, co byl posled­ně Nick Cage, zby­tek je ovšem nesoudrž­ná nud­ná kaše, kte­rá se nesna­ží ani tro­chu být ori­gi­nál­ní. Hudebně navíc Matthew Margeson nedě­lá v pod­sta­tě nic jiné­ho, než že recyklu­je hudeb­ní moti­vy z jed­nič­ky. Ne že bych si nej­vět­ší pec­ky skla­da­te­le Johna Murphyho nepo­sle­chl zno­vu, ovšem člo­věk má ten­den­ci čekat něco tro­chu více, než jen rec­kla­ci už v jed­nič­ce pou­ži­té sklad­by z jiné­ho fil­mu. A bohu­žel tohle pla­tí i u vše­ho ostat­ní­ho. Kick-Ass 2 není ničím jiným, než vel­mi laci­ným šidít­kem pro ty, kte­rým se zamlou­val prv­ní film a pro ty, kte­ří jej nevi­dě­li, nemá moc co navíc nabíd­nout. Carrey je fajn, Chloë Grace Moretz má i v 16 více sex appea­lu než všech­ny její o mno­ho let star­ší vyuměl­ko­va­né pro­tiv­ni­ce a to je vlast­ně tak všech­no. Je to asi tak, jako když jde­te na Kofolu a mís­to toho vám ve skle­ni­ci skon­čí za stej­nou cenu něja­ká náhraž­ka. Chuť je podob­ná, víte co zhru­ba od toho čekat, ale kofo­la to není, ať už se vám sna­ží nápo­jo­vý lís­tek tvr­dit co chce. Je to ško­da, tohle si vyšper­ko­va­ná jed­nič­ka neza­slou­ži­la. A jeji fanouš­ci už tuplem ne. 

Když dva děla­jí totéž není to totéž. Před lety Matthew Vaughn před­ve­dl nevy­bí­ra­vou komik­so­vou adap­ta­ci, kte­rá polo­ži­la nejed­no člo­vě­ka na prdel. Doslova. Teď se na to pokou­ší navá­zat Wadlow a... no vlast­ně nepo­kou­ší. Dvojka Kick-Ass se sna­ží být v jed­nom ohle­du kla­sic­kým šab­lo­no­vi­tým seque­lem (Bigger-Better-Darker) aby v tom dru­hém skon­či­la jako pou­ho­pou­há laci­ná nádiv­ka pro ty, kte­rým nesta­čil hlav­ní chod z minu­la. Snaha o to jít do hloub­ky a ona společensko-kritická atmo­sfé­ra je sko­ro všech­na pryč, stej­ně jako je na ústu­pu i humor a v koneč­ném důsled­ku i zába­va. Pár minut per­fekt­ně pad­nou­cí­ho Jima Carreyho to neza­chrá­ní, stej­ně jako to neza­chrá­ní s kaž­dým fil­mem herec­ky ros­tou­cí Chloë Moretz. Všechno je to až pří­liš roz­vláč­né a pří­liš vel­ký kon­strukt na to, aby to začlo být zají­ma­vé. A to ani v momen­tech, kdy umí­ra­jí sym­paťá­ci. Protože jenom ti umí­ra­jí mla­dí.  

 Koktejl:

25% Naředěný sirup z prv­ní­ho dílu
50% Nuda
25% Záblesky zába­vy kon­tro­va­né zábles­ky nudy

 Kick-Ass 2

Akční / Komedie / Krimi / Thriller
USA / Velká Británie, 2013, 103 min

Režie: Jeff Wadlow
Scénář: Jeff Wadlow
Hudba: Matthew Margeson
Hrají: Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Christopher Mintz-Plasse, Morris Chestnut, Clark Duke, Jim Carrey, John Leguizamo, Lindy Booth, Lyndsy Fonseca, Donald Faison, Yancy Butler, Lee Asquith-Coe, Ella Purnell, Steven Mackintosh, Augustus Prew, Robert Emms, Daniel Kaluuya, Garrett M. Brown, Andy Nyman, Enzo Cilenti, Iain Glen

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
V kinech ČR od: 22.08.2013 CinemArt
V kinech SR od: 22.08.2013 Barracuda Movie


Podívejte se na hodnocení Kick-Ass 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63876 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71562 KB. | 24.06.2024 - 01:45:41