Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Podivuhodný příběh Henryho Sugara - Anderson a Cumberbatch adaptují Dahla

Podivuhodný příběh Henryho Sugara - Anderson a Cumberbatch adaptují Dahla

photo @ Netflix
photo @ Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je to jen pár měsí­ců od pre­mi­é­ry Asteroid City, úspěš­né novin­ky od nesmír­ně popu­lár­ní­ho reži­sé­ra a scé­náris­ty Wese Andersona, a už tu máme dal­ší z jeho pro­jek­tů. Jedná se o sérii krát­kých fil­mů adap­to­va­ných pro Netflix ze série poví­dek od Roalda Dahla nesou­cí název „Podivuhodný pří­běh Henryho Sugara a jiné povíd­ky.“ Stejně tak se jme­nu­je i prv­ní (a zda­le­ka nejdel­ší) krát­ký film, při­čemž násle­du­jí­cí tři, Poison, The RatcatcherThe Swan vyjdou postup­ně ve čtvr­tek, v pátek a v sobo­tu. Je to Wes Anderson, tak­že vlast­ně víte, co může­te oče­ká­vat, ale to nezna­me­ná, že nemů­že při­nést něco nové­ho a svě­ží­ho. A v rám­ci fil­mo­gra­fie Andersona, ale­spoň v posled­ní době, je Henry Sugar roz­hod­ně něco jiné­ho.

V posled­ních letech, i když se mi fil­my od Andersona stá­le líbi­ly, by se dalo tvr­dit, že se tak tro­chu stá­vá paro­dií sám na sebe, nebo ale­spoň že již tak neex­pe­ri­men­tu­je a drží se v pod­sta­tě jed­né věci, kte­rá mu fun­gu­je. Alespoň osob­ně mám pocit, že ačko­liv Francouzská depe­šeAsteroid City byly oba dob­ré fil­my, mám tro­chu pocit, že se mož­ná spo­lé­ha­jí více na styl než na obsah. V tom­to krát­kém fil­mu, ačko­li stá­le pou­ží­vá svůj typic­ký vizu­ál­ní styl a tri­ky, expe­ri­men­tu­je s urči­tý­mi věc­mi a vyplá­cí se to.
Za prvé, v tom­to fil­mu prak­tic­ky není žád­ný dia­log, jde spí­še o kon­ti­nu­ál­ní nara­ci pre­zen­to­va­nou tak, že posta­vy v jed­nom kuse boří čtvr­tou stě­nu - to zají­ma­vý a pře­kva­pi­vě neob­vyk­lý pří­stup k adap­ta­ci pró­zy. Osobně jsem Dahlův pří­běh neče­tl, tak­že nemo­hu říci, zda je adap­ta­ce dob­rá a věr­ná, ale líbí se mi vol­ba způ­so­bu vyprá­vě­ní. Tempo je také doce­la dob­ré, jsem rád, že se roz­ho­dl ten­to pří­běh udě­lat krát­kým fil­mem a ne celo­ve­čer­ním sním­kem, pro­to­že by to moh­lo půso­bit zdlou­ha­vě.

Také se mi líbí, že vyzkou­šel něco jiné­ho se svým obsa­ze­ním. Samozřejmě, ten­to pří­běh oprav­du neob­sa­hu­je dost postav, aby mohl obsa­dit celou svo­ji běž­nou sesta­vu, ale Anderson zašel ješ­tě dál - mís­to sáze­ní na své obvyk­lé stá­li­ce, nebo ale­spoň někte­ré z nich, obsa­dil do hlav­ních rolí (s výjim­kou Ralpha Fiennese) mno­ho nováč­ků v čele s Benedictem Cumberbatchem a Benem Kingsleym a rov­něž se to vypla­ti­lo - čer­stvé tvá­ře pomoh­ly fil­mu půso­bit tro­chu jinak a svým způ­so­bem vynik­nout z jeho fil­mo­gra­fie. A urči­tě bych mi neva­di­lo vidět je zno­vu v něja­kém budou­cím pro­jek­tu od Andersona (vím, že je uvi­dí­me i v těch dal­ších krát­kých fil­mech, ale víte, co tím mys­lím). Benedict Cumberbatch do Andersonova sty­lu sedí napros­to doko­na­le, jeho rych­lá mlu­va a schop­nost vyja­d­řo­vat se veli­ce suše a přes­to zob­ra­zo­vat emo­ce se mu zde veli­ce hodi­la. A svou posta­vu (respek­ti­ve své posta­vy) hra­je výbor­ně a zvlá­dá mno­ho poloh, i když někte­ré se z důvo­du dél­ky pří­bě­hu obje­ví doslo­va na něko­lik vte­řin. A Ben Kingsley rov­něž září, ovšem o jeho talen­tu snad není pochyb, konec­kon­ců stej­ně jako o Cumberbatchově talentu.Dev Patel Richard Ayoade se obje­vu­jí jako dvo­ji­ce dok­to­rů a kaž­dý z nich má ale­spoň jeden moment, kdy je pozor­nost smě­řo­vá­na na ně, a oba jsou veli­ce zábav­ní a pří­jem­ní. A již zmí­ně­ný Ralph Fiennes ztvár­ňu­je samot­né­ho Roalda Dahla (a nejen jeho), a jako vždy je skvě­lý.

Více na Kritiky.cz
Wimbledon - den devátý ...
Ocelová pěst: Když charisma Hugh Jackmana není všechno, co potřebujete Charlie je bývalý profesionální boxer. Lidi ovšem v nedaleké budoucnosti už o párek upocený...
Trailer: Finland vs USA | 2022 #IIHFWorlds ...
Lolita (1997) Je mi ctí, milí čtenáři, že Vám mohu představit slečnu Dolores, dceru vdovy Charloty Hazeov...
Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo ok...

Pochvalu si zaslou­ží i výpra­va. Stylizované kuli­sy jsou (jako u všech Andersonových fil­mů ale­spoň z posled­ních let) veli­ce maleb­né, a ten­to­krát jsou i v něko­li­ka momen­tech zce­la při­zna­né, když je čle­no­vé štá­bu a obsa­ze­ní stě­hu­jí v poza­dí her­ců, kte­ří mlu­ví k pub­li­ku. I ten­to prvek při­dá­vá fil­mu na jakési rela­tiv­ní jedi­neč­nos­ti a zábav­nos­ti. V kom­bi­na­ci s pří­jem­ný­mi barva­mi a zají­ma­vou kame­rou kuli­sy tvo­ří zábě­ry, kte­ré půso­bí jako mal­by. Což se ovšem dá říci o mno­ho fil­mech toho­to reži­sé­ra.

Celkově je Podivuhodný pří­běh Henryho Sugara oprav­du dob­rý. Není to sice asi Andersonův nej­lep­ší film (ono také těž­ko srov­ná­vat krát­ký pří­běh s celo­ve­čer­ním), ale mini­mál­ně půso­bí jako čer­s­tvý vzduch mezi jeho posled­ní­mi pro­jek­ty, mimo jiné díky skvě­lé­mu a neo­kou­ka­né­mu obsa­ze­ní a nápa­di­té­mu způ­so­bu vyprá­vě­ní. Anderson vzal vše, co ho dělá dob­rým, a vlo­žil to do nece­lých čty­ři­ce­ti minut, a při­dal k tomu něco nové­ho.

75 %


Podívejte se na hodnocení Podivuhodný příběh Henryho Sugara na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00232 s | počet dotazů: 280 | paměť: 69897 KB. | 30.11.2023 - 10:14:49