Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem

Harry Potter a Fénixův řád - jak David Yates začínal s Harry Potterem

HP5
HP5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Harry Potter, kdo je v dneš­ním fil­mo­vém fan­ta­sy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prs­te­nů tak troš­ku utich­la, ale ta, kte­rá pro­puk­la kolem stu­den­ta čar v Bradavicích je nao­pak sil­něj­ší a sil­něj­ší. Na roz­díl od Pána prs­te­nů má Potter jed­nu vel­kou výho­du, vel­mi plod­nou „mat­ku“. Matička Rowlingová dokon­či­la zatím sedm dílů (a přes­to­že se zařek­la, že jde o finál­ní čís­lo, zdá se, že asi sama si tak jis­tá není a nevy­vra­cí spe­ku­la­ce o tom, že by se ješ­tě něja­ká kni­ha obje­vi­la), a kaž­dý z nich se kro­mě něko­li­ka­setstrán­ko­vé­ho roz­sa­hu mohl pochlu­bit dechbe­rou­cí­mi trž­ba­mi. A nejen kni­hy, i fil­my vydě­lá­va­jí tako­vé pení­ze, že si maji­te­lé fil­mo­vé­ho stu­dia mohou klid­ně poří­dit pátou vilu a sed­mé luxus­ní BMW. Ale přes­to­že Harry Potter a Ohnivý pohár někte­ří kri­ti­ko­vé nepo­chvá­li­li (ale mně se moc líbil), tak slu­ši­vých 892 mili­o­nů dola­rů vydo­lo­va­ných v kinech uká­za­lo, že v někte­rých pří­pa­dech si recen­zen­ti mohou žleb­tat, co je napad­ne a divá­ci se jim zvy­so­ka vysmě­jí a uži­jí si film plný­mi douš­ky.

Pátý pří­běh Harryho Pottera dostal na sta­rost nový a ne zrov­na pro­slu­lý reži­sér, kte­rý se zatím spí­še ohá­něl v tele­viz­ních vodách s pro­jek­tem tako­vé­ho roz­sa­hu neměl žád­né zku­še­nos­ti. Jeho jmé­no je David Yates. Osobně bych před něko­li­ka měsí­ci nechtěl být v jeho kůži. Novináři nevě­říc­ně krou­ti­li hla­vou a fanouš­ci Harryho Pottera spí­la­li, proč padla vol­ba zrov­na na něj. Vypuštěné prv­ní ukáz­ky také všech­ny o Yatesových kva­li­tách nepře­svěd­či­ly a pro­puk­ly ješ­tě bouř­li­věj­ší dis­ku­se (i když plno z nich se věno­va­ly nové­mu úče­su Daniela Radcliffea, což mi při­jde, sluš­ně řeče­no, dost uho­ze­né :)).

Jenže Yates se výzvy neza­le­kl a stvo­řil něco, za co se vůbec nemu­sí sty­dět. Naopak zaslou­ží si chvá­lu a obdiv, že se vypo­řá­dal s něčím, čeho by se zalek­li i mno­hem zku­še­něj­ší reži­sé­ři. Knižní před­lo­ha má totiž osm set stran, tak­že je jas­né, že někte­ré dějo­vé linie pros­tě muse­ly být při­nej­lep­ším výraz­ně ochu­ze­ny, v tom hor­ším pří­pa­dě vypuš­tě­ny úpl­ně. A to zary­tí fanouš­ci rádi nema­jí. Harry Potter a Fénixův řád jsem četl a oprav­du musím při­znat, že k drob­něj­ším úpra­vám a ose­ká­ní něko­li­ka pasá­ží došlo. Ale je nut­né si uvě­do­mit, že 800 stran muse­lo být vměst­ná­no do sto­pá­že něco málo přes dvě hodi­ny. Většina důle­ži­tých momen­tů se v adap­ta­ci pro stří­br­né plát­no obje­vu­je, byť přes­to­že v kni­ze jsou logic­ky mno­hem detail­něj­ší.

Osobně mě oprav­du zkla­ma­la jedi­ná věc a tou je výraz­né zkrá­ce­ní finál­ní­ho stře­tu Brumbálovy armá­dy (sku­pi­ny stu­den­tů vede­ných Harrym Potterem (Daniel Radcliff) a Herminou Grangerovou (Emma Watson)) se Smrtijedy v čele s Bellatrix Lestrangeovou (Helen Bonham Carter) a Luciusem Malfoyem (Jason Isaacs) na Ministerstvu kou­zel. Jde o v pod­sta­tě jedi­nou vet­ší akč­ní scé­nu z celé­ho fil­mu, tak­že by si zaslou­ži­la o něco vět­ší pro­stor. Je sice oprav­du inten­ziv­ní, ale nesmír­ně krát­ká a chy­bí jí atmo­sfé­ra.

Ale jinak je prá­vě atmo­sfé­ra jed­ním z hlav­ních kla­dů celé­ho filmu.Už žád­né dětin­sky roz­jí­ve­né sce­né­rie, pro­zá­ře­né fimfr­pá­lo­vé tur­na­je, ale pou­ze mra­zi­vá potem­ně­lost, depre­siv­ní výje­vy a všu­dypří­tom­ný strach. A jde nejen o vizu­ál­ní poje­tí, kte­ré nena­bíd­ne pou­ze jeden pro­slu­ně­ný moment, ale také o to, že Bradavice už také nejsou tím bez­peč­ným úto­čiš­těm, ale mís­tem, kde je hlav­ní hroz­bou drob­ná postar­ší žena v růžo­vém kos­tým­ku. Jmenuje se Dolores Umbridgeová (Imelda Staunton) a byla pově­ře­na Ministerstvem kou­zel, aby moni­to­ro­va­la situ­a­ci v Bradavicích. Ministr kou­zel se totiž domní­vá, že pro­fe­sor Brumbál (Michael Gambon) šíří zvěs­ti o návra­tu lor­da Voldemorta (Ralph Fiennes) jen pro­to, aby pře­vzal minis­ter­ský post. Doloros Umbridgeová se sta­ne novou uči­tel­kou obra­ny pro­ti čer­né magii, ale jejím hlav­ním úko­lem je ome­zo­vat pra­vo­moc ředi­te­le Brumbála a sle­do­vat jeho počí­ná­ní. To pobou­ří uči­tel­ský sbor i stu­den­ty, ale ješ­tě více je roz­čí­lí, že Umbridgeová zaká­že aktiv­ní pou­ží­vá­ní kou­zel při hodi­ně. Hermionu tak napad­ne, že s ohle­dem na to, že se i přes popí­rá­ní minis­ter­stva kou­zel, Voldemort vrá­til (Hermiona se dokon­ce odvá­ží vyslo­vit jeho jmé­no), měli by se nau­čit brá­nit. A v čele toho­to taj­né­ho krouž­ku, kte­rý si zvo­lí jmé­no Brumbálova armá­da, nesta­ne nikdo jiný, než Harry Potter.

Kromě pří­prav něko­li­ka­člen­né sku­pi­ny rebe­lu­jí­cích stu­den­tů na útok lor­da Voldemorta, se dozví­te něco málo o původ­ním Fénixově řádu, Hagridově (Robbie Coltrane) bra­t­ro­vi nebo o lás­ce Harryho a Cho Changové (Katie Leung). Na scé­nu vstu­pu­je napří­klad i oblí­be­ná posta­va Lenka Láskorádová (Evanna Lynch) nebo nej­vý­raz­něj­ší zápor­ná žen­ská posta­va, polo­ší­le­ná Bellatrix Lestrange, kte­rá se sice obje­ví na scé­ně jen na pár minut, ale její mani­a­kál­ní výraz mlu­ví za vše.

Harry Potter a Fénixův řád se sou­stře­dí hlav­ně na posta­vy, na jejich pro­žit­ky, jejich poci­ty. Jde prav­dě­po­dob­ně o nej­ko­mor­něj­ší díl, ale sou­čas­ně má také nej­hut­něj­ší atmo­sfé­ru. Opravdu stě­ží jsou v něm patr­né názna­ky rodin­né podí­va­né. Nejde o to, že bys­te se dočka­li mno­ha horo­ro­vých výje­vů, ale spí­še o to, že Fénixově řádu chy­bí opti­mis­mus. Humor tu je, ale je ho mini­mál­ně, neob­je­ví se ani žád­ní roz­to­mi­lí tvo­reč­ko­vé a ani jedi­ný domá­cí skřet, kte­rý při­jde na scé­nu není zrov­na posta­va pro děti. Jde o slu­žeb­ní­ka v domě Blacků, kde má cen­t­rá­lu Fénixův řád, jme­nu­je se Krátura a má dost nepří­jem­né poznám­ky na hos­ty, kte­ří se v domě obje­ví.

Nejmenší divá­ci tedy asi nebu­dou z Harryho Pottera a Fénixova řádu tak nad­še­ní, jako z před­cho­zích dílů, tolik se v něm nekouz­lí a nemá moc vese­lých chvi­lek. Ve srov­ná­ní napří­klad s KamenemHarry Potter, kdo je v dneš­ním fil­mo­vém fan­ta­sy víc? Asi nikdo, mánie kolem Pána prs­te­nů tak troš­ku utich­la, ale ta, kte­rá pro­puk­la kolem stu­den­ta čar v Bradavicích je nao­pak sil­něj­ší a sil­něj­ší. Na roz­díl od Pána prs­te­nů má Potter jed­nu vel­kou výho­du, vel­mi plod­nou „mat­ku“. Matička Rowlingová dokon­či­la zatím sedm dílů (a přes­to­že se zařek­la, že jde o finál­ní čís­lo, zdá se, že asi sama si tak jis­tá není a nevy­vra­cí spe­ku­la­ce o tom, že by se ješ­tě něja­ká kni­ha obje­vi­la), a kaž­dý z nich se kro­mě něko­li­ka­setstrán­ko­vé­ho roz­sa­hu mohl pochlu­bit dechbe­rou­cí­mi trž­ba­mi.

A nejen kni­hy, i fil­my vydě­lá­va­jí tako­vé pení­ze, že si maji­te­lé fil­mo­vé­ho stu­dia mohou klid­ně poří­dit pátou vilu a sed­mé luxus­ní BMW. Ale přes­to­že Harry Potter a Ohnivý pohár někte­ří kri­ti­ko­vé nepo­chvá­li­li (ale mně se moc líbil), tak slu­ši­vých 892 mili­o­nů dola­rů vydo­lo­va­ných v kinech uká­za­lo, že v někte­rých pří­pa­dech si recen­zen­ti mohou žleb­tat, co je napad­ne a divá­ci se jim zvy­so­ka vysmě­jí a uži­jí si film plný­mi douš­ky.

Pátý pří­běh Harryho Pottera dostal na sta­rost nový a ne zrov­na pro­slu­lý reži­sér, kte­rý se zatím spí­še ohá­něl v tele­viz­ních vodách s pro­jek­tem tako­vé­ho roz­sa­hu neměl žád­né zku­še­nos­ti. Jeho jmé­no je David Yates. Osobně bych před něko­li­ka měsí­ci nechtěl být v jeho kůži. Novináři nevě­říc­ně krou­ti­li hla­vou a fanouš­ci Harryho Pottera spí­la­li, proč padla vol­ba zrov­na na něj. Vypuštěné prv­ní ukáz­ky také všech­ny o Yatesových kva­li­tách nepře­svěd­či­ly a pro­puk­ly ješ­tě bouř­li­věj­ší dis­ku­se (i když plno z nich se věno­va­ly nové­mu úče­su Daniela Radcliffea, což mi při­jde, sluš­ně řeče­no, dost uho­ze­né :)).

Jenže Yates se výzvy neza­le­kl a stvo­řil něco, za co se vůbec nemu­sí sty­dět. Naopak zaslou­ží si chvá­lu a obdiv, že se vypo­řá­dal s něčím, čeho by se zalek­li i mno­hem zku­še­něj­ší reži­sé­ři. Knižní před­lo­ha má totiž osm set stran, tak­že je jas­né, že někte­ré dějo­vé linie pros­tě muse­ly být při­nej­lep­ším výraz­ně ochu­ze­ny, v tom hor­ším pří­pa­dě vypuš­tě­ny úpl­ně. A to zary­tí fanouš­ci rádi nema­jí. Harry Potter a Fénixův řád jsem četl a oprav­du musím při­znat, že k drob­něj­ším úpra­vám a ose­ká­ní něko­li­ka pasá­ží došlo. Ale je nut­né si uvě­do­mit, že 800 stran muse­lo být vměst­ná­no do sto­pá­že něco málo přes dvě hodi­ny. Většina důle­ži­tých momen­tů se v adap­ta­ci pro stří­br­né plát­no obje­vu­je, byť přes­to­že v kni­ze jsou logic­ky mno­hem detail­něj­ší.

Osobně mě oprav­du zkla­ma­la jedi­ná věc a tou je výraz­né zkrá­ce­ní finál­ní­ho stře­tu Brumbálovy armá­dy (sku­pi­ny stu­den­tů vede­ných Harrym Potterem (Daniel Radcliff) a Herminou Grangerovou (Emma Watson)) se Smrtijedy v čele s Bellatrix Lestrangeovou (Helen Bonham Carter) a Luciusem Malfoyem (Jason Isaacs) na Ministerstvu kou­zel. Jde o v pod­sta­tě jedi­nou vet­ší akč­ní scé­nu z celé­ho fil­mu, tak­že by si zaslou­ži­la o něco vět­ší pro­stor. Je sice oprav­du inten­ziv­ní, ale nesmír­ně krát­ká a chy­bí jí atmo­sfé­ra.

Ale jinak je prá­vě atmo­sfé­ra jed­ním z hlav­ních kla­dů celé­ho filmu.Už žád­né dětin­sky roz­jí­ve­né sce­né­rie, pro­zá­ře­né fimfr­pá­lo­vé tur­na­je, ale pou­ze mra­zi­vá potem­ně­lost, depre­siv­ní výje­vy a všu­dypří­tom­ný strach. A jde nejen o vizu­ál­ní poje­tí, kte­ré nena­bíd­ne pou­ze jeden pro­slu­ně­ný moment, ale také o to, že Bradavice už také nejsou tím bez­peč­ným úto­čiš­těm, ale mís­tem, kde je hlav­ní hroz­bou drob­ná postar­ší žena v růžo­vém kos­tým­ku. Jmenuje se Dolores Umbridgeová (Imelda Staunton) a byla pově­ře­na Ministerstvem kou­zel, aby moni­to­ro­va­la situ­a­ci v Bradavicích. Ministr kou­zel se totiž domní­vá, že pro­fe­sor Brumbál (Michael Gambon) šíří zvěs­ti o návra­tu lor­da Voldemorta (Ralph Fiennes) jen pro­to, aby pře­vzal minis­ter­ský post. Doloros Umbridgeová se sta­ne novou uči­tel­kou obra­ny pro­ti čer­né magii, ale jejím hlav­ním úko­lem je ome­zo­vat pra­vo­moc ředi­te­le Brumbála a sle­do­vat jeho počí­ná­ní. To pobou­ří uči­tel­ský sbor i stu­den­ty, ale ješ­tě více je roz­čí­lí, že Umbridgeová zaká­že aktiv­ní pou­ží­vá­ní kou­zel při hodi­ně. Hermionu tak napad­ne, že s ohle­dem na to, že se i přes popí­rá­ní minis­ter­stva kou­zel, Voldemort vrá­til (Hermiona se dokon­ce odvá­ží vyslo­vit jeho jmé­no), měli by se nau­čit brá­nit. A v čele toho­to taj­né­ho krouž­ku, kte­rý si zvo­lí jmé­no Brumbálova armá­da, nesta­ne nikdo jiný, než Harry Potter.

Kromě pří­prav něko­li­ka­člen­né sku­pi­ny rebe­lu­jí­cích stu­den­tů na útok lor­da Voldemorta, se dozví­te něco málo o původ­ním Fénixově řádu, Hagridově (Robbie Coltrane) bra­t­ro­vi nebo o lás­ce Harryho a Cho Changové (Katie Leung). Na scé­nu vstu­pu­je napří­klad i oblí­be­ná posta­va Lenka Láskorádová (Evanna Lynch) nebo nej­vý­raz­něj­ší zápor­ná žen­ská posta­va, polo­ší­le­ná Bellatrix Lestrange, kte­rá se sice obje­ví na scé­ně jen na pár minut, ale její mani­a­kál­ní výraz mlu­ví za vše.

Harry Potter a Fénixův řád se sou­stře­dí hlav­ně na posta­vy, na jejich pro­žit­ky, jejich poci­ty. Jde prav­dě­po­dob­ně o nej­ko­mor­něj­ší díl, ale sou­čas­ně má také nej­hut­něj­ší atmo­sfé­ru. Opravdu stě­ží jsou v něm patr­né názna­ky rodin­né podí­va­né. Nejde o to, že bys­te se dočka­li mno­ha horo­ro­vých výje­vů, ale spí­še o to, že Fénixově řádu chy­bí opti­mis­mus. Humor tu je, ale je ho mini­mál­ně, neob­je­ví se ani žád­ní roz­to­mi­lí tvo­reč­ko­vé a ani jedi­ný domá­cí skřet, kte­rý při­jde na scé­nu není zrov­na posta­va pro děti. Jde o slu­žeb­ní­ka v domě Blacků, kde má cen­t­rá­lu Fénixův řád, jme­nu­je se Krátura a má dost nepří­jem­né poznám­ky na hos­ty, kte­ří se v domě obje­ví.

Nejmenší divá­ci tedy asi nebu­dou z Harryho Pottera a Fénixova řádu tak nad­še­ní, jako z před­cho­zích dílů, tolik se v něm nekouz­lí a nemá moc vese­lých chvi­lek. Ve srov­ná­ní napří­klad s Kamenem mudr­ců je mno­hem dospě­lej­ší a vyzrá­lej­ší. Mladí her­ci jsou koneč­ně rov­no­cen­ný­mi sou­pe­ři pro dospě­lé a ztvár­ňu­jí své posta­vy vel­mi dob­ře. A navíc Imelda Stauton je napros­to bez­chyb­ná v roli Dolores Umbridgeové. Přestože na prv­ní pohled půso­bí pří­jem­ně a mile, tak časem se její nuce­ný kašel a přeslád­lý hlas sta­nou stej­ně nepří­jem­né jako bes­ti­ál­ní pohled lor­da Voldemorta.

Harry Potter a Fénixův řád je poměr­ně skrom­ný a 150 mili­o­nů dola­rů není na počtu tri­ko­vých sek­ven­cí cítit. Je jich tu poměr­ně dost, ale žád­ná není oprav­du dechbe­rou­cí a mega­lo­man­ská. Spíše než spe­ci­ál­ní efek­ty potě­ší pří­jem­né herec­tví a doko­na­le hut­ná atmo­sfé­ra. Můžu jedi­ně kon­sta­to­vat, že je dob­ře, že Yates dostal na sta­rost i dal­ší díl Harry Potter a ¨Princ dvo­jí krve. Snad se mu poda­ří troš­ku vypi­lo­vat akci, kte­rá je oči­vid­ně jeho jedi­nou výraz­něj­ší sla­bi­nou. mudr­ců je mno­hem dospě­lej­ší a vyzrá­lej­ší. Mladí her­ci jsou koneč­ně rov­no­cen­ný­mi sou­pe­ři pro dospě­lé a ztvár­ňu­jí své posta­vy vel­mi dob­ře. A navíc Imelda Stauton je napros­to bez­chyb­ná v roli Dolores Umbridgeové. Přestože na prv­ní pohled půso­bí pří­jem­ně a mile, tak časem se její nuce­ný kašel a přeslád­lý hlas sta­nou stej­ně nepří­jem­né jako bes­ti­ál­ní pohled lor­da Voldemorta.

Harry Potter a Fénixův řád je poměr­ně skrom­ný a 150 mili­o­nů dola­rů není na počtu tri­ko­vých sek­ven­cí cítit. Je jich tu poměr­ně dost, ale žád­ná není oprav­du dechbe­rou­cí a mega­lo­man­ská. Spíše než spe­ci­ál­ní efek­ty potě­ší pří­jem­né herec­tví a doko­na­le hut­ná atmo­sfé­ra. Můžu jedi­ně kon­sta­to­vat, že je dob­ře, že Yates dostal na sta­rost i dal­ší díl Harry Potter a ¨Princ dvo­jí krve. Snad se mu poda­ří troš­ku vypi­lo­vat akci, kte­rá je oči­vid­ně jeho jedi­nou výraz­něj­ší sla­bi­nou.

Recenze sepsá­na: 21. 7. 2007


Podívejte se na hodnocení Harry Potter a Fénixův řád na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Harry Potter


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36035 s | počet dotazů: 250 | paměť: 73479 KB. | 28.05.2024 - 04:06:50