Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > Hasil, Mára, Lukyn a Lavi. A nový Love Island. Voyo představuje svou podzimní nabídku a mnohem více chystá na další rok

Hasil, Mára, Lukyn a Lavi. A nový Love Island. Voyo představuje svou podzimní nabídku a mnohem více chystá na další rok

Love
Love
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Letos na pod­zim se nabíd­ka pro­jek­tů z díl­ny Voyo Originál roz­ros­te o dal­ší dva – mini­sé­rii Král Šumavy, kte­rou pro Voyo nato­čil jeden z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých reži­sé­rů sou­čas­nos­ti David Ondříček, a kome­di­ál­ní seri­ál Gumy, kde se pod režij­ní tak­tov­kou Karin Krajčo Babinské popr­vé před kame­rou potka­li Richard Krajčo a David Švehlík. Voyo uve­de kome­dii Vyšehrad: Fylm s Jakubem Štáfkem, kte­rá strh­la rekor­dy návštěv­nos­ti čes­kých kin a nabíd­ne novou řadu roman­tic­ké rea­li­ty show Love Island. Stálicí nabíd­ky Voyo je Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, jejíž nová sezo­na odstar­to­va­la 4. srp­na. Navíc celá řada fil­mů, seri­á­lů a rea­li­ty show. V sou­čas­né době je v růz­ných fázích pří­prav natá­če­ní při­bliž­ně 35 for­má­tů urče­ných pro Voyo. To sli­bu­je, že rok 2023 bude na Voyo ješ­tě nadu­pa­něj­ší než ten letoš­ní.

Legendou se nero­díš. Legendou se stá­váš. „Když jsem se dal ke sbo­ru a šel k čáře, mys­lel jsem, že budu chy­tat nác­ky, werwol­fy a podob­nou ver­bež. Ne naše lidi, co chtěj ven,“ shr­nul v jed­nom z mála pore­vo­luč­ních roz­ho­vo­rů sám Josef Hasil. Legendárního pře­va­dě­če si v tří­díl­né mini­sé­rii Král Šumavy zahrál Oskar Hes. V pozi­ci kre­a­tiv­ní­ho pro­du­cen­ta sto­jí za mini­sé­rií ředi­tel vývo­je TV Nova a Voyo Michal Reitler, kte­rý s Davidem Ondříčkem spo­lu­pra­co­val už na Českým lvem oce­ně­ném dvou­díl­ném fil­mu Dukla 61. „Když se řek­ne Šumava, nasko­čí nám nejchlad­něj­ší mís­ta naší repub­li­ky, nej­stu­de­něj­ší poto­ky, tůně. Hluboké lesy, říd­ké osíd­le­ní. Kdybyste se někdy měli ztra­tit, zmi­zet, kdy­by někde měla vznik­nout legen­da o klu­ko­vi, co se nene­chal chy­tit a opa­ko­va­ně uni­kal tam a zpět pod pada­jí­cí želez­nou opo­nou, bylo by to na Šumavě,“ říká Michal Reitler

David Švehlík a Richard Krajčo spo­lu na diva­del­ních prk­nech účin­ku­jí přes osm­náct let. Před kame­rou se ale potka­li až teď. V dese­ti­díl­ném kome­di­ál­ním seri­á­lu Gumy ztvár­ni­li Máru (R. Krajčo) a Lukyna (D. Švehlík), dva neroz­luč­né přá­te­le, kte­ří se díky svým absurd­ním plá­nům dostá­va­jí do ješ­tě absurd­něj­ších situ­a­cí. „Lukyn a Mára jsou hod­ní klu­ci, zna­jí se od nepa­mě­ti a tak tro­chu si zby­li. A jsou za to vlast­ně rádi,“ říká Richard Krajčo a pokra­ču­je: „Lukyna bude mít kaž­dý rád, nejen pro­to, že je straš­ně chyt­rý. Je to tako­vý maz­lík. Moje posta­va Máry má tro­chu pro­blém s agre­si­vi­tou, ale Lukyn to sná­ší dob­ře.“ David Švehlík jej dopl­ňu­je: „Oba to jsou vel­cí sym­paťá­ci, to je na tom to kou­zel­né. Seriál je skvě­le napsa­ný, má spád, pohy­bu­je se na hra­ně čer­né­ho humo­ru. Doufám, že i naše výko­ny se budou divá­kům líbit.“ Pod scé­ná­řem seri­á­lu je pode­psán Michal Samir, kte­rý pro Voyo nato­čil vele­ú­spěš­nou mini­sé­rii Iveta.

Komedie, kte­rá v letoš­ním roce návštěv­nos­tí v čes­kých kinech pora­zi­la pokra­čo­vá­ní Top Gunu i Doctora Strange, míří z plá­ten kin na Voyo. Lavi v podá­ní Jakuba Štáfka se ve fil­mu Vyšehrad: Fylm dozví­dá, že je otcem osmi­le­té­ho syna Ríši. A dal­ší pro­blémy na sebe nene­cha­jí dlou­ho čekat. „Jsem rád, že uve­de­ním naše­ho fil­mu na Voyo udě­lá­me radost dal­ším divá­kům,“ říká Jakub Štáfek, kte­rý se, kro­mě ztvár­ně­ní titul­ní role, podí­lel i na režii sním­ku. 

Dalším z čes­kých fil­mů, kte­rý letos sla­vil úspěch v kinech a míří na Voyo, je kome­die Po čem muži tou­ží 2 reži­sé­ra Rudolfa Havlíka s Jiřím Langmajerem a Annou Polívkovou v hlav­ních rolích. 

Vrátí se také rea­li­ty show plná zába­vy, slun­ce, a roman­ti­ky Love Island. „Hlavní novin­kou budou samo­zřej­mě zce­la noví sou­tě­ží­cí, nové úko­ly, hry, tema­tic­ké veče­ry a pro­gram mimo vilu, na kte­rý se chce­me letos hod­ně zamě­řit,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jan Bors.

Už 4. srp­na odstar­to­va­la na Voyo nová sezo­na legen­dár­ní Ordinace v růžo­vé zahra­dě 2, kte­rá je spo­lu s Ulicí nejdéle uvá­dě­ným seri­á­lem v čes­ké tele­viz­ní his­to­rii. Nová řada opět nabíd­ne divá­kům všech­no to, co mají na seri­á­lu rádi již sedm­náct let – lás­ku, napě­tí, vzta­hy, vtip i humor. Ale pře­de­vším emo­tiv­ní, sil­né pří­běhy oblí­be­ných hrdi­nů, dra­ma­tic­ké zvra­ty, ale i refle­xi spo­le­čen­sky aktu­ál­ních témat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71956 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71771 KB. | 18.06.2024 - 10:33:01