Kritiky.cz > MFF Karlovy Vary > HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL

HOSTEM MFF KARLOVY VARY BUDE HARVEY KEITEL

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hostem 50. roč­ní­ku MFF Karlovy Vary  bude herec, drži­tel Ceny za mimo­řád­ný umě­lec­ký pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii z MFF Karlovy Vary 2004 Harvey Keitel.

Na letoš­ním roč­ní­ku dopro­vo­dí nový sní­mek Paola Sorrentina Mládí (La Giovinezza, 2015), v němž vytvo­řil hlav­ní roli spo­leč­ně s Michaelem Cainem.

Vyrůstal v Brooklynu, pro­fe­si­o­nál­ní herec­kou kari­é­ru zahá­jil na mimob­roadwa­yských scé­nách, z nichž si pro­kles­til ces­tu i na Broadway, kde debu­to­val ve hře Smrt obchod­ní­ho ces­tu­jí­cí­ho. K fil­mu ho při­ve­dl reži­sér Martin Scorsese, s nímž v počát­ku kari­é­ry nato­čil něko­lik titu­lů jako Špinavé uli­ce (Mean Streets, 1973), Alice už tu nebyd­lí (Alice Doesn´t Live Here Anymore, 1974)Taxikář (Taxi Driver, 1976). V polo­vi­ně sedm­de­sá­tých let hrál u  s Ridleyho Scotta v his­to­ric­kém dra­ma­tu Soupeři (The Duellists, 1977), se Scorsesem se opět sešel při natá­če­ní kon­tro­verz­ní­ho Posledního poku­še­ní Ježíše Krista (The Last Temptation of Christ, 1988), kde si zahrál Jidáše. V roce 1991 byl nomi­no­ván na Oscara za  ved­lej­ší roli v gan­gs­ter­ce Bugsy.  V 90. letech našel dal­ší­ho reži­sé­ra, kte­rý výraz­ně ovliv­nil jeho fil­mo­vou dráhu, a tím byl Quentin Tarantino, s nímž nato­čil sním­ky Gauneři (Reservoir Dogs, 1991)Pulp Fiction – Historky z pod­svě­tí (Pulp Fiction, 1994). Ze stej­né­ho obdo­bí pochá­zí i str­hu­jí­cí kre­a­ce ve fil­mu Jane Campionové Piano (The Piano, 1993) nebo film Ridleyho Scotta Thelma a Louisa (Thelma and Louise, 1992). Spolupráci s Campionovou si zopa­ko­val v roce 1999 na sním­ku Jako dým (Holy Smoke). Harvey Keitel pat­ří k her­cům, v jejichž fil­mo­gra­fii najde­me i fil­my holly­wo­od­ské­ho střed­ní­ho prou­du:  Ponorka U-571 (U-571, 2000) nebo Červený drak (Red Dragon, 2002) či akč­ní film Lovci pokla­dů (National Treasure, 2004).

Na dru­hé stra­ně bývá pev­nou opo­rou nezá­vis­lých sním­ků - napří­klad Bad Lieutnant (1992) reži­sé­ra Abela Ferrary, za nějž zís­kal  Independent Spirit Award pro nej­lep­ší­ho her­ce, či film Waynea Wanga Smoke (1995), kte­rý  zís­kal Stříbrného med­vě­da na MFF v Berlíně 1995. Hlavní roli vytvo­řil ve fil­mu Odysseův pohled (Ulysses‘ Gaze, 1995) reži­sé­ra Thea Angelopoulose, kte­rý byl oce­něn Velkou cenou poro­ty na MFF v Cannes.  Velmi čas­to svou zášti­tou či pro­dukč­ním podí­lem umož­ňu­je mla­dým tvůr­cům rea­li­za­ci jejich fil­mů – jako napří­klad  Tři sezó­ny (Three Seasons, 1999) mla­dé­ho reži­sé­ra viet­nam­ské­ho půvo­du Tonyho Buye. S jiným ori­gi­nál­ním fil­ma­řem Wesem Andersonem herec­ky spo­lu­pra­co­val na fil­mech Až vyjde měsíc (Moonrise Kingdom, 2012) nebo Grandhotel Budapešť (The Grand Budapest Hotel, 2014).

Harvey Keitel byl nejen hos­tem MFF Karlovy Vary 2004, ale byl jed­nou z prv­ních oce­ně­ných osob­nos­tí svě­to­vé­ho fil­mu, kte­ré sou­hla­si­ly s nato­če­ním fes­ti­va­lo­vé zněl­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27407 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71668 KB. | 28.02.2024 - 06:49:29