Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Thelma a Louise - Road movie od Ridleyho Scotta

Thelma a Louise - Road movie od Ridleyho Scotta

Thelma
Thelma
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Samostatná, živo­tem zatrpk­lá ser­vír­ka Louise Sawyer (Susan Sarandon) a její kama­rád­ka, pod­daj­ná, despo­tic­kým man­že­lem Darrylem (Christopher McDonald) ovlá­da­ná Thelma Dickinson (Geena Davis), se vyda­jí na víken­do­vý výlet do hor, aby unik­ly nudě všed­ní­ho živo­ta. Když se večer zasta­ví na veče­ři, Thelma nad­še­ná poci­tem svo­bo­dy se opi­je a začne koke­to­vat s náhod­ným zná­mým Harlanem (Timothy Carhart). Když se ji muž poku­sí na par­ko­viš­ti zná­sil­nit, obje­ví se Louisa a po prud­ké hád­ce ho v afek­tu zastře­lí. V panic­kém stra­chu se ženy roz­hod­nou uté­ci do Mexika roz­hod­nu­té nevo­lat poli­cii, kte­rá by jim prý stej­ně nevě­ři­la....

Režisér Ridley Scott v nej­lep­ší for­mě, teh­dy naděj­ná sce­náris­tic­ká debu­tant­ka Callie Khouri, výbor­ná dvo­ji­ce Susan Sarandon a Geena Davis, výteč­ní před­sta­vi­te­lé ved­lej­ších rolí (Harvey Keitel, Michael Madsen, Christopher McDonald, Brad Pitt ve své prv­ní vět­ší fil­mo­vé roli....), bru­tál­ní moneysho­ty Adriana Bidlea, vel­mi zda­ři­lý soun­d­track Hanse Zimmera a sil­ný pří­běh se sil­ný­mi žen­ský­mi hrdin­ka­mi. I takhle by se v kost­ce dal popsat film Thelma a Louise z roku 1991. Dnes mož­ná až tro­chu neprá­vem zapad­lá fil­mo­vá kla­si­ka, kte­rá je v aktu­ál­ním svě­tě mož­ná až pře­kva­pi­vě aktu­ál­ní a zaujme jenom nejen jako jeden z nej­vý­raz­něj­ších kusů z fil­mo­gra­fie Ridleyho Scotta ale též také oprav­du parád­ním scé­ná­řem, kte­rý má jas­ně ply­nu­lou ces­tu z bodu A do bodu B a nabíd­ne ten nej­lep­ší mož­ný způ­sob cha­rak­ter­ní­ho vývo­je jaká může tako­vá prů­měr­ná fil­mo­vá posta­va ide­ál­ně dostat.

Nadále řadím Ridleyho Scotta mezi své nej­ob­lí­be­něj­ší reži­sé­ry a jako jed­no­ho z těch nej­dů­le­ži­těj­ších reži­sé­rů, kte­ří (zatím) trestu­hod­ně neby­li oce­ně­ní Oscarem. Neříkám, že jsem s někte­rý­mi Scottovými fil­my neměl pro­blém a že je to tvůr­ce, kte­rý by měl pří­mo až kap­su bez­chyb­ných bijá­ků, přes­to je to reži­sér talen­to­va­ný s hod­ně pev­nou rukou a pře­de­vším díky­bo­hu reži­sér, kte­rý se nebrá­ní tomu s her­ci dis­ku­to­vat ať už o jejich posta­vách nebo rov­nou prů­bě­hu děje. I díky tomu jde výsled­né kva­li­ty fil­mu též při­su­zo­vat prá­vě dvo­ji­ci Sarandon a Davis, pro­to­že nápa­dů měli mno­ho a Scott roz­hod­ně nebyl pro­ti. I díky tomu vzni­kl film, kte­rý je snad tím nej­lep­ším mož­ným zástup­cem Girl Power vlny, kte­rý sku­teč­ně před­vá­dí sil­né žen­ské hrdin­ky a díky dodnes řeše­né­mu téma­tu ohled­ně domi­nan­ce mužů a eman­ci­pa­ci žen je ten film vlast­ně aktu­ál­ní až dodnes a vypa­dá to, že ješ­tě hod­ně dlou­ho aktu­ál­ní bude.

Film se chys­tal téměř deká­du, mota­lo se kolem něj 40 reži­sé­rů a málem mohl být i reží­ro­va­ný samot­nou scé­nárist­kou a být poja­tý jako doku­ment. Nakonec se ale díky­bo­hu sešel ten nej­lep­ší tým na pra­vém mís­tě a Thelma a Louise díky tomu může pat­řit mezi nej­lep­ší zástup­ce žán­ru Road movie. Mezi hlav­ní strůj­ce samo­se­bou pořád pat­ří Ridley Scott, kte­rý doká­zal, že reži­sér může být muž­ské­ho pohla­ví a přes­to může důstoj­ně pre­zen­to­vat hlav­ní žen­ské hrdin­ky. Scott za Thelmu a Louise obdr­žel prv­ní nomi­na­ci na Oscara ve své kari­é­ře a i když ten samý rok byli v kate­go­rii Oliver Stone, Barry Levinson, John Singleton nebo vítěz­ný Jonathan Damme za legen­dár­ní Mlčení jeh­ňá­tek tak se Ridley defi­ni­tiv­ně zapsal do hle­dač­ku jako reži­sér, kte­rý krom vět­ších fil­mů jako Vetřelec nebo Blade Runner doká­že nato­čit i oprav­du půso­bi­vé dra­ma, kde se důraz kla­de pře­ce jen více na posta­vy. Ridley Scott i dnes tak pen­dlu­je mezi komor­něj­ší a bloc­kbuste­ro­vou fil­mo­vou tvor­bou a i díky tomu pat­ří mezi reži­sé­ry od kte­rých člo­věk může čekat snad téměř coko­liv. Ať už co se týče jeho budou­cí kari­é­ry mlu­ví­me tře­ba o Gladiátorovi, Královstvím nebes­kém, Americkém gan­gste­ro­vi nebo Marťanovi.

Více na Kritiky.cz
LIVE | Italy vs. Slovakia | 2022 #IIHFWorlds ...
Underdogs Episode 2 | The Saga Continues | #IIHFWorlds 2021 ...
Titulky k La Brea S01E03 - The Hunt Skupině přeživších dochází jídlo a tak se rozhodnou vyrazit na lov. Mezitím Gavin s doktork...
Predátor Predator je americký akční sci-fi horor z roku 1987, který režíroval John McTiernan a scéná...
Předčasná radost ...

I cas­ting hlav­ních here­ček mohl vypa­dat úpl­ně jinak a moh­li jsme tak vidět Michelle Pfeiffer s Jodie Foster nebo Goldie Hawn s Meryl Streep, finál­ní dvo­ji­ce Susan Sarandon a Geena Davis si ale spo­lu ve finá­le tak moc dob­ře sed­la, že tu vzá­jem­nou kama­rád­skou che­mii nako­nec nemu­se­li ani dva­krát moc hrát a tenhle cas­ting je jas­ná tre­fa do čer­né­ho. Obě hereč­ky se poté za svůj výkon dosta­li nomi­na­ce na Oscara (obě v kate­go­rii hlav­ní hereč­ka) a i když pro­hrá­li prá­vě kvů­li výko­nu Jodie Foster v Mlčení jeh­ňá­tek tak obě před­ved­li feno­me­nál­ní výko­ny, kde se navzá­jem bra­vur­ně dopl­ňu­jí a divák jim hod­ně snad­no fan­dí. Oba cha­rak­te­ry mají něja­ký start a pro­jdou si něja­kým vývo­jem, cha­rak­ter Davis se vyrov­ná­vá s tím, že o ní man­žel tak neje­ví zájem, Sarandon se zase vyrov­nat se vzta­hem se svým milen­cem. Celý inci­dent s vraž­dou je poté jen start dob­ro­druž­né ces­ty, kte­rý obě ženy někam posu­ne, donu­tí je pře­hod­no­tit si pra­vi­dla živo­ta a pře­de­vším si uvě­do­mí, že jed­na bez dru­hé by na téhle nebez­peč­né ces­tě nemoh­li fun­go­vat. Jejich vztah a celé jeho ucho­pe­ní je nej­sil­něj­ší strán­ka fil­mu a i závěr fun­gu­je výteč­ně.

Vedlejší cha­rak­te­ry jsou též bra­vur­ně obsa­ze­né, pře­de­vším Harvey Keitel je v roli poli­caj­ta co po ženách jde ale vlast­ně je na jejich stra­ně bra­vur­ní. Michael Madsen se tu též před­ve­de a bylo to ješ­tě rok před Gaunery kdy se Madsen doká­zal herec­ky výraz­ně před­vést. McDonald se tu v roli despo­ty též doká­že sluš­ně před­vést, hlav­ně je tu ale sku­teč­ně parád­ní Brad Pitt, kte­rý už teh­dy doká­zal, že by mohl jako herec něco doká­zat a i když se pocho­pi­tel­ně v zápla­vu těch legen­dár­ních rolí jako David Mills, Tyler Durden, Mickey O´ Neill, Benjamin Button, Aldo Raine či Cliff Booth na JB tro­chu zapo­mí­ná, prá­vě tahle role Pitta dosta­la do hle­dač­ku a nakop­la ho k jeho ces­tě stát se jed­nou z nej­vět­ších hvězd Hollywoodu. Už zde byl Pitt nesku­teč­ný sym­paťák, to co ale před­ve­de poz­dě­ji snad sku­teč­ně nemohl čekat nikdo.

Callie Khouri napsa­la Thelmu a Louise jako svůj prv­ní scé­nář a hned obdr­že­la Oscara za nej­lep­ší původ­ní scé­nář a zce­la prá­vem. Thelmě a Louise bych mož­ná pře­ce jen vyče­tl tro­chu del­ší dél­ku než by se u toho­to fil­mu hodi­lo, ten­to scé­nář má ale parád­ní téma, parád­ní vývo­je cha­rak­te­rů a parád­ní gra­da­ci. Funguje ohled­ně dia­lo­gů, nemá vylo­že­ně hlu­chá mís­ta a i když nejde o kome­dii se pře­ce jen obje­ví něko­lik vylo­že­ně vtip­ných parád­ních momen­tů.

Více na Kritiky.cz
„Zelená hranice“: Česká koprodukce získala v Benátkách Zvláštní cenu poroty, v Polsku vyvolala odpor Na Oscara nominovaný film Zelená hranice režisérky Agnieszky Holland, který vznikl v české ko...
Vertigo - Nejlepší film Alfreda Hitchcocka John "Scottie" Ferguson (James Stewart) vystudoval práva, ale tuto profesi vyměnil za fyzicky mnoh...
MARTIN MYŠIČKA (Petr) „Chtěli jsme obhájit pozitivní mužství“  Jaké to bylo hrát po boku všech těch úža...
Belarus - Switzerland | Live | Group A | 2021 IIHF Ice Hockey World Championship ...
Teuksong Kurýr z Jížní Koree. Na můj vkus až moc sterilní a obyčejný akční thriller, který s...

Člověk by už málem zapo­mněl na dvě důle­ži­té osoby- Kameramana Adrianna Biddlea a hudeb­ní­ho skla­da­te­le Hanse Zimmera. Kamera Biddlea je plná bra­vur­ních zábě­rů a Biddle se díky prá­vem dočkal své prv­ní a záro­veň posled­ní nomi­na­ce na Oscara, kte­rou bohu­žel nepro­mě­nil. Dodnes ale díky němu vypa­da­jí nád­her­ně nejen Thelma a Louise ale také tře­ba Vetřelci, Mumie z roku 1999 nebo bon­dov­ka Jeden svět nesta­čí. Biddle umřel ve věku 53 let a nedo­stal tak tolik v kari­é­ře zase tolik šan­cí, přes­to je ale díky prá­ci, kte­rou za svůj život sti­hl roz­hod­ně prá­vem ozna­čo­ván jako vel­mi kva­lit­ní kame­ra­man. Záběry na ces­ty, detai­ly nebo pře­de­vším finál­ní záběr vypa­da­jí tak bož­sky kvů­li němu.

A soun­d­track Hanse Zimmera též hod­ně dopo­má­há kva­lit­ní atmo­sfé­ře. Zimmer byl teh­dy už sice znám za soun­d­trac­ky k fil­mům jako tře­ba Rain Man, vrchol své hudeb­ní slá­vy ho ale ješ­tě čekal. U dneš­ní­ho Zimmera se tak dá dis­ku­to­vat nad tím jest­li se sku­teč­ně čas­tě­ji neo­pa­ku­je víc a víc, mini­mál­ně u Thelmy a Louise to ale jis­tě nepla­tí a i když asi nebu­de soun­d­track ta prv­ní věc na kte­rou si u fil­mu vzpo­me­ne, tak roz­hod­ně nejde o špat­nou prá­ci a je sku­teč­ně poslou­cha­tel­ný i sám o sobě.

Thelmu a Louise jde sku­teč­ně ozna­čit za film, kte­rý fun­gu­je jako ide­ál­ní film pro femi­nist­ky, kte­rý ale záro­veň nut­ně auto­ma­tic­ky nemu­sí urá­žet muže. Právě nao­pak, pro­to­že Thelma a Louise je ten film, kte­rý doká­že zaujmout z něko­li­ka důvo­dů a kaž­dý si v něm může najít své. A krom mož­ná pře­ce jen ždi­bec pře­ta­že­né dél­ky a s těmi pár spo­je­ných momen­tů navíc bych vlast­ně nena­šel moc důvo­du k tomu si na film stě­žo­vat. Jde totiž sku­teč­ně o neprá­vem tro­chu zapad­lý kle­not, kte­rý je ale dodnes záro­veň prá­vo­plat­ným kul­tov­ním sním­kem s tou nej­lé­pe zvo­le­nou herec­kou dvo­ji­cí. Navíc bra­vur­ní střih Thorna Nobleho, kte­rý též za film obdr­žel nomi­na­ci na Oscara, kte­rý nej­víc vynik­ne pře­ce jen až v té legen­dár­ní závě­reč­né scé­ně. Přirovnání hlav­ní dvo­ji­ce k Bonnie a Clydeovi mi pořád při­jde poně­kud zvlášt­ní, ve finá­le ale vlast­ně není zase tak nesmy­sl­né a pře­ce jen se slu­ší říct, že tohle je ten film kde ješ­tě boj žen se sexis­mem fun­go­val a měl kou­le i na něco víc než na pou­hé komen­to­vá­ní o nevhod­nos­ti. A zrov­na Davis a Sarandon měli ty kou­le o pozná­ní vět­ší a jejich moment s poli­cis­tou nebo cis­ter­nou jsou už jen leh­ké třeš­nič­ky na dor­tu skvě­lé­ho fil­mu o síle žen, síle přá­tel­ství a síle sebe­úcty. Zcela prá­vem kul­tov­ní kla­si­ka!

Více na Kritiky.cz
Hastrman - Rozhovor s režisérem Ondřejem Havelkou Přestože působíte jako režisér dokumentů, divadelních her a věnujete se operní režii, Has...
Highlights: RUSSIA vs SWEDEN | 2021 #IIHFWorlds ...
Gerald Butler potvrdil, že se pracuje na Pádu 4 a Dokonalé... Gerald Butler potvrdil, že se pracuje na Pádu 4 a Dokonalé loupeži 2 ...
PUBG: BATTLEGROUNDS Dřív novinka která bavila ale dnes, jak bych správně začal tuto recenzi když už jsem dal ten...
Mayovky v československých kinech v letech 1984-1995 Po velkém úspěchu filmových mayovek a velkém množství dopisů, v nichž návštěvníci prosi...

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Foto:Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Podívejte se na hodnocení Thelma a Louise na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14654 s | počet dotazů: 307 | paměť: 70141 KB. | 29.11.2023 - 20:22:32