Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den.

Jack a obři - Bryan Singer neměl v roce 2013 svůj den.

Jack
Jack
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisérem fil­mu je Bryan Singer (X-Men, Valkýra, Superman se vra­cí), kte­rý je znám i jako herec, pro­dukč­ní, pro­du­cent a scé­náris­ta. Pod jeho tak­tov­kou vzni­kl film, kte­rý řadím do kate­go­rie dob­ro­druž­ných a fan­ta­sy fil­mů. Jednotlivé scé­ny na sebe logic­ky nava­zu­jí, nejsou nijak pře­hna­né či ruši­vé. Zvláštní efek­ty vytvo­řil Dominic Tuohy (10 000 př.n.l., Gulliverovy ces­ty), film je pod­kres­len hud­bou Johna Ottmana (X-Men 2, Valkýra) a za kame­rou stál Newton Thomas Sigel (X-Men, Kletba brat­ří Grimmů).

Film byl urči­tě vytvo­řen pro doko­na­lý vizu­ál­ní záži­tek, kte­rý je dopl­něn vhod­nou hud­bou. Postavy obrů jsou věro­hod­né a jejich cha­rak­te­ry dob­ře čitel­né. Výběr her­ců pro jed­not­li­vé role je dob­rý. Své posta­vy obo­ha­ti­li Ewan McGregor a Stenley Tucci o humor (oce­ní ho i dospě­lí divá­ci) a rytíř­ství, Eleanor Tomlinson se vži­la do role „akč­ní“ prin­cez­ny a Nicholas Hoult zahrál lido­vé­ho pros­ťáčka, kte­rý ke štěs­tí a slá­vě při­šel. Jednotlivé posta­vy tak mají jas­ně daný cha­rak­ter a jsou čitel­né hlav­ně pro děti. Film je vlast­ně kla­sic­ká pohád­ka – lás­ka dvou lidí, moud­rý král, odda­ný rytíř, vypo­čí­ta­vý rád­ce a jeden vel­ký pro­blém pro krá­lov­ství. Vše dob­ře skon­čí, dob­ro je odmě­ně­no a zlo potres­tá­no. A to je také dob­ře, pro­to­že to pat­ří ke správ­né pohád­ce.

Při sle­do­vá­ní fil­mu se poba­ví nejen děti, ale i jejich rodi­če nebo pra­ro­di­če.

Něco o pří­bě­hu:

Malý Jack má rád vyprá­vě­ní o obrech, stej­ně jako prin­cez­na Isabelle. Je to sta­rá pohád­ka, a ani jeden z nich netu­ší, že se jich jed­nou bude týkat. O deset let poz­dě­ji žije Jack (Nicholas Hoult) na far­mě se svým strý­cem a prin­cez­na Isabelle (Eleanor Tomlinson) dospě­la do věku, kdy by se měla vdá­vat. Její otec, král Brahmwell (Ian McShane), je totiž toho názo­ru, že jako žena nemů­že sama vlád­nout. Proto král sou­hla­sí s návrhem lor­da Rodericka (Stanley Tucci), že se ože­ní s Isabelle, a tak se posta­rá o krá­lov­ství i o jeho dce­ru. Jack se náhod­ně potká­vá ve měs­tě s Isabelle a s rytí­řem Elmontem (Ewan McGregor). Také se sezná­mí za zvlášt­ních okol­nos­tí s mni­chem, od kte­ré­ho dosta­ne malý váček. Je to tajem­ný muž a žádá ho, aby váček odne­sl do opat­ství. Jack se ale musí vrá­tit ke strý­ci a na žád­nou ces­tu nemů­že ani pomys­let. Je ale zvě­da­vý, a tak si vysy­pe „poklad“ do dla­ně. Jsou to ale oby­čej­né fazo­le, z nichž se jed­na zaku­tá­lí pod pod­la­hu. Isabelle se mezi­tím roz­hod­ne vzít osud do svých rukou a prchá v noci za deš­tě v přestro­je­ní z hra­du. Její kůň ji dove­de na far­mu, kde se zno­vu setká­vá s Jackem. Vzájemně si pak postě­žu­jí na svůj osud. Za okny padá déšť a díky kap­kám začne růst fazo­le z pod­la­hy až do nebe, kde je zem obrů. V jeho vět­vích navíc uvíz­ne far­ma i s prin­cez­nou. V krá­lov­ství se tedy vydá­vá sku­pi­na vyvo­le­ných na záchra­nu prin­cez­ny, mezi ně pat­ří i Jack, lord Roderick s vojá­ky a rytíř Elmont.


Podívejte se na hodnocení Jack a obři na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28801 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72102 KB. | 18.04.2024 - 03:20:53