Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny

Jak poznat otravu alkoholem - Příznaky a příčiny

Alcoholism Street
Alcoholism Street
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Otrava alko­ho­lem je váž­ným - a někdy i smr­tel­ným - důsled­kem pití vel­ké­ho množ­ství alko­ho­lu v krát­kém časo­vém obdo­bí. Příliš mno­ho alko­ho­lu může ovliv­nit vaše dýchá­ní, srdeč­ní frek­ven­ci, těles­nou tep­lo­tu a reflex­ní reak­ci a může vést ke kóma­tu a smr­ti. Otrava alko­ho­lem může také nastat, když dospě­lí nebo děti náhod­ně nebo úmy­sl­ně pijí domá­cí výrob­ky, kte­ré obsa­hu­jí alko­hol. Osoba s otra­vou alko­ho­lem potře­bu­je oka­mži­tou lékař­skou pomoc.


Symptomy

Příznaky otra­vy alko­ho­lem zahr­nu­jí:

• Zmatek.

• Zvracení.

• Záchvaty.

• Pomalé dýchá­ní (méně než osm dechů za minu­tu).

• Nepravidelné dýchá­ní (vzdá­le­nost mezi jed­not­li­vý­mi dechy více než 10 sekund).

• Modrá kůže nebo ble­dá kůže.

• Nízká těles­ná tep­lo­ta (hypo­ter­mie).

• Spánek (bez­vě­do­mí) a nemů­že se pro­bu­dit.

Příčiny

Alkohol ve for­mě etha­no­lu (ethy­lal­ko­hol) se nachá­zí v alko­ho­lic­kých nápo­jích, úst­ní vodě, extrak­cích z vaře­ní, někte­rých lécích a někte­rých domá­cích výrob­cích. Otrava etylal­ko­ho­lem obec­ně vyplý­vá z pití vel­ké­ho množ­ství alko­ho­lic­kých nápo­jů, zejmé­na v krát­kém časo­vém obdo­bí.

Jiné for­my alko­ho­lu – včet­ně izo­pro­py­lal­ko­ho­lu (nachá­ze­jí­cích se v alko­ho­lu, kos­me­tic­kých a někte­rých čis­tí­cích pro­střed­cích) a metha­no­lu nebo ethy­len­g­ly­ko­lu (běž­ná slož­ka nemrz­nou­cí smě­si, bar­vy a roz­pouš­tě­dla) – mohou způ­so­bit dal­ší toxic­ké otra­vy, kte­ré vyža­du­jí léčbu.

Nadměrná konzumace alkoholu

Hlavním důvo­dem otra­vy alko­ho­lem je pití alko­ho­lu – typ nad­měr­né­ho pití, když muž rych­le spo­tře­bu­je pět nebo více alko­ho­lic­kých nápo­jů do dvou hodin, nebo žena rych­le spo­tře­bu­je nejmé­ně čty­ři nápo­je během dvou hodin. Alkoholický záchvat může nastat během něko­li­ka hodin nebo trvat až něko­lik dní. Alkohol se uvol­ňu­je ze žalud­ku a střev do krev­ní­ho obě­hu a jeho hla­di­na v těle se může dále zvy­šo­vat.

Rizikové faktory

Otravu alko­ho­lem mohou zvý­šit násle­du­jí­cí rizi­ko­vé fak­to­ry:

• Nízká veli­kost a váha těla.

• Celkové zdra­ví člo­vě­ka.

• Pokud jste jed­li.

• Kombinace alko­ho­lu s jiný­mi dro­ga­mi.

• Kolik alko­ho­lu váš nápoj obsa­ho­val.

• Množství vypi­té­ho alko­ho­lu.

• Úroveň vaší tole­ran­ce k alko­ho­lu.


Foto

Popis
English: Alcoholism - street
Datum 15. srp­na 2012, 12:41:34
Zdroj Fotografie je vlast­ním dílem
Autor Tamorlan

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91762 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72170 KB. | 18.05.2024 - 06:10:47