Kritiky.cz > Domácí rady > Jak poznat otravu z hub

Jak poznat otravu z hub

Amanita muscaria 3 vliegenzwammen op rij
Amanita muscaria 3 vliegenzwammen op rij
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Otrava z hub je jed­nou z nej­čas­těj­ších otrav vůbec. Nesbírejte hou­by, kte­ré nezná­te. Dále je tře­ba dát si po kon­zu­ma­ci hub pozor na to, jak se cítí­te. Jestliže se vám udě­lá špat­ně, je čas co nej­rych­le­ji navští­vit léka­ře. Existuje hned něko­lik dru­hů otrav z hub.

Druhy jedovatých hub

Zde jsou účin­ky otra­vy hub, kte­ré může­te mít v závis­los­ti na tom, jakou hou­bou jste se otrá­vi­li:

· Halucinace – někte­ré dru­hy hub obsa­hu­jí toxi­ny, kte­ré způ­so­bu­jí halu­ci­na­ce. Vedle halu­ci­na­cí jsou dal­ší­mi účin­ky zma­tek, sva­lo­vá sla­bost, agi­to­va­nost, rych­lá srdeč­ní frek­ven­ce a bolest hla­vy.

· Gastrointestinální one­moc­ně­ní - mno­ho jedo­va­tých hub způ­so­bu­je gastroin­tes­ti­nál­ní one­moc­ně­ní, jako je nevol­nost, zvra­ce­ní, žalu­deč­ní kře­če a prů­jem.

· Selhání jater a úmr­tí - asi 9 z 10 úmr­tí sou­vi­se­jí­cích s hou­ba­mi lze při­psat mucho­můr­ce zele­né (Amanita phalloi­des). Symptomy se obje­vu­jí 6 až 24 hodin po jíd­le a zahr­nu­jí nevol­nost, žalu­deč­ní kře­če, zvra­ce­ní a prů­jem. Toxin může smr­tel­ně poško­dit ját­ra a led­vi­ny a smrt může nastat během 48 hodin.

Jedovaté houby

Fakta o otravách houbami

S otra­vou hub jsou spo­je­na násle­du­jí­cí fak­ta:

• Většina jedo­va­tých hub je kon­zu­mo­vá­na na pod­zim (kdy je sběr hub na vrcho­lu).

• Nejčastěji poží­va­ný­mi jedo­va­tý­mi hou­ba­mi je pečár­ka zápaš­ná (Agaricus xan­tho­der­mus), pro­to­že vypa­dá vel­mi podob­ně jako pečár­ka pol­ní (Agaricus cam­pes­t­ris) a pečár­ka dvou­vý­tru­sá (Agaricus bis­po­rus).

• Dvě tře­ti­ny hlá­še­ných pří­pa­dů otra­vy hou­bou byly u dětí mlad­ších pěti let. V 86 % těch­to pří­pa­dů děti jed­ly hou­by, kte­ré ros­tou na zahra­dách doma.

• Lidé, kte­ří záměr­ně kon­zu­mu­jí hou­by v nadě­ji, že zaži­jí halu­ci­na­ce sou­vi­se­jí­cí s dro­ga­mi, se vel­mi čas­to sta­nou chro­nic­ky nemoc­ný­mi v důsled­ku kon­zu­ma­ce tako­vých hub.

· Nejčastějšími pří­zna­ky otra­vy hou­bou jsou gastroin­tes­ti­nál­ní poru­chy, jako je zvra­ce­ní, prů­jem a boles­ti bři­cha.


Foto:

Popis
Nederlands: Drie vlie­gen­zwa­m­men op rij in de wijk Dieze-Oost in Zwolle.
Datum 25. říj­na 2006
Zdroj Vlastní dílo
Autor Onderwijsgek
Svolení
(Užití toho­to sou­bo­ru)
Onderwijsgek at nl.wikipedia, drži­tel autor­ských práv k tomu­to dílu, ho tím­to zve­řej­ňu­je za pod­mí­nek násle­du­jí­cí licen­ce:
w:cs:Creative Commons
uveďte autora zachovejte licenci
Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 3.0 Nizozemsko
Flag of the Netherlands.svg
Uveďte auto­ra: Onderwijsgek at nl.wikipedia
Dílo smí­te:
  • šířit – kopí­ro­vat, dis­tri­bu­o­vat a sdě­lo­vat veřej­nos­ti
  • upra­vo­vat – poz­mě­ňo­vat, dopl­ňo­vat, vyu­ží­vat celé nebo čás­teč­ně v jiných dílech
Za těch­to pod­mí­nek:
  • uveď­te auto­ra – Máte povin­nost uvést autor­ství, poskyt­nout odkaz na licen­ci a uvést, pokud jste pro­ved­li změ­ny. Toho může­te docí­lit jakým­ko­li rozum­ným způ­so­bem, avšak ne způ­so­bem nazna­ču­jí­cím, že by posky­to­va­tel licen­ce schva­lo­val nebo pod­po­ro­val vás nebo vaše uži­tí díla.
  • zacho­vej­te licen­ci – Pokud toto dílo jak­ko­liv upra­ví­te nebo pou­ži­je­te ve svém díle, máte povin­nost výsle­dek své prá­ce šířit pod stej­nou nebo slu­či­tel­nou licen­cí.
Další ver­ze Díla odvo­ze­ná od toho­to sou­bo­ru: 2006-10-25 Amanita mus­ca­ria crop.jpg No
Pozice foto­gra­fa 52° 31? 16? S, 6° 06? 27? V  Heading=220° Kartographer map based on OpenStreetMap. Tento sní­mek a mno­hé dal­ší na: OpenStreetMap - Google Earth info

Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54703 s | počet dotazů: 277 | paměť: 71844 KB. | 23.07.2024 - 12:31:58