Kritiky.cz > Profily postav > Robb Stark – Hra o Trůny

Robb Stark – Hra o Trůny

Robb
Robb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Vyhrál jsem kaž­dou bitvu. Ale pro­hrá­vám vál­ku.“

Robb Stark

Robb Stark (Richard Madden) je nej­star­ší syn Lorda Eddarda Starka ze Zimohradu a Lady Catelyn, bra­tr Sansy, Aryi, Brana a Rickona Starků a polo­vič­ní bra­tr Jona Snowa. Jeho spo­leč­ní­kem je zlo­vlk Šedý Vítr.

Když je Eddard zatčen a násled­ně popra­ven Králem Joffreym, Robb se stá­vá Králem Severu a vede vzpou­ru pro­ti Železnému trů­nu. V násled­ném kon­flik­tu se pro­ká­že jako dob­rý bitev­ní veli­tel a zajis­tí něko­lik klí­čo­vých vítěz­ství nad Lannistery včet­ně zaje­tí Jaimeho Lannistera. Je ale také nezku­še­ným a naiv­ním poli­ti­kem, kte­rý nad­řa­zu

je prak­tic­kým zájmům vzne­še­né ide­á­ly a cíle a udě­lá tak sluš­ný počet kri­tic­kých pře­hma­tů. Poruší při­sa­hu na sňa­tek s dce­rou své­ho spo­jen­ce Waldera Freye a vez­me si mís­to ní Talisu Maegyr. Také vlo­ží důvě­ru v Theona Greyjoye na vyjed­ná­ní spo­je­nec­tví se želez­ný­mi, ale Theon ho zra­dí a obsa­dí Zimohrad. Robb pak při­jde i o pod­po­ru Karstarků, kte­ří tvo­ří sko­ro polo­vi­nu jeho zbý­va­jí­cí armá­dy, když popra­ví jejich vůd­ce Rickard Karstarka, kte­rý před­tím zabi­je dva mla­dé Lannistery.

Když se vál­ka obra­cí pro­ti němu, je nucen obrá­tit se na Freye zno­va. Zdánlivě vyhrá­vá zpát­ky jejich pod­po­ru, když sou­hla­sí se sňat­kem své­ho Strýce Edmura Tullyho a Roslin Frey. Není si vědom toho, že jde o past, pro­to­že Freyové a Roose Bolton se spo­ji­li s Tywinem Lannisterem. Během sva­teb­ní hos­ti­ny jsou i přes při­slí­be­ní ochra­ny hos­tů Robb, Catelyn a Talisa zma­sa­kro­vá­ni spo­lu s vět­ši­nou jejich armá­dy – udá­lost vejde do ději­ny jako Rudá svat­ba. Robba zabi­je Roose Bolton osob­ně. Severní vzpou­ra je tak vel­mi efek­tiv­ně potla­če­na a Starkové jsou svr­že­ni z rodo­vé­ho trů­nu Severu.

Pozadí…

Robb se naro­dil v Řekotočí a byl vycho­ván na Zimohradě. Jeho otec opus­til mat­ku po sva­teb­ní noci, aby bojo­val v Robertově vzpou­ře a když se vrá­til, Robb už byl na svě­tě. Od mlá­dí byl veden k ovlá­dá­ní meče a noše­ní brně­ní Serem Rodrikem Casselem, Bojovým mis­trem Zimohradu – od mlá­dí také v obo­jím vyni­kal.

Osobnost…

Robb má jas­ný smy­sl pro čest a spra­ve­dl­nost, kte­rý zís­kal od své­ho otce. Je féro­vý, sta­rost­li­vý a udě­lá coko­li v zájmu bez­pe­čí vlast­ní rodi­ny. Na roz­díl od Roose Boltona nevi­dí důvo­dy pro muče­ní, kru­tost nebo zby­teč­né popra­vy a i se svý­mi zajat­ci jed­ná s respek­tem. Nemá zájem o nási­lí nebo vál­ku a dělá, co může pro ome­ze­ní ztrát a násled­ků na obou stra­nách.

Možná až pře­kva­pi­vě pro­je­vil talent pro vojen­ství a stra­te­gii, což napros­to zasko­či­lo i Tywina Lannistera. Ten vní­mal Robba jako hloupé děc­ko bez jaké­ho­ko­li smys­lu pro umě­ní vál­ky a tipo­val, že jakmi­le začne boj, Robb ute­če zpát­ky do Zimohradu s oca­sem mezi noha­ma. Lannisterové byli zasko­če­ni jeho úto­kem v Bitvě o Šeptající les, kdy zlik­vi­do­val armá­du pod Jaimeho vede­ním.

Po svém otci má jak síly, tak i sla­bi­ny. Podobně jako Eddard postrá­dá hlub­ší smy­sl pro poli­ti­ku a upřed­nost­ňu­je čest před rozu­mem. Vzal si z lás­ky ženu, jejíž poli­tic­ký význam byl nulo­vý, čímž napros­to zby­teč­ně pohřbil potřeb­nou ali­an­ci s Freyi. Stejně tak dal před­nost cti před prag­ma­tis­mem, když popra­vil Lorda Rickard Karstarka pro zra­du a vraž­du, čímž při­šel o jeho vojen­skou pod­po­ru.

Jako vět­ši­na Seveřanů je lep­ším bojov­ní­kem, než poli­tic­kým hrá­čem – podob­ně jako Robert Baratheon, kte­rý špič­ko­vě ovlá­dal zbra­ně, ale v poli­ti­ce byl idi­ot.


Podívejte se na hodnocení Hra o trůny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hra o Trůny


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69984 s | počet dotazů: 260 | paměť: 74931 KB. | 18.04.2024 - 18:24:22