Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jako malé děti (Little Children)

Jako malé děti (Little Children)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lákalo vás někdy být voye­u­rem? Sledovat živo­ty dru­hých, jejich lás­ky, jejich hád­ky, jejich intim­nos­ti? Potom je pro vás ten­to film jako stvo­ře­ný.

Nechybělo mno­ho, a ten­to film jsem v kině vůbec nena­vští­vil. Zvolil jsem ho jako znou­zectnost, pro­to­že se mi do ruky dosta­la vol­ná vstu­pen­ka do kina na jaký­ko­liv film. Vybral jsem si tedy z pes­t­ré nabíd­ky fil­mů ten, kte­rý nebyl takřka vůbec pro­pa­go­ván, o kte­rém se pří­liš nepsa­lo a kte­rý neměl ani pří­liš zná­mý herec­ký ansám­bl. Kate Winslet a Jennifer Connely jako jedi­ná dvě zná­má jmé­na sama o sobě divá­ky do kina nepři­táh­nou. Film tedy musí zaujmout svým dějem, a to byla ta deví­za, kvů­li kte­ré jsem se roz­ho­dl pro ten­to sní­mek. Když si někdo u nás, v České repub­li­ce, trouf­ne uvést do kin film, kte­rý neo­plý­vá hvězd­ným obsa­ze­ním, ale spo­lé­há na pří­běh, je to vel­ká odva­ha pro dis­tri­bu­to­ra, ale záro­veň také vel­ká výzva pro divá­ka. Já jsem tuto výzvu při­jal, a byl při­pra­ven na vše. A teď se s vámi poku­sím podě­lit o děj, o dojmy a o poci­ty, kte­ré ve mne film vyvo­lal. Jeden základ­ní pocit už jsem vám popsal. Při fil­mu jsem si totiž při­pa­dal jako voye­ur, a to není roz­hod­ně nad­ne­se­né. Film nepo­strá­dá hád­ky, vzruch, napě­tí, sexu­ál­ní moti­vy ani klid­né scé­ny. Chvíli fil­mo­vým posta­vám závi­dí­te, jak spo­ko­je­ně si žijí, aby jste si vzá­pě­tí nepřá­li být v jejich kůži. A to je to, co dělá film zají­ma­vým. A když jsem vysle­do­val v kino­pro­gra­mu, do jaké­ho žán­ru je ten­to film vlast­ně zařa­zen, pře­kva­pi­lo mne, že u něj byly uve­de­ny hned tři žán­ry: dra­ma – roman­tic­ký – kri­mi. Po zhléd­nu­tí fil­mu jsem však pocho­pil, že film se nedá jed­no­znač­ně zařa­dit a toto řaze­ní do třech žánrů je plně kom­pe­tent­ní k ději fil­mu. Ten může zaujmout i ty, kte­ří mají rádi smě­si­ci růz­ných žánrů v jed­nom fil­mu. Ale teď už, bez jaké­ho­ko­liv dal­ší­ho zdr­žo­vá­ní pře­jdu k samot­né­mu ději fil­mu.

 

Celý film začí­ná pohle­dem na tele­viz­ní obra­zov­ku, kde hla­sa­tel­ka ve zprá­vách ozna­mu­je, že byl z věze­ní pro­puš­těn exhi­bi­ci­o­nis­ta Ronnie, kte­rý při­chá­zí byd­let na měst­ské před­měs­tí ke své mat­ce. Nutno dodat, že exhi­bo­val před malý­mi dět­mi, a za to byl také odsou­zen. Po úvod­ních titul­kách se dějem se oci­tá­me na jed­nom ame­ric­kém před­měs­tí (sho­dou okol­nos­tí je to totéž, kam se při­stě­ho­val onen exhi­bi­ci­o­nis­ta Ronnie), kte­ré, jako by tro­chu kopí­ro­va­lo seri­ál Zoufalé man­žel­ky. Seznamujeme se s dět­ským hřiš­těm, kde je něko­lik matek i se svý­mi rato­lest­mi v čele se Sarah, kte­rou hra­je Kate Winslet. Vypravěč nám popi­su­je, jak to zde cho­dí, že Sarah poci­ťu­je, jako by se sem neho­di­la, což nám doká­že násle­du­jí­cí scén­ka. Zrovna při­chá­zí čas sva­či­ny, jen­že ouha. Sarah ji totiž zapo­mně­la doma, což se nelí­bí její dcer­ce, kte­rá se sva­či­ny doža­du­je. Ostatní mat­ky tuto scé­nu sle­du­jí s despek­tem a nepo­cho­pe­ním, jak může Sarah zapo­me­nout sva­či­nu doma. Nakonec se jed­na z nich smi­lu­je a Sarah podá kus ze svých zásob. V tom na hřiš­tě při­chá­zí pohled­ný muž i se svým malým syn­kem. Sarah se od ostat­ních doví­dá, že sem cho­dil už dří­ve, ale pár měsí­ců se zde neu­ká­zal. Ony mat­ky mu pře­zdí­va­jí „Král ple­su“, aniž by vědě­li, jak se doo­prav­dy jme­nu­je, co dělá, aniž by o něm zna­li jaké­ko­liv podrob­nos­ti. Po něja­ké době i se svým syn­kem odchá­zí a my máme mož­nost o něm zjis­tit něco víc. Vypravěč nám popi­su­je jeho život, jaká je jeho žena a dal­ší podrob­nos­ti. Onen otec se jme­nu­je Brad a jeho man­žel­ka je vel­mi zaměst­na­ná reží­ro­vá­ním doku­men­tů, tak­že o syna se přes den sta­rá on. Brada vel­mi trá­pí hlav­ně to, že když je jeho syn s ním, tak si za celou dobu nesun­dá šaš­kov­skou čepi­ci, kdež­to jakmi­le při­jde jeho man­žel­ka Kathy, tak si onu čepi­ci ihned sun­dá. Brad si při­pa­dá, jako by ho synek nebral váž­ně a čas s ním trá­ve­ný jako by pova­žo­val za nut­né zlo, za zabí­je­ní času. Dále se dozví­dá­me, že Brad vždy večer odchá­zí do knihov­ny, aby se mohl pořád­ně při­pra­vit na advo­kát­ské zkouš­ky, ze kte­rých už dva­krát po sobě pro­pad­nul. Brad však nikdy neza­mí­ří do knihov­ny, mís­to toho zůsta­ne stát na půli ces­ty u skej­to­vé­ho par­ku, kde jez­dí takhle večer mla­dí klu­ci a před­vá­dě­jí nej­růz­něj­ší kous­ky. Vydrží se na ně dívat i půl hodi­ny. Večer, když při­jde Brad domů a chce se se svou ženou maz­lit, brá­ní jim v tom jejich syn, kte­rý s nimi spí na jejich man­žel­ské poste­li, a tak jdou tedy všich­ni spát.

 

Následující den je opět Sarah s ostat­ní­mi mat­ka­mi na hřiš­ti a opět tam při­chá­zí Brad se svým synem. Dcera Sarah požá­dá svou mat­ku, aby ji pohou­pa­la na hou­pač­ce. Sarah jde tedy s dce­rou na hou­pač­ku, při­čemž na té ved­lej­ší hou­pe Brad své­ho syna. Sarah si s ním  začne poví­dat a oba zjis­tí, že toho mají hod­ně spo­leč­né­ho. Jejich pro­tějš­ky na ně nema­jí čas, trá­pí je řada stej­ných věcí. Hezky si popo­ví­da­jí, při­čemž když Brad odchá­zí, Sarah mu pro­zra­dí, že se s ostat­ní­mi mat­ka­mi, kte­ré na hřiš­ti jsou, vsa­di­la o deset dola­rů, že jí Brad dá tele­fon­ní čís­lo, ale navrh­ne, aby jí mís­to toho objal a dal pusu, Sarah chce totiž ostat­ní mat­ky vypro­vo­ko­vat, pro­to­že je nemá moc v lás­ce. A tak se sku­teč­ně obe­jmou a dají pusu, kte­rá je však del­ší, než by se bylo býva­lo slu­še­lo. Tím ostat­ní mat­ky pohor­ší a ony odchá­ze­jí. A nyní se sezna­mu­je­me s rodin­ným pro­stře­dím Sarah. Její man­žel je vel­mi zaměst­na­ný člo­věk, kte­rý pra­cu­je v kan­ce­lá­ři a na svou ženu a dcer­ku nemá prak­tic­ky vůbec čas, a tak dce­ru vycho­vá­vá Sarah. Máme mož­nost sle­do­vat její­ho man­že­la, jak je v prá­ci a na inter­ne­tu nara­zí na pla­ce­né ero­tic­ké strán­ky, kde se doslo­va zami­lu­je do jed­né z pro­sti­tu­tek a u jejích fotek mastur­bu­je, což se něja­kou dobu opa­ku­je. Jednou takhle sedí doma u počí­ta­če a zno­vu je na ero­tic­kých strán­kách, zno­vu mastur­bu­je, ten­to­krát má u toho na obli­če­ji dám­ské kalhot­ky. Náhodou ho však zahléd­ne Sarah a je zne­chu­ce­na. Manžel se z toho sna­ží nějak vymlu­vit, ale Sarah je naštva­ná. Vzpomene si, že jí Brad při jejich roz­ho­vo­ru na hřiš­ti říkal, že kaž­dý den cho­dí se svým synem pla­vat do veřej­né­ho bazé­nu. Protože se jí zachce, zno­vu ho vidět, a pro­to­že je naštva­ná na své­ho man­že­la, objed­ná si z mód­ní­ho kata­lo­gu plav­ky (toto je vel­mi roz­to­mi­lá scé­na, ve kte­ré pozná­vá­me, že Sarah na své oble­če­ní oprav­du nedbá, pro­to­že si ani nemů­že roz­po­me­nout na svou veli­kost pla­vek) a dru­hý den jde i se svou dce­rou do bazé­nu. A Brad tu sku­teč­ně je i se synem. Sarah si tedy dá deku ved­le Bradovy a zabřed­nou do hovo­ru. Tato scé­na dává tušit, že se spo­lu Sarah a Brad v blíz­ké budouc­nos­ti nebez­peč­ně sblí­ží. Ale násle­du­jí­cí scé­na je úpl­ně o něčem jiném. Brad jde zase, jako obvykle večer do knihov­ny, zno­vu tam nedo­jde a zno­vu sle­du­je skej­ta­ře. V tom u něj zasta­ví auto, kte­ré řídí jeho kama­rád Larry, kte­rý ho požá­dá, aby pomohl roz­vézt něko­lik pla­ká­tů, na nichž je foto­gra­fie ono­ho pedo­fil­ní­ho exhi­bi­ci­o­nis­ty Ronnieho. Larry je totiž hlav­ním orga­ni­zá­to­rem jakési štva­ni­ce pro­ti Ronniemu, kte­ré­mu nechce dát ani na chví­li klid. Pozve záro­veň Brada, aby si s nimi dal par­tič­ku večer­ní­ho zápa­su ame­ric­ké­ho fot­ba­lu, ale tato dějo­vá linie je pro odví­je­jí­cí se udá­los­ti zce­la nepod­stat­ná.

 

Další dny se schá­zí Sarah a Brad i se svý­mi dět­mi na kou­pa­liš­ti a sbli­žu­jí se nejen dospě­lí, ale i jejich děti ti ovšem pou­ze jako kama­rá­di. Jeden z těch­to dnů však naru­ší prá­vě Ronnie, kte­rý se vydal vykou­pat se do bazé­nu i s potá­pěč­ský­mi brý­le­mi. Nezpozorován vle­ze do bazé­nu, čehož si však všich­ni po chví­li všim­nou a vyže­nou své děti z vody. Tato scé­na je vel­mi emo­tiv­ní a záro­veň jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších v celém fil­mu. Tato scé­na je udě­la­ná tak, že divá­ko­vi není Ronnieho líto, nao­pak, pod­le toho, že si vzal potá­pěč­ské brý­le je více než jas­né, že ho děti láka­jí. Ale je to sku­teč­ně tak, je divá­ko­va deduk­ce správ­ná? To si musí kaž­dý vylo­žit po svém, kaž­do­pád­ně však poli­cie donu­tí Ronnieho vylézt z vody a jakmi­le je pryč, všich­ni zase v pokli­du naská­čí do vody. Neužijí si jí však dlou­ho, pro­to­že začne pršet a návštěv­ní­ci žha­ví po zchla­ze­ní ve vodě se jmou utí­kat pryč. Sarah ale nemá pro svou dce­ru kár­ku, pro­to­že je v ní nera­da, Brad naštěs­tí dis­po­nu­je kár­kou se dvě­ma mís­ty pro seze­ní, tak nabíd­ne Sarah, aby tam svou dce­ru polo­ži­la, a jdou k Sarah domů. Tam děti usu­ší, dají je spát, a sami si začnou poví­dat, ale z nezá­vaz­né kon­ver­za­ce se sta­ne něco mno­hem víc. Mezi obě­ma dojde k pohlav­ní­mu sty­ku. Oběma se to líbí nato­lik, že v tom příští dny pokra­ču­jí u Sarah doma, aniž by je někdo zpo­zo­ro­val. Když odjíž­dí Brad dělat advo­kát­ské zkouš­ky, čeká na něj Sarah, on k ní nase­dá do auta a odjíž­dě­jí spo­lu. Několik dní před tím se totiž dohod­li, že na zkouš­ky nepo­je­de a mís­to toho si udě­la­jí něko­lik nád­her­ných spo­leč­ných dnů. Když se Brad vrá­tí, jeho man­žel­ka Kathy se mu zmí­ní o tom, že jejich syn jí poví­dal, jak se ska­ma­rá­dil s dcer­kou Sarah, tak že by ji moh­li i s jejím man­že­lem pozvat na oběd. Brad je zpr­vu zasko­čen a zen­jis­těn, jest­li náho­dou Kathy neví něco víc, ale nako­nec sou­hla­sí. A při onom obě­du to Kathy dojde, všim­ne si, jak to mezi Bradem a Sarah jis­kří. A pro­to hned dru­hý den na Kathyno pozvá­ní při­jíž­dí její mat­ka, kte­rá má Bradovi přes den pomá­hat s výcho­vou syna, což nedá­vá našim dvou milen­cům šan­ci ani na jeden oka­mžik spo­leč­né­ho souzně­ní. A nyní se film zase věnu­je Ronniemu. Jeho mat­ka ho donu­tí napsat inze­rát do seznam­ky, pro­to­že si pře­je, aby tu, až jed­no­ho dne zemře, nezů­stal Ronnie sám. A sku­teč­ně mu něja­ká dív­ka odpo­ví a on s ní jde na ran­de. Bohužel si však nepo­ro­zu­mí a jejich ran­de kon­čí v oka­mži­ku, kdy jsou před Ronnieho domem, ona dív­ka zasta­ví a všim­ne si, že Ronnie v jejím autě mastur­bu­je. Ten jí pora­dí, aby to niko­mu neří­ka­la a odchá­zí. Dost dob­ře jsem však nepo­cho­pil, co měla tato scé­na zna­me­nat, asi měla divá­kům Ronnieho zne­chu­tit, aby ho nebra­li za moc vel­ké­ho chudáč­ka, když ho míst­ní oby­va­te­lé nene­cha­jí v kli­du, a to se také poda­ři­lo. Ale vrať­me se zpět k Bradovi. Ten odchá­zí na posled­ní zápas noč­ní ligy v ame­ric­kém fot­ba­le a s potě­še­ním zjiš­ťu­je, že tchýně se roz­hod­la zůstat doma. Zápas kon­čí Bradových tou­ch­dow­nem, což oce­ní jása­cí Sarah, kte­rá je jako jedi­ný člo­věk v hle­diš­ti. Potom, co všich­ni ostat­ní hrá­či ode­jdou, zůsta­nou Brad a Sarah na sta­di­o­nu sami a dojde samo­zřej­mě na vel­mi intim­ní chvil­ky. Brad se Sarah se záro­veň také domlu­ví, že spo­lu ute­čou někam pryč i se svý­mi dět­mi, že budou žít spo­lu. Druhý den pak jede Brad v autě s Larrym a aby řeč nestá­la, tak se ho Brad zeptá, jest­li už sly­šel o tom, jak Ronnie při­šel za bílé­ho dne na kou­pa­liš­tě. Larry se šíle­ně roz­zu­ří, oka­mži­tě jede k Ronniemu domu a začne na něj bušit. Otevře Ronnieho mat­ka, kte­rá se roz­čí­lí a chce, aby Larry ode­šel z její­ho pozem­ku, ten se s ní však pře­ta­hu­je, až Ronnieho mat­ka dosta­ne infarkt.

 

Následující scé­ny budou už jen emo­tiv­ní, a to přes­ně tak, jak má jen závěr správ­né­ho fil­mu emo­tiv­ní být. Ronnieho mat­ka v nemoc­ni­ci umí­rá, než však zemře, stih­ne Ronniemu napsat vzkaz, na kte­rém sto­jí: Buď hod­ný chla­pec. Když si to Ronnie pře­čte, popad­ne ho pocit zou­fal­ství, bez­na­dě­je a vzte­ku, polo­vi­nu věcí v domě roz­mlá­tí a jde na dět­ské hřiš­tě i s nožem. Jenže tady čeká Sarah i se svou dcer­kou na Brada, se kte­rým má odjet pryč. Ten se však jde po ces­tě za Sarah kolem skej­to­vé­ho hřiš­tě, kde si ho koneč­ně po dlou­hé době, kdy ho igno­ro­va­li,  všim­nou skej­ta­ři a půj­čí mu prk­no, aby si taky zajez­dil. Ten, pro­to­že se chce před nimi vytáh­nout, tak se roz­hod­ne pře­sko­čit scho­dy. V tuto chví­li se scé­na pře­ru­ší a opět se pohle­dem dostá­vá­me na dět­ské hřiš­tě. Sarah při­chá­zí k pla­čí­cí­mu Ronniemu a ptá se ho, jest­li nechce pomoct. Ten jen naří­ká, že jeho mamin­ka umře­la. Když se Sarah roz­hléd­ne, zjis­tí, že její dcer­ka je pryč a když jí najde, roz­hod­ne se, že už dál čekat nebu­dou a jede domů. Opět se vra­cí­me k Bradovi, jehož pokus o pře­sko­če­ní scho­dů skon­čil ošk­li­vým pádem. Brada tedy odvá­ží sanit­ka do nemoc­ni­ce a je jas­né, že Bradovi a Sarah není sou­ze­no žít spo­lu. Ještě se však vra­cí­me k Ronniemu na dět­ské hřiš­tě, ke kte­ré­mu při­chá­zí Larry. Ten si všim­ne, že Ronnie krvá­cí a drmo­lí jen, že už bude hod­ný chla­pec. Larry Ronnieho nalo­ží do auta a jede s ním do nemoc­ni­ce, a to je záro­veň konec celé­ho fil­mu. Nevím, jest­li jsem závě­reč­nou scé­nu pocho­pil správ­ně, kaž­do­pád­ně jsem si ji vysvět­lil tak, že se Ronnie sám od sebe poku­sil vykas­t­ro­vat. A to je vše, přá­te­lé.

 

Děj je vel­mi kom­pli­ko­va­ný, sna­žil jsem se jej popsat ale­spoň tro­chu pocho­pi­tel­ně, ale jak si sami může­te všim­nout, i tak mi to zabra­lo mno­ho mís­ta. Každopádně je jas­né, že název se k tomu­to fil­mu vel­mi hodí, pro­to­že zdej­ší dospě­lí se oprav­du cho­va­jí „jako malé děti“. Jak jinak si vysvět­lit jása­jí­cí Sarah na prázd­né tri­bu­ně jen kvů­li tomu, že Brad skó­ro­val ve zce­la bez­vý­znam­ném zápa­se, jak jinak si vysvět­lit cho­vá­ní lidí na kou­pa­liš­ti, když tam při­šel Ronnie, jak jinak si vysvět­lit cho­vá­ní zakom­ple­xo­va­né­ho Larryho, kte­rý se sna­ží za kaž­dou cenu ztrp­čit život Ronniemu, a takhle by se dalo jis­tě pokra­čo­vat dále. Název tedy není jen sym­bo­lic­ký, název sku­teč­ně odrá­ží cho­vá­ní všech zúčast­ně­ných. Jistě jste potom, co jsem popsal děj, pocho­pi­li, že ono žánro­vé zařa­ze­ní,  o kte­rém jsem se zmi­ňo­val na začát­ku, tomu­to fil­mu sedí. A dokon­ce, ač se to pod­le popi­su děje nemu­sí zdát vhod­né, jsem se asi u třech scén zasmál. Takže ten­to film se evi­dent­ně sna­ží o to, aby nebyl zaška­tul­ko­ván do jed­no­ho žán­ru. Rád bych se teď zasta­vil u herec­kých výko­nů. Jednoznačně nej­lep­ší výkon podal Jackie Earle Haley, kte­rý si zahrál Ronnieho. Jeho výkon byl vel­mi pře­svěd­či­vý, doká­zal mu dodat tra­gic­ké rysy, to se pros­tě musí vidět, jeli­kož tak­to to slo­vy pros­tě popsat nejde, a já k tomu mohu dodat jen tolik, že nomi­na­ce toho­to her­ce na soš­ku Oscara za roli Ronnieho byla roz­hod­ně opráv­ně­ná, pro­to­že před­ve­dl oprav­du úžas­ný výkon. A o to pře­kva­pi­věj­ší jeho výkon je, že se před kame­rou obje­vil po dlou­hých 13 letech. Ano, tak dlou­ho nestál ten­to herec před kame­rou. Neuvěřitelné, že? Dalším, kdo před­vá­děl úchvat­ný výkon, je Kate Winsletová v roli Sarah. Byla bez­chyb­ná, mís­ty dokon­ce doká­za­la do své posta­vy vlo­žit něco navíc, a roz­hod­ně to neby­lo mimo mísu. I v tom­to pří­pa­dě je nomi­na­ce na Oscara pro Kate Winsletovou opráv­ně­ná. Nutno dodat, že to byla už její pátá nomi­na­ce, a to je jí tepr­ve 31 let. Další herec­ké výko­ny byly v nor­má­lu. Patrick Wilson v roli Brada hrál výbor­ně, ale nijak zvlášť nevy­ční­val, pros­tě stan­dard­ní výkon. Totéž lze tvr­dit i o všech ostat­ních posta­vách, jejichž her­ci poda­li stan­dard­ní, vyrov­na­ný výkon. Jen ško­da, že více pro­sto­ru zde nedo­sta­la Jennifer Connelly, kte­rá v roli Bradovy ženy Kathy byla výbor­ná, ale obje­vo­va­la se na scé­ně jen pro­za­ic­ky.

 

Režie je vel­mi dob­ře pro­pra­co­va­ná, než začne­me pře­mýš­let o tom, co se prá­vě na plát­ně sta­lo, už jsme zase ve varu něja­ké jiné scé­ny, kte­rá je nemé­ně zají­ma­vá, než­li ta před­cho­zí. Režisér Todd Field jis­tě věděl co dělá. Jediné, co je zde tro­chu navíc, tro­chu mimo mísu, jsou scé­ny z noč­ní ligy, kdy muži v noci hra­jí ame­ric­ký fot­bal a plní si tak své klu­kov­ské sny, kdy kaž­dý kluk chce být zná­mým boha­tým spor­tov­cem. Jsou to scé­ny zce­la zby­teč­né a pro děj bez­vý­znam­né, ale mají své kouz­lo. Kdy jin­dy máte mož­nost sle­do­vat sport za tem­né noci, kdy je osvět­le­ný pou­ze sta­di­on? A věz­te, že ač ten­to film trvá dlou­hých 130 minut, doká­že vás zaujmout a při­ko­vat k sedač­kám tak, že se nebu­de­te chtít ani pohnout, aby vám náho­dou něco neu­nik­lo. Myslím si, že tak­též je zce­la zaslou­že­ná nomi­na­ce toho­to fil­mu za nej­lep­ší scé­nář, pro­to­že film má vel­mi sil­ný pří­běh hned na něko­li­ka lini­ích a roz­hod­ně není neza­jí­ma­vý. A jak bych film popsal já? Úchvatný, bez­chyb­ný, parád­ní, fan­tas­tic­ký, mír­ně depre­siv­ní pří­běh, kte­rý mne zau­jal tak, že jsem nikdy dopře­du nedo­ká­zal odtu­šit, co se ve fil­mu sta­ne. Tak byl scé­nář, potaž­mo celý film nepro­stup­ný. A na kon­ci, když Sarah čeka­la na Brada a při­šel tam Ronnie s nožem, jsem se dokon­ce šíle­ně bál a film ve mne doká­zal vzbu­dit pocit stra­chu a děsu, co se bude dít, a dokon­ce se při­znám, že už jsem na chvil­ku viděl Sarah ležet v kaluži krve na dět­ském hřiš­ti, tak to byla sil­ná scé­na. Prostě jed­ním slo­vem pará­da. Nádherný záži­tek, kte­rý mám na hod­ně dlou­hou dobu, a teď už mi nezbý­vá než čekat, až se film obje­ví na DVD a záro­veň dou­fat, že tam budou něja­ké zají­ma­vé bonu­sy, mini­mál­ně film o fil­mu by si ten­to sní­mek zaslou­žil, a nezlo­bil bych se ani za vystři­že­né scé­ny, to však uká­že čas. Jen bych se zde chtěl zmí­nit ješ­tě o jed­né věci, kte­rá mne vel­mi zkla­ma­la. Nedávno jsem si pro­čí­tal výsled­ky návštěv­nos­ti toho­to fil­mu a vel­mi mne zkla­ma­lo, když jsem se doče­tl, že na ten­to při­šlo do kina v prv­ním týd­nu pro­mí­tá­ní pou­ze 850 divá­ků. To je věc, kte­rá mne vel­mi mrzí, pro­to­že film, kte­rý má tak­to sil­ný pří­běh a je nomi­no­ván na tři Oscary by si zaslou­žil více divá­ků. Jinak bych chtěl podě­ko­vat fir­mě Warner Bros za uve­de­ní tak báječ­né­ho, milé­ho a las­ka­vé­ho sním­ku do kin. A vám, co jste ten­to film nevi­dě­li, radím, aby jste naň co nejdří­ve vyra­zi­li, pro­to­že urči­tě nebu­de­te zkla­ma­ní. Věřte mi, já jsem taky nebyl zkla­ma­ný, nao­pak, byl jsem vel­mi pří­jem­ně potě­še­ný a záro­veň šťast­ný, že doká­že vznik­nout tako­vý­to milý film.


Podívejte se na hodnocení Jako malé děti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Leech Woman (Puppet Master)15. listopadu 2011 Leech Woman (Puppet Master) Skrývá ve svém nitru slizké překvapení. Jde o jednu z méně využívaných vraždících loutek, které se objevily v hororové sérii Puppet Master. Jeden primát však má, a to, že se jedná o […] Posted in Horory
  • Outward – RPG pro hardcore hráče1. října 2021 Outward – RPG pro hardcore hráče Ze všech herních žánrů je mi nebližší žánr rpg, je tedy logické, že mě lákala rpg hra snažící se jít proti proudu zajetých zvyklostí. Jedná se o hru Outward, vytvořenou malým týmem Nine […] Posted in Recenze her
  • Rrrr15. ledna 2011 Rrrr Tenhle příběh se odehrává před několika miliony lety… V dokonalé symbioze tu žijí mamuti, koňomuti, slepicomuti, žížalomuti atd… Je to relativně dlouhá doba, co světlo světa spatřil […] Posted in Recenze
  • Night Flier, The (1997)29. listopadu 2016 Night Flier, The (1997) Na nepříliš frekventovaných malých letištích řádí záhadný vrah. Po jeho stopách se vydává slávychtivý reportér... Richard Dees pracuje jako redaktor jednoho bulvárního plátku. […] Posted in Horory
  • SeriálAkta X30. července 2007 SeriálAkta X Věříte? Slavná dvojka agentů FBI Mulder a Scullyová se letos podruhé vrátila na stříbrné plátno, moc kladných ohlasů se jí však sklidit nepodařilo. A přitom […] Posted in Recenze
  • Co má štěně nejradši?6. srpna 2019 Co má štěně nejradši? Hledáte-li knihu, jež by byla jako stvořená pro nejmenšího čtenáře, a která by jej prostřednictvím obrázků seznámila s životem malého štěněte, a navíc by mu umožnila nejen prohlížení, ale […] Posted in Recenze knih
  • Polštář. Hvězdný debut americké autorky?7. července 2017 Polštář. Hvězdný debut americké autorky? Trochu příběh po 11. září 2011 z New Yorku, trochu z obyčejného života, trochu z bohatých vrstev, trochu z těch chudých – asi tak, jak jen dokáže život odvát dál od rodné jabloně jablíčka […] Posted in Recenze knih
  • Hotel Inferno 2: The Cathedral of Pain (2017)10. března 2021 Hotel Inferno 2: The Cathedral of Pain (2017) WOW Utlimátní orgasmus po Conjuringu s Evil Deadem nejsilnější a nejintenzivnější hororový zážitek snad za posledních 10 let!Oproti prvnímu dílu zde vidím výrazný krok vpřed. Tohle už není […] Posted in Krátké recenze
  • Smrtelné zlo: Probuzení21. dubna 2023 Smrtelné zlo: Probuzení Nový Evil Dead je audiovizuální porno a brutální nekompromisní jízdou. Lee Cronin se teď slušně vyhoupl do první ligy a snad se bude hororů držet, rozhodě má, co nabídnout. Změna […] Posted in Krátké recenze
  • Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdami18. ledna 2016 Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdami „Noc převrhla svůj zlatý úl nad sady večerů.“ Vítězslav Nezval, Básně noci Podařila se jen Brána z Drakobijců, nebo jsou i další kusy pořádný nářez? O Lucii Lukačovičové, autorce […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82505 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71995 KB. | 18.07.2024 - 13:11:09