Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jupiter vychází - Jupiter vychází a do pohádky odchází - A to s trochou nesnází.

Jupiter vychází - Jupiter vychází a do pohádky odchází - A to s trochou nesnází.

Jupiter2
Jupiter2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak jinak si vylo­žit nový pří­běh o dív­ce Jupiter Jones, kte­rá se od zácho­do­vé mísy dosta­ne ženi­cho­vi z vesmír­né krá­lov­ské rodi­ny, aby opět ukon­či­la svou ces­tu u zácho­do­vé mísy v neu­r­či­tém bytě ame­ric­ké­ho vel­ko­měs­ta. Jupiter je posluš­ná dív­ka, kte­rou něja­ké řeči o nedo­stat­ku nápad­ní­ků nevy­ve­dou z míry. Své zasně­né oči stá­čí smě­rem k oblo­ze, kam se rád dale­ko­hle­dem díval i její otec. Lásku ke hvězdám má po otci a více než po milen­ci, tou­ží po hvězdář­ském dale­ko­hle­du. Je to pře­ci zají­ma­vá a uži­teč­ná věc pro mla­dou dív­ku. Dříve, než se dale­ko­hle­du dočká, se jí do ces­ty při­ple­te něko­lik podiv­ných bytos­tí. Jednak ji pro­ná­sle­du­je tro­ji­ce nápad­ně zlých osob,  jed­nak si na ni brou­sí nože a vrtáč­ky hej­no pod­vy­ži­ve­ných zrů­di­ček, kte­ré vypa­da­jí jako vzdá­le­ní pří­buz­ní sliz­ké­ho Gluma z fil­mu Pán prs­te­nů. Jupiter1Před nebez­pe­čím ji vždy včas zachrá­ní vesmír­ný voják Caine na léta­jí­cích botách. Ten ješ­tě pro jis­to­tu požá­dá o pomoc vesmír­né­ho vete­rá­na Stingera a spo­leč­ně se sna­ží Jupiter udr­žet na živu. Všechna vesmír­ná havěť je ve služ­bách tří sou­ro­zen­ců vesmír­né krá­lov­ské rodi­ny. A jak už to bývá, sou­ro­zen­ci mají růz­né před­sta­vy, jak budou s Jupiter jed­nat. Nejhorší plán má Bal, kte­rý je od prv­ní­ho pohle­du podiv­ný pat­ron. Ochránci Jupiter musí pod­stou­pit nebez­peč­nou ces­tu a sama dív­ka musí uká­zat úro­veň své trpě­li­vos­ti i svých pohy­bo­vých doved­nos­tí.  První potře­bu­je při vyzved­nu­tí důle­ži­té lis­ti­ny, a potom už jen běhá, ská­če, leze po žeb­ří­ku a neu­stá­le někam s kři­kem padá. A kolem ní je hoto­vý masa­kr. Všude oheň a síra. Teď jsem to tro­chu pře­hna­la, ale destruk­tiv­ní scé­ny vesmír­né­ho měs­ta jsou pří­mo „pekel­né“.  Dopadne to ale dob­ře. Jupiter i Caine všech­ny tra­ble pře­ži­jí a oba se zaslou­ží o to, že jsou lidé na Zemi ješ­tě živí. Musím říci, i malou slzu jsem na kon­ci fil­mu uro­ni­la. Tak „moc­ně“ mě ten pří­běh dostal!

Sourozenci Andy Wachovski a Lana Wachovski, kte­ří se pro­sla­vi­li v roce 1999 fil­mem Matrix, ten­to­krát pra­co­va­li zřej­mě hod­ně usi­lov­ně a je to znát. Hodně se inspi­ro­va­li u kon­ku­ren­ce a sna­ži­li se do fil­mu dostat vše, co už někde zau­ja­lo a moh­lo by opět zaujmout. Připomenu něko­lik pra­vi­del, kte­rých a tvůr­ci nej­spíš drže­li: Hlavní hrdi­na musí nést posel­ství nebo ideu, o kte­ré na počát­ku vůbec nic neví. Hlavní hrdina/hrdinka se musí v pří­bě­hu zami­lo­vat. Zlo musí od prv­ní­ho pohle­du být zlé a pod­lé. Hrdinové se musí tvá­řit hrdin­sky, ať se děje, co se děje. Když je mož­né někde uká­zat něja­ké počí­ta­čo­vé tri­ky, tak je potře­ba je udě­lat. Bojové scé­ny musí trvat co nejdéle, pro­to­že divák musí pocho­pit, že se boju­je.

Jupiter2Při spl­ně­ní před­cho­zích pod­mí­nek je už jed­no, jakou záplet­ku divák sle­du­je. Určitě ho něco nebo někdo ve fil­mu zaujme a to si zapa­ma­tu­je. A auto­ři umí vyu­žít i výtvar­ně zají­ma­vé obra­zy a situ­a­ce. Vesmírná měs­ta jsou plná růz­ných tva­rů a stej­ně tak pes­t­ré jsou i tva­ry vesmír­ných lodí, kte­ré se růz­ně mění během letu. Scéna svat­by má nále­ži­tý pro­sto­ro­vý objem a v detai­lu je mož­né obdi­vo­vat výtvar­nou kre­a­ci nevěs­ti­na úče­su. Pěkné jsou také léta­jí­cí boty a Cainova kří­d­la. Jako pro­ti­pól moder­ní tech­ni­ce a vyba­ve­ní půso­bí ces­ta mezi úřed­ní­ky vesmír­ných úřa­dů a minis­ter­stev. Je to tako­vá paro­dic­ká hříč­ka, kte­rá sice pří­běh tro­chu odleh­ču­je, ale s ničím dál nesou­vi­sí. Ale tak v pod­sta­tě vyzní­vá ve fil­mu mno­ho scén. Samy o sobě mají v sobě jis­tý půvab nebo zají­ma­vé detai­ly, ale v cel­ku půso­bí nejed­not­ně.

Jupiter3A podob­né je to s herec­ký­mi výko­ny. Pro film se poda­ři­lo auto­rům zajis­tit poměr­ně zná­mé her­ce, kte­ří nemu­sí divá­kům doka­zo­vat své herec­ké schop­nos­ti. Problém je, že ten­to­krát půso­bí jejich výko­ny roz­pa­či­tě. Jupiter hra­je oka­tá Mila Kunis (Černá labuť), kte­rá kom­bi­nu­je něko­lik pohle­dů a tro­chu si zaspor­tu­je. Žádné emo­ce s ní neclou­ma­jí a je tedy dob­rým spo­lu­hrá­čem vesmír­ným posta­vám. Channing Tatum v posta­vě Caina při­po­mí­ná Arnolda Schwarzeneggera v mla­dých letech. Hlavní je sva­lo­vi­na, slov co nejmé­ně a tvář pone­chat neteč­nou. Podobně na tom je Sean Bean (Boromir ve fil­mu  Pán prs­te­nů), kte­rý se sice sna­ží dát vesmír­né­mu vete­rá­nu Stingerovi pat­řič­nou pati­nu a razan­ci, ale je to jen sla­bý odvar bojov­ní­ka. S vět­ší chu­tí si padou­cha Bala zahrál Eddie Redmayne. Tenhle mla­dík posta­vu doká­zal odli­šit nejen zti­še­ným hla­sem, ale dodal posta­vě pat­řič­né napě­tí, kte­ré jeho pro­ti­hrá­čům vět­ši­nou schá­ze­lo.

Příprava i natá­če­ní fil­mu jis­tě tvůr­ce stá­lo hod­ně úsi­lí. Nevím však, pro kte­ré divá­ky film Jupiter vstá­vá chys­ta­li. Já k nim asi nepa­t­řím. V jed­né věci však musím tvůr­ce pochvá­lit. Tenhle nená­roč­ný film divá­ka nijak nevy­dě­sí a může na něj jít i ško­lák. Možná, že by se k němu hodil název Jak u zácho­do­vé mísy našla Jupiter štěs­tí.


Podívejte se na hodnocení Jupiter vychází na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 18,37378 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71804 KB. | 28.02.2024 - 22:43:32