Kritiky.cz > Speciály > Jurský svět: Zánik říše - ILM tvoří kouzla: Vizuální efekty

Jurský svět: Zánik říše - ILM tvoří kouzla: Vizuální efekty

JSvet
JSvet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ILM (Industrial Light and Magic; Průmyslová svět­la a magie) fanouš­ky již 25 let ohro­mu­je počí­ta­čo­vě vytvo­ře­ný­mi dino­sau­ry. Supervizor vizu­ál­ních efek­tů DAVID VICKERY popi­su­je ambi­ce své­ho týmu: „Zatímco jsme se sna­ži­li zacho­vat respekt k pře­de­šlým fil­mům, pokou­še­li jsme se vytvo­řit i zbru­su nový kine­ma­to­gra­fic­ký záži­tek, na kte­rý divá­ci neza­po­me­nou. Chtěli jsme, aby po odcho­du z kina měli pocit, že zaži­li něco skvě­lé­ho.“

„Po kon­zul­ta­cích s pale­on­to­lo­gy jsme vytvo­ři­li ana­to­mic­ky správ­né mode­ly dino­sau­rů úpl­ně od kost­ry,“ vysvět­lu­je. „Potřebujeme vidět, jak se jejich sva­ly pro­po­ju­jí v růz­ných mís­tech jejich kost­ry a potře­bu­je­me znát způ­sob, jakým jsou jejich vazy a šla­chy spo­je­ny. Poté při­dá­me kůži spo­leč­ně s masem a vrst­vou pod­kož­ní­ho tuku… a až poté může­me začít tvo­řit kom­plex­ní simu­la­ce, díky kte­rým vidí­me jejich pohyb. Hodně jsme zkou­ma­li slo­ny a noso­rož­ce, abychom pocho­pi­li, jak se tvo­ro­vé s tako­vý­mi rysy pohy­bu­jí a cho­va­jí.“

Kvůli tomu, že se vel­ká část akč­ních zábě­rů ode­hrá­vá v džun­g­li na ost­ro­vě Isla Nublar, měl Vickeryho tým vel­ký úkol, a to vytvo­řit indo­rap­to­ra nato­lik důvě­ry­hod­ně, že divá­ci uvě­ří tomu, když se pak dobý­vá do dět­ské­ho poko­je. Pokud Bayona odve­de svou prá­ci dob­ře, ocit­ne­te se v noč­ní můře. „Tyhle fil­my vzdá­va­jí hold jeden dru­hé­mu,“ shr­nu­je Vickery. „Na začát­ku Zániku říše si bude­te při­pa­dat poměr­ně bez­peč­ně, bude­te ve zná­mém pro­stře­dí, pod tako­vou tep­lou pří­jem­nou jur­skou peřin­kou. Ale to se rych­le změ­ní. Tentokrát dino­sau­ry vez­me­me do nové­ho pro­stře­dí, kde před­tím neby­li a pozná­me, jak se cho­va­jí v pro ně nezná­mém pro­stře­dí.“

„Indoraptor je sku­teč­nou posta­vou,“ říká Vickery o našem novém dino­sau­řím „hrdi­no­vi“. „S hla­vou má asi tři met­ry, což je dva­krát více než velo­ci­rap­tor. Je tro­chu men­tál­ně neu­kot­ve­ný, gene­tic­ky nedo­ko­na­lý, je to vlast­ně stá­le pro­bí­ha­jí­cí prá­ce. Jeho mozek nefun­gu­je správ­ně; má tiky, trhá sebou a je kom­plet­ně nepřed­ví­da­tel­ný. Uvidíte dino­sau­ra, kte­rý vypa­dá jako indo­mi­nus rex nebo velo­ci­rap­tor, ale ve chví­li je na všech čtyřech, se pohy­bu­je jako čtyř­no­hý, což jsme u žád­né­ho z dino­sau­rů dopo­sud nevi­dě­li.“

Bayona byl roz­hod­nut zatla­čit Vickeryho za jeho kre­a­tiv­ní hra­ni­ci. „Je jako dítě v obcho­dě se slad­kost­mi,“ smě­je se Vickery. „Spolupracuje se vše­mi kolem sebe a spo­lé­há na mě, že při­jdu s nový­mi pozo­ru­hod­ný­mi vizu­ál­ní­mi efek­ty a nový­mi kre­a­tiv­ní­mi způ­so­by, jak nato­čit zají­ma­vé zábě­ry.“

Vickery a jeho tým také úzce spo­lu­pra­co­va­li se super­vi­zo­rem „dino­sau­řích“ efek­tů Scanlanem. „V tom­to fil­mu máme něko­lik ani­ma­t­ro­nic­kých dino­sau­rů, tudíž prá­ce týmu vizu­ál­ních efek­tů a týmu počí­ta­čo­vých efek­tů byla úzce spja­ta.“

Hlavní tří­da (Main Street) v Jurském svě­tě na Havaji muse­la být zno­vu vytvo­ře­na pro scé­nu, kdy Claire a Owen dora­zí zpět na ost­rov a začí­na­jí hle­dat Blue. Všichni lidé park opus­ti­li a ten je teď po veš­ke­rých udá­los­tech, kte­ré se tu před tře­mi lety ode­hrá­ly, zni­če­ný a zarost­lý. Nicholson vytvo­řil část té uli­ce, ale neby­lo mož­né prak­tic­ky zre­kon­stru­o­vat celou budo­vu návštěv­nic­ké­ho cen­t­ra (Visitor’s Center) kvů­li jeho veli­kos­ti. „To je chví­le, kdy se do pro­ce­su zapo­ju­je ILM a digi­tál­ně scé­nu vytvo­ří k dotvo­ře­ní Jurského svě­ta,“ vysvět­lu­je. „Tentokrát je park zarost­lý a zašlý. Díváme se na jeho konec a je to doce­la smut­ný pohled, vidět ho v takhle špat­ném sta­vu. Dinosauři si ho vza­li zpět.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47399 s | počet dotazů: 226 | paměť: 72204 KB. | 25.02.2024 - 18:28:44