Kritiky.cz > Speciály > Jurský svět: Zánik říše - Otěže do rukou: Bayona součástí jurského týmu

Jurský svět: Zánik říše - Otěže do rukou: Bayona součástí jurského týmu

JSvet
JSvet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se schy­lo­va­lo k dal­ší­mu dílu tri­lo­gie, pro­du­cen­ti se obrá­ti­li na uzná­va­né­ho špa­něl­ské­ho fil­mo­vé­ho tvůr­ce Juana Antonia „J. A.“ Bayonu, kte­rý je zná­mý svým hlu­bo­ce intim­ním a pro­ni­ka­vým vypra­věč­stvím. Bayona byl z mož­nos­ti podí­let se na tvor­bě fil­mu nad­še­ný a film pova­žu­je za svou dosa­vad­ní nej­vět­ší výzvu. „Když jsem uvi­děl Jurský park, bylo v něm pro mě, stej­ně jako pro mno­ho lidí mé gene­ra­ce, něco zázrač­né­ho. Na nápa­du navrá­tit stvo­ře­ní, kte­rá obý­va­la naši pla­ne­tu před mili­ó­ny let, do naše­ho svě­ta, je něco fas­ci­nu­jí­cí­ho. Pro ságu je to dosta­teč­ně hra­vé i geni­ál­ní. Když jsem popr­vé viděl bra­chi­o­sau­ra na plát­ně, věděl jsem, že mož­né je všech­no.“

Bayona si nabíd­ky Trevorrowa, kte­rý je po dlou­hé roky nad­še­ným ze vše­ho jur­ské­ho, vel­mi cenil.

Bayona tuto pří­le­ži­tost ke spo­lu­prá­ci při­jal s poko­rou. „Když jsem to odký­val, uvě­do­mil jsem si, že se o pomy­sl­né dítě Stevena a Colina musím posta­rat. Jako reži­sér můžu při­spět jak k pří­bě­hu, tak k ener­gii a tónu fil­mu. Nicméně si taky uvě­do­mu­ji, že tuto jur­skou ságu zbož­ňu­jí mili­ó­ny divá­ků, tak­že bylo důle­ži­té s nimi úzce spo­lu­pra­co­vat, abychom si byli jis­ti, že pub­li­ku poskyt­ne­me nové a vzru­šu­jí­cí zážit­ky… zatím­co udr­ží­me ducha těch­to pří­bě­hů.“

Spielberg oce­nil, že Bayona byl schop­ný fil­mu dát svůj vlast­ní odliš­ný styl. „Jedna věc, kte­rou mají fil­my z jur­ské ságy spo­leč­nou, je to, že byly stvo­ře­ny lid­mi, kte­ří milu­jí fil­mo­vé řemes­lo,“ pře­mýš­lí Spielberg. „Juanu Antoniovi se poda­ři­lo odvést skvě­lou prá­ci tím, že nato­čil Zánik říše tro­chu tak, jako já jsem nato­čil ten prv­ní film a jako Colin nato­čil ten posled­ní… ale záro­veň je to na 100 % jeho prá­ce. Je to tím, že je to oprav­do­vý tvůr­ce fil­mů, kte­rý má svůj vlast­ní hlas, tak­že vůbec nezmě­nil nála­du nebo styl Jurského par­ku, ale udě­lal z toho svůj vlast­ní Jurský svět. Bylo to oprav­du požeh­ná­ní, že do této ságy při­spěl svým vlast­ním hla­sem. Opravdu se mu to poda­ři­lo.“

Marshall na Bayonovi oce­nil to, že do pro­jek­tu vne­sl emo­ce, kte­ré se v sáze dosud neob­je­vi­ly: „J. A. má nesku­teč­nou fil­mař­skou vizi, díky kte­ré vytvá­ří úžas­né svě­ty a vel­mi jas­né posta­vy. Není to jenom o dino­sau­rech, je to o těch posta­vách. Dodává jim vizi a nad­še­ní.“

„Je to prv­ní jur­ský film, o kte­rém můžu poprav­dě říct, že v něm máme pří­še­ru,“ smě­je se Spielberg. Indoraptor je dino­sau­rus, ale záro­veň je to pří­še­ra. Díky tomu je Zánik říše prv­ní kom­bi­na­cí fil­mu o dino­sau­rech a fil­mu o nestvůrách.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,83071 s | počet dotazů: 234 | paměť: 72086 KB. | 22.07.2024 - 15:41:53