Kritiky.cz > Speciály > Jurský svět: Zánik říše - Láva začíná téct: Vytváření destrukce

Jurský svět: Zánik říše - Láva začíná téct: Vytváření destrukce

JSvet
JSvet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Společně s postu­pu­jí­cím výzku­mem dino­sau­rů, nový­mi poznatky a teo­ri­e­mi, si fil­mo­ví tvůr­ci doká­žou dale­ko lépe před­sta­vit dino­sau­ří vze­zře­ní. „Jednou z nej­ví­ce vzru­šu­jí­cích věcí na jur­ských fil­mech je to, že sami dino­sau­ři jsou stá­le zají­ma­věj­ší,“ říká Crowley. „Jsou ješ­tě lépe vytvo­ře­ni. Po dal­ších výzku­mech důka­zy uka­zu­jí, že dino­sau­ři měli dale­ko záři­věj­ší bar­vy a nád­her­nou stav­bu těla. Všichni jsme vyrost­li s hrač­ka­mi dino­sau­rů, kte­ré byly šedé, ale teď se mlu­ví o tom, že byli dale­ko barev­něj­ší. Společně s těmi nej­lep­ší­mi desig­né­ry jsme vytvo­ři­li úžas­né dino­sau­ry.“

„Také jsme spous­tu dal­ších dino­sau­rů při­da­li, aby byl film ješ­tě zají­ma­věj­ší a pou­ta­věj­ší. Lidem se líbí vidět dino­sau­ry, o kte­rých zatím nevě­dě­li, že exis­to­va­li. Pro zís­ká­ní co nej­lep­ší důvě­ry­hod­nos­ti jsme se obrá­ti­li na ILM, kte­ří byli naším part­ne­rem ve všech dosa­vad­ních fil­mech. Jsou nej­lep­ší­mi tvůr­ci vizu­ál­ních efek­tů na svě­tě. Když se na ten film dívá­te, máte pocit, že to jsou stej­ně reál­ná zví­řa­ta jako všech­na, kte­rá jste do té doby vidě­li.“

Velkou záslu­hu na impo­zant­ním roz­sa­hu Zániku říše má Nicholsonův expan­ziv­ní design scén a kulis ve stu­di­ích Pinewood v Anglii, stej­ně jako jeho loka­ce na Havaji. Nicholson si prá­ci s kre­a­tiv­ním Bayonou užil. „Vize J.A. je uni­kát­ní a sou­stře­dě­ná,“ říká Nicholson. „Tráví hod­ně času pře­mýš­le­ním o tom, co pub­li­ku uká­že. Když jsem se k fil­mu při­dal, čty­ři týd­ny jsem s ním v Barceloně strá­vil pro­chá­ze­ním obráz­ků a nápa­dů, domně­nek, detai­lů a tva­rů.“

Po třech měsí­cích natá­če­ní v Anglii se tým a obsa­ze­ní fil­mu pře­su­nu­lo na Havaj natá­čet scé­ny, kte­ré se ode­hrá­va­jí na ost­ro­vě Isla Nublar. Na Havaji byla vyu­ži­ta spous­ta pří­rod­ních loka­cí, ale muse­ly se vytvo­řit i umě­lé kuli­sy.

Nečekaným násled­kem navrá­ce­ní se do Jurského svě­ta byla mož­nost pro­zkou­mat ostat­ní oblas­ti Havaje, kte­ré v pře­de­šlých fil­mech neby­ly vidět. Avšak roz­ho­du­jí­cí bylo, aby se tato pro­stře­dí do fil­mu hodi­la svým archi­tek­to­nic­kým sty­lem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,19442 s | počet dotazů: 221 | paměť: 72178 KB. | 25.02.2024 - 18:43:33