Kritiky.cz > Speciály > Jurský svět: Zánik říše - Vítejte v Jurském světě: Legendy i nové tváře na palubě

Jurský svět: Zánik říše - Vítejte v Jurském světě: Legendy i nové tváře na palubě

JSvet
JSvet
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trevorrow a Connolly chtě­li tým dopl­nit her­ci z růz­ných zemí, a to jak těmi na vrcho­lu své kari­é­ry, tak i nováč­ky v obo­ru. Co Bayona od svých her­ců hlav­ně oče­ká­val, byl zápal pro ságu samot­nou.

Legendární herec James Cromwell se ujal role sira Benjamina Lockwoda, zámož­né­ho býva­lé­ho spo­leč­ní­ka Johna Hammonda. Ke své roli dodá­vá: „Lockwood a Hammond byli spo­leč­ní­ci a skvě­lí přá­te­lé. Společně stvo­ři­li tech­no­lo­gii, kte­rá dino­sau­ry při­ved­la zpět k živo­tu. Poté se ces­ty Hammonda a Lockwooda roz­dě­li­ly, což bylo nešťast­né. Snažím se v pří­bě­hu uká­zat, co by si Lockwood před­sta­vo­val, aby se s těmi dino­sau­ry sta­lo.“

Coby celo­ži­vot­ní bojov­ník za prá­va zví­řat byl Cromwell z pří­bě­hu Trevorrowa a Conollyho nad­še­ný. Vysvětluje: „Usurpování ostat­ních forem živo­ta kvů­li našim potře­bám je důle­ži­té téma. Nenáleží nám o tom roz­ho­do­vat. Je poli­to­vá­ní­hod­né, že se ostat­ním živo­či­chům urču­je cena. Jsme ochrán­ci, měli bychom se o ostat­ní stvo­ře­ní, kte­rá naši pomoc potře­bu­jí, sta­rat a měli bychom nechat na poko­ji ty, kte­ří to nepo­tře­bu­jí. Ale to poru­šu­je­me už od té doby, co se vyvi­nul homo sapi­ens,“ podo­tý­ká.

Nová tvář Isabella Sermon ztvár­ňu­je Maisie, mla­dou vnuč­ku mili­ar­dá­ře. Producent Crowley se sna­ží důvod její role při­blí­žit násle­dov­ně: „Je vždyc­ky skvě­lé vidět vel­ké udá­los­ti oči­ma dítě­te, kte­ré moc neví, co ti dino­sau­ři nebo dospě­lí děla­jí. Vytvořili jsme tuto posta­vu, kte­rá je zaha­le­na tajem­stvím. Je to 10letá dív­ka, kte­rou hra­je Isabella. Na kon­kur­zu jsme měli asi 2500 děv­čat a vybra­li jsme si ji. Je pozo­ru­hod­ná, nesku­teč­ně bys­trá a hou­žev­na­tá.“

Postava Sermon je sou­čás­tí vel­kých scén fil­mu, napří­klad když se ji Claire a Owen sna­ží zachrá­nit. „Je tam scé­na, kde Maisie sje­de dolů z obrov­ské skle­ně­né stře­chy,“ vyprá­ví Sermon. „Na začát­ku to bylo fakt obtíž­né, ale pra­co­va­li jsme na tom a nako­nec tam sjíž­dím hla­vou dolů. Vypadá to úžas­ně!“

Howard při­zná­vá, že si prá­ci po jejím boku doce­la uži­la. „Pokud pra­cu­ju s někým hod­ně mla­dým a navíc s někým, kdo má jako Izzy oprav­du pozo­ru­hod­ný talent, tak vím, že bude auten­tic­ká, pro­to­že ani neví, jak by moh­la být něja­ká jiná. Izzy zatím nemá žád­né tri­ky nebo špat­né návy­ky. Snažila jsem se od ní hod­ně okou­kat, pro­to­že je váž­ně dob­rá.“

Justice Smith, kte­rý ztvár­ňu­je roli počí­ta­čo­vé­ho tech­ni­ka Franklina, se jako mno­zí ostat­ní svě­řil, co pro něj tato sága zna­me­na­la, když vyrůs­tal. „Původní film Jurský park vyšel v ten tok, kdy jsem se naro­dil. Pamatuju si, že jsme se na ty fil­my kou­ka­li, kdy­ko­li jsme jeli někam na výlet. Měli jsme v dodáv­ce DVD pře­hrá­vač a pouš­tě­li jsme si je popo­řa­dě. Miloval jsem to, pro­to­že se mi líbi­ly horo­ry a thri­le­ry.“

Toby Jones se k fil­mu při­po­ju­je jako mani­pu­la­tiv­ní Eversoll, kte­rý se na tato úchvat­ná zví­řa­ta dívá pou­ze jako na zbo­ží. „Je prav­da, když řek­nu, že moji posta­vu zají­ma­jí hlav­ně pení­ze a jak z výro­by nových typů dino­sau­rů vyždí­mat tuč­ný zisk,“ popi­su­je Jones. „Nějakým způ­so­bem je jako ničem­ný pro­dej­ce zbra­ní; zají­má ho pro­fit, kte­rý zís­ká pro­dá­vá­ním dino­sau­rů namís­to zbra­ní. Morálně mu je úpl­ně jed­no, co pro­dá­vá, nezá­le­ží mu na tom. Jediné, co ho zají­má, je to, jest­li z toho bude něja­ký zisk.“ Tento mul­ti­ta­len­to­va­ný herec při­zná­vá, že hrát posta­vy s dis­ku­ta­bil­ní­mi hod­no­ta­mi ho oprav­du baví.

Obří scé­ny, ve kte­rých se obje­vu­je Eversoll, se ode­hrá­va­jí hlav­ně ve stu­di­ích Pinewood v Anglii. Jones se sna­ží jejich veli­kost a detai­ly při­blí­žit: „Bylo to oprav­du výji­meč­né, ta sta­rost a pozor­nost, kte­rá se věno­va­la sebe­men­ší­mu detai­lu – kos­týmům, make­u­pu, parukám a vše­mu ostat­ní­mu. Uvědomujete si, že jsou lidé, kte­ří se v tom­to rych­le se ode­hrá­va­jí­cím a akč­ním fil­mu sta­ra­jí o kaž­dou malič­kost. Když jste vstou­pi­li do vel­ké haly v Lockwoodově rezi­den­ci, měli jste pocit, jako bys­te vstou­pi­li do pří­ro­do­vě­dec­ké­ho muzea.“

Milující a záro­veň auto­ri­ta­tiv­ní posta­vou je Iris, Maisiina chů­va. Tato posta­va, ztvár­ně­ná uzná­va­nou diva­del­ní hereč­kou Geraldine Chaplin, se sta­rá jak o to malé děv­če, tak o Lockwooda. Podle Chaplin Iris „Maisie milu­je a zemře­la by pro ni“. Chaplin se obje­vi­la v kaž­dé Bayonově prá­ci a o jejich dlou­ho­le­tém přá­tel­ství říká: „J.A. mě před lety viděl v jed­né pří­šer­né tele­viz­ní show a nabí­dl mi, abych hrá­la v jeho fil­mu. Přečetla jsem si scé­nář a bylo mi jas­né, že tenhle muž fil­mem oprav­du žije. Byl z toho trhák. Kvůli dal­ší­mu fil­mu jsem s ním natá­če­la v Thajsku, kde pro mě napsal váž­ně krás­nou roli. Ve Volání netvo­ra: Příběh živo­ta, to bylo to stej­né. Dává mi malé role v kaž­dém svém fil­mu. Myslí si, že jsem jeho talisman pro štěs­tí.“

Chaplin popi­su­je, jak sku­teč­nost, že je dce­rou iko­nic­ké­ho Charlieho Chaplina, zfor­mo­va­la její začát­ky v bran­ži, stej­ně jako její herec­ké hod­no­ty a sou­cit k ostat­ním. „Mým otcem byl Charlie Chaplin, a nejen­že byl tím nej­slav­něj­ším a nej­ge­ni­ál­něj­ším člo­vě­kem u fil­mu, ale byl také nej­mi­lo­va­něj­ším, což je vel­mi důle­ži­té. Když jsem se do fil­mo­vé­ho prů­mys­lu zapo­ji­la, všich­ni ode mě čeká­va­li, že budu dob­rá, pro­to­že můj otec byl jejich hrdi­nou. Chovali se ke mně jako k nete­ři, dce­ři nebo vnuč­ce. Pomohli mi díky tomu, jak moc milo­va­li mého otce, což můj vstup do bran­že dost usnad­ni­lo.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59348 s | počet dotazů: 228 | paměť: 72251 KB. | 24.04.2024 - 02:06:28