Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hledání Země Nezemě - Příběh o tom, jak mohl vzniknout Petr Pan

Hledání Země Nezemě - Příběh o tom, jak mohl vzniknout Petr Pan

Zeme
Zeme
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledání Země Nezemě vyprá­ví o tom, jak diva­del­ní­ho dra­ma­ti­ka polí­bi­la múza a on tak napsal jed­nu ze svých nej­zná­měj­ších her. Je to také pří­běh o tom, jak se mu díky osud­né­mu setká­ní změ­nil celý dosa­vad­ní život.

Po neú­spě­chu své nej­no­věj­ší hry hle­dá diva­del­ní dra­ma­tik James M. Barrie (Johhny Depp) námět pro svou dal­ší hru. Zcela neče­ka­ně ho nachá­zí v přá­tel­ství s rodi­nou mla­dé vdo­vy Sylvie (Kate Winslet). Ta po smr­ti man­že­la zůsta­la sama se čtyř­mi syny. Ti se se smr­tí otce vyrov­ná­va­jí kaž­dý po svém. Nejhůře vše nese malý Peter (Freddie Highmore). Přátelství s Jamesem, plným her, fan­ta­zie a pře­kva­pe­ní, postup­ně roz­ve­se­lí celou rodi­nu. Ovšem k neli­bos­ti upnu­té Sylviiny mat­ky.

I pro Jamese samot­né­ho je nena­dá­lá „zná­most“ pří­jem­ným zpes­t­ře­ním jeho dosa­vad­ní­ho živo­ta. Naprosto se vyží­vá ve vymýš­le­ní zába­vy pro chlap­ce a záro­veň tak zís­ká­vá mate­ri­ál pro svou poz­dě­ji veli­ce úspěš­nou a zná­mou hru Peter Pan. Zároveň se vzda­lu­je své chlad­né man­žel­ce, kte­rá opro­ti němu nemá sko­ro žád­nou fan­ta­zii, a nao­pak se nená­pad­ně při­bli­žu­je křeh­ké a přes­to sil­né Sylvii. Tento milost­ný vztah však fil­mu roz­hod­ně nedo­mi­nu­je a divák, a mož­ná i jeho dva hlav­ní akté­ři, dlou­ho věří, že jsou oprav­du „jen přá­te­lé“.

Epická linie fil­mu je mís­ty stří­dá­na zamýš­le­ný­mi podo­ba­mi růz­ných her, na kte­ré si chlap­ci s Jamesem pou­ze hra­jí (např. scé­na na pirát­ském korá­bu), a zob­ra­zo­vá­ním Jamesovy barev­né a poho­do­vé země - Neverlandu, plné skřít­ků a vil. Co vás na fil­mu roz­hod­ně upou­tá, je zjev před­sta­vi­te­le hlav­ní­ho hrdi­ny Johnnyho Deppa, čty­ři­cát­ní­ka, kte­rý zde nevy­pa­dá ani na dva­cet. Ale tako­vý prý J. M. Barrie byl. Věčné dítě, kte­ré stej­ně jako jeho slav­ná posta­va, nikdy nedo­spě­lo...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25673 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71789 KB. | 29.02.2024 - 16:17:28