Kritiky.cz > Recenze knih > Kniha Milovaný vůdce 90%

Kniha Milovaný vůdce 90%

milovaný vůdce knihaAA
milovaný vůdce knihaAA
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kniha je o poli­tic­kém záku­li­sí v Severní Koreji, kte­rý je svým nasto­le­ným tota­lit­ním sys­té­mem, kde se nedo­dr­žu­je nic, krom povin­né úcty k milo­va­né­mu vůd­ci, kte­rým je Kim Čong-un zná­mý všem.

Z přís­ně ovlá­da­né země, kde je cen­zu­ra téměř na vše a její poru­še­ní může zna­me­nat v nej­hor­ším pří­pa­dě i trest smr­ti a někdy také odsun celé jeho rodi­ny do pra­cov­ní­ho tábo­ra, se občas obje­ví něja­ké zprá­vy, prá­vě o tako­vém osu­du, hlav­ně pokud se to týka­lo něko­ho význam­né­ho, v minu­los­ti tře­ba popra­vou Čang Song-tcheka, kte­rý byl strý­cem Kim Čong-una a  v sou­vis­los­ti s tes­tem jader­ných zbra­ní či vojen­ských cvi­če­ní.

Tento auto­bi­o­gra­fic­ký pří­běh  Čang Čin – son­ga je popsán pohle­dem dvor­ní­ho bás­ní­ka ale také agen­ta Kim Čong-ile, jed­not­liv­ce, kte­rý ač si žil v zemi na roz­díl od oby­čej­ných lidí nad pomě­ry, už dál nechtěl být posluš­ným obča­nem a o co hůře vlast­ně už ani nemohl žít ve své zemi a jedi­nou mož­nos­tí byl tedy útěk do Jižní Koreje. Opustil tedy svo­jí rodi­nu a vydal se na útěk, aby si zachrá­nil život. V kni­ze popi­su­je tam­ní poli­tic­ký režim, ale i to co všech­no před­chá­ze­lo jeho defi­ni­tiv­ní­mu kro­ku.

Výběr kni­hy o seve­ro­ko­rej­ském bás­ní­ko­vi jsem si vybra­la, pro­to­že mě zají­má život v téhle uza­vře­né zemi a vše co je son­dou do tam­ní­ho živo­ta mě zají­má. Líbilo se mi jak roze­psal detail­ně sou­čas­nou poli­ti­ku Kim Čong-ila, ale také celou dynastii kru­to­vlád­ců, tak že jsem si udě­la­la díky tomu vel­mi dobrou před­sta­vu o živo­tě v Severní Koreji. Knihu jsem pře­čet­la cel­kem rych­le, a vlast­ně to ani nešlo jinak, pro­to­že tam bylo spous­tu napě­tí a nechce se mi ani domýš­let, že to byla drs­ná rea­li­ta a ne sci-fi.

Kniha je roz­dě­le­na do 20 kapi­tol, kde detail­ně a sro­zu­mi­tel­ně popi­su­je svůj život, včet­ně úvo­du a doslo­vu pro dovy­svět­le­ní.

Knihu mož­no objed­nat zde :

http://www.albatrosmedia.cz/milovany-vudce.html

Honocení : 90%

Autor : Čang Čin-song

Datum vydá­ní : 11.5 2015

Nakladatelství : CPRESS

320 stran, váza­ná s lesk­lým pře­ba­lem

Rozměr : 145-205 mm


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69230 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71758 KB. | 17.07.2024 - 19:29:53