Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tři mušketýři: Milady

Tři mušketýři: Milady

Photo © Chapter 2 / Pathé / M6 Films / Ben King
Photo © Chapter 2 / Pathé / M6 Films / Ben King
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mladý muš­ke­týr D´Artagnan se opět setká­vá se svý­mi přá­te­li, Athosem, Porthosem a Aramisem, a čeká na ně dal­ší zají­ma­vý úkol. Ve Francii stá­le pro­bí­ha­jí nábo­žen­ské nepo­ko­je, kte­ré se sna­ží řešit král Ludvík XIII. s pomo­cí svých rád­ců a kar­di­ná­la Richelieua, na kte­ré­ho se vždy může spo­leh­nout. Pomocníkem se zdá i jeho bra­tr Gaston, vévo­da z Anjou, ale nej­vět­ší záru­kou jsou pro krá­le stá­le muš­ke­tý­ři. Ti se tak zno­vu zapo­jí nejen do vál­ky, ale kaž­dý z muš­ke­tý­rů zaží­vá i své vlast­ní vál­ky a výhry na poli lás­ky a v živo­tě. D´Artagnanova lás­ka je navíc ohro­že­na tajem­nou Milady de Winter, jejíž minu­lost také není bez posk­vrn­ky.

Scénář ke dru­hé čás­ti dvojdíl­né fil­mo­vé adap­ta­ce romá­nu Alexandra Dumasa st. napsa­li Matthieu Delaporte a Alexandre de La Patelliere, kte­ří se už podí­le­li i na tvor­bě scé­ná­ře Tři muš­ke­tý­ři: D´Argatnan. Filmy tak mají stej­nou výpra­vu, zají­ma­vé loka­ce a i dějo­vá lin­ka je od začát­ku jas­ná všem divá­kům.

Hlavní roli D´Artagnana si zno­vu zahrál François Civil, kte­rý své posta­vě dodal svě­ží elán, kte­rý je mož­ná i tro­chu obo­ha­cen zku­še­nost­mi od přá­tel. Zkušeného Athose ztvár­nil Vincent Cassel, jehož posta­va vyza­řu­je tajem­no a i bolest z minu­los­ti. Bohabojného Aramise, kte­rý ten­to­krát řeší lás­ku ve své rodi­ně, si zahrál Romain Duris a vese­lé­ho a vtip­né­ho Porthose Pio Marmaï. Tuto muž­skou čtve­ři­ci dopl­ňu­je Eric Ruf v roli kar­di­ná­la Richelieua, jehož tvář a ges­ta jsou vel­mi decent­ní, ale přes­to jas­ná. Stejně tak jako u posta­vy, o kte­ré ve fil­mu nej­ví­ce jde, Milady. Tu si zahrá­la Eva Green, pro kte­rou ztvár­ně­ní sebe­jis­té a šikov­né bojov­ni­ce bylo víc než zají­ma­vé. Novinkou ve fil­mu je posta­va Hannibala, kte­rý je zalo­žen na sku­teč­ném pří­bě­hu Louise Anniaba, prv­ní­ho čer­noš­ské­ho muš­ke­tý­ra v his­to­rii Francie. Toho si zahrál Ralph Amoussou.

Snímek vzni­kl v kopro­duk­ci Francie, Spolková repub­li­ka Německo a Španělsko, a je lze ho brát jako dob­ro­druž­ný a his­to­ric­ký film s tro­chou roman­ti­ky. Zajímavostí je, že se fil­my Tři muš­ke­tý­ři: D´Artagnan a Tři muš­ke­tý­ři: Mylady toči­ly sou­čas­ně v roce 2021 (za 9 měsí­ců) a jejich pre­mi­é­ry byly naplá­no­vá­ny na rok 2023 (duben a pro­si­nec). Na oba fil­my také sehna­li tvůr­ci rekord­ní sumu peněz, a to jeden a tři čtvr­tě mili­ar­dy korun. Kdo se tak chce podí­vat na akč­ní film s prv­ky roman­ti­ky a his­to­rie, může vyra­zit do kina na ten­to sní­mek.

70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,78355 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71991 KB. | 28.02.2024 - 13:16:43