Kritiky.cz > Recenze knih > Otázka viny

Otázka viny

Pocit.viny
Pocit.viny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milovníci thrille­rů zbystře­te! S kniž­ní novin­kou Otázka viny od Jorna Liera Horsta si urči­tě při­jde­te na své. V kni­ze samo­zřej­mě nesmí chy­bět nejen nebez­peč­ná hra na život a na smrt, ale i mani­pu­la­ce s důkaz­ní­mi mate­ri­á­ly, tajem­né ano­nym­ní dopi­sy a v nepo­sled­ní řadě i mož­ná nespra­ved­li­vě odsou­ze­ný vrah.

Hlavním hrdi­nou je vyšet­řo­val William Wisting, kte­ré­ho zastih­ne­me v obdo­bí dovo­le­né, kdy si chtěl ale­spoň na chvi­lič­ku odpo­či­nout od všech zlo­či­nů, a pokud mož­no se více věno­vat své malé vnuč­ce. Bohužel člo­věk míní a osud mění.

Jako na potvo­ru mu do schrán­ky zača­ly cho­dit ano­nym­ní dopi­sy s odka­zem na dáv­no vyře­še­né pří­pa­dy vražd dvou mla­dých dívek. Zločiny se v ledasčem podo­ba­jí a vše nasvěd­ču­je tomu, že mají i totož­né­ho pacha­te­le, i když za zlo­či­ny byly v minu­los­ti odsou­ze­ni dva růz­ní pacha­te­lé.

Jelikož je William důsled­ný, a tak tro­chu pun­tič­kář, roz­hod­ne se jed­not­li­vé pří­pa­dy pro­zkou­mat. Pomalými kro­ky a spo­lu s nově uve­de­ný­mi indi­ci­e­mi v dal­ších ano­nym­ní dopi­sech zjiš­ťu­je, že tady něco pros­tě nese­dí a mož­ná, že se s ním někdo sna­ží mani­pu­lo­vat ke své­mu vlast­ní­mu pro­spě­chu.

Celý pří­pad je od začát­ku zma­ni­pu­lo­va­ný! Někdo si s námi pomo­cí těch ano­nym­ních dopi­sů hra­je. Proto mám pocit, že to celé nese­dí. Když něco vypa­dá až moc jed­no­du­še, vět­ši­nou je v tom háček...

Kdysi odsou­ze­ný vrah Momrak je po 17ti letech věze­ní pro­puš­těn na svo­bo­du. Je mož­né, že tyto dopi­sy psal on a sna­ží se tak pro­ká­zat svo­ji nevi­nu a vinu hodit na jiné­ho poten­ci­o­nál­ní­ho vra­ha? Anebo sto­jí v poza­dí úpl­ně někdo jiný a tahá za nevi­di­tel­né nit­ky...

A o co dotyč­né­mu ano­ny­mu jde? Uznat po těch letech Momraka jako jus­tič­ní omyl a zís­kat tak tuč­né odškod­né? Očisti jeho jmé­no? Anebo jsou pohnut­ky dale­ko tem­něj­ší, než by se moh­lo na prv­ní pohled zdát? Podaří se Williamovi odha­lit identi­tu pisa­te­le a hlav­ně jeho sku­teč­ný motiv?

Otázka viny je vel­mi napí­na­vý detek­tiv­ní pří­běh, kte­rý vás doslo­va vtáh­ne do děje a spo­leč­ně s Williamem pát­rá­te na vlast­ní kůži a tou­ží­te pood­ha­lit taj­né­ho pisa­te­le.

Moc se mi na kni­ze líbi­lo pře­de­vším to, jak autor doká­zal vel­mi detail­ně popsat postu­py nevšed­ních pří­stu­pů vyšet­řo­vá­ní, postup­né odha­lo­vá­ní nových a nových indi­cií, jež postup­ně zapa­da­ly do sebe, jin­dy nao­pak míři­ly do sle­pé ulič­ky a muse­li jste začít hle­dat tam, kde jste napo­sle­dy skon­či­li.

Příběh a záplet­ka je vel­mi ori­gi­nál­ní a pro oprav­do­vé milov­ní­ky detek­tiv­ních pří­bě­hů a thrille­rů napros­to nepřed­ví­da­tel­ný, o to víc je pak pře­kva­pi­vé rozuz­le­ní celé­ho děje.

Otázka viny je bri­lant­ní čte­ní, jež potrá­pí vaše mozko­vé závi­ty a a při­ne­se vám poži­tek ze čte­ní a odha­lo­vá­ní sku­teč­né prav­dy. Kniha se mi moc líbi­la, a urči­tě je to jed­na z mála, ke kte­ré se zas někdy vrá­tím, abych si ji opět pře­čet­la.

OTÁZKA VINY

Autor: Jorn Lier Horst

Přeložila: Kateřina Krištůfková

Vydalo nakla­da­tel­ství KNIHA ZLIN ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s.

Vydání prv­ní

V Praze, 2023

Počet stran: 349

ISBN: 978-80-76962-487-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH"6. února 2020 Všude číhá "STÍNOVÝ VRAH" Příběh „Stínový vrah“ se odehrává na ostrově Island, konkrétně ve městě Reykjavíku, a je zasazen do válečného období druhé světové války, kdy se na ostrov koncentruje nejen britská, ale i […] Posted in Recenze knih
  • Spolčení ničemů23. června 2022 Spolčení ničemů Celý příběh začíná odstartováním sérií brutálních vražd mladých dívek, jež mají jedno společné, a to stejnou značku v podobě *e. Znamení, které se  objevuje na obětech násilí nebo v jejich […] Posted in Recenze knih
  • Poprava18. října 2021 Poprava Kniha Poprava, od nejlepší severské autorky Yrsy Sigurdadóttir, je detektivka s mrazivými prvky thrilleru, díky němuž pochopíte, že všechny utajené zločiny svého viníka nakonec stejně […] Posted in Recenze knih
  • DÍVKA BEZE JMÉNA18. srpna 2021 DÍVKA BEZE JMÉNA Dívka beze jména je dalším případem ambiciózní policistky Josei Quinnové, s kterou jsme se již dříve mohli seznámit v prvním díle této série s názvem "Mizející dívky", od celosvětově […] Posted in Recenze knih
  • Když zmizela24. března 2024 Když zmizela V knize "Když zmizela" od norské autorky Alex Dahl se můžete těšit na famózní glam-noir thriller vyprávějící o všech nástrahách módního průmyslu a svůdnosti moci, o silném poutu mezi […] Posted in Recenze knih
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • VOLAJÍCÍ28. listopadu 2022 VOLAJÍCÍ Strhující thriller "Volající" od spisovatele J. D. Barkera, jež vydalo nakladatelství Domino, vám nedovolí ani chviličku si oddechnout, neboť každá volba - ať už bude jakákoliv - může mít […] Posted in Recenze knih
  • Případ Roubal10. července 2022 Případ Roubal Případ Roubal je třídílná minisérie, na jejíž shlédnutí jsem se hodně těšila a bohužel jsem byla dost zklamaná, neboť se vše točí pouze kolem vyšetřování samotného případu, hledání důkazů […] Posted in TV Recenze
  • Ďábel si počká22. června 2022 Ďábel si počká Pokud se vám líbila kniha od Maxima Chattama "Spolčení ničemů", tak si určitě nesmíte nechat ujít i jeho volné pokračování "Ďábel si počká", jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07665 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71736 KB. | 14.07.2024 - 13:16:37