Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Léto končí...co nás čeká na podzim a v zimě 2006?

Léto končí...co nás čeká na podzim a v zimě 2006?

200609101458 flyboys1
200609101458 flyboys1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přišlo vám, že letoš­ní fil­mo­vá sezó­na byla sla­bá? Ne všech­ny fil­my dopadly, tak jak jste si je před­sta­vo­va­li? Chcete si spra­vit chuť? Léto sice kon­čí, ale bude pod­zim, doba kdy je lep­ší zalézt do tep­lé­ho vyhří­va­né­ho sálu a kochat se fil­mem, namís­to toho, aby vás sych­ra­vý vítr pro­fou­ká­val někde ven­ku a vy ješ­tě byli z toho nachla­ze­ní;) Jenže na co jít...? Zde máte pře­hled jed­něch z nej­za­jí­ma­věj­ších a nej­o­če­ká­va­něj­ších fil­mů, co pro nás dis­ti­bu­to­ři při­pra­vi­li do kon­ce letoš­ní­ho roku. Jen kouk­ně­te... Vypadá to oprav­du zají­ma­vě...

Rytíři Nebes / Flyboys

Režie: Tony Bill

Premiéra: 19.10.2006

 

Film se ode­hrá­vá ve Francii, kde byla v jed­nom malém měs­teč­ku letec­ká základ­na. Za prv­ní svě­to­vé vál­ky, ješ­tě před­tím než vstou­pi­li ame­ri­ča­ni do vál­ky ofi­ci­ál­ně,  sem při­šla jed­not­ka ame­ric­kých let­ců, aby pomoh­la zajis­tit pro­voz léta­jí­cích kříž­ní­ků. Vojáci zde nachá­ze­jí záze­mí a lás­ky, na poza­dí s vel­mi efek­tiv­ní­mi letec­ký­mi sou­bo­ji. Podle ukáz­ky mi to tro­chu při­po­mí­ná Pearl Harbor, je vidět, že o dechbe­rou­cí letec­ké akce a rvač­ky v barech nebu­de nou­ze, tak­že jen dou­fat, ať se to oprav­du pove­de... držím pal­ce.

Trailer sta­huj­te zde:

LOW | MED | HIGH

 

 

Skrytá iden­ti­ta / The Departed

Režie: Martin Scorsese

Premiéra: 28.10.2006

 

Film, kte­rý je pří­mo pře­hlíd­kou herec­kých hvězd. V hlav­ní roli se uká­ží napří­klad Matt Damon, Leonardo DiCaprio a Jack Nicholson. A o co, že to půjde? Jde o rema­ke hon­kon­gské fil­mo­vé tri­lo­gie Infernal Affairs, tro­chu zvlášt­ní gan­gs­ter­ky. Příběh se ode­hrá­vá v Bostonu, kde bos­se hlav­ní zlo­či­nec­ké ban­dy Costella (Jack Nicholson) kon­tak­tu­je taj­ný poli­cis­ta Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), kte­rý se mu vetře do příz­ně. Jenže zlo­či­nec­ký gang má také v poli­cej­ních řadách své­ho zvě­da, Colina Sullivana (Matt Damon), kte­rý má zís­ká­vat důle­ži­té infor­ma­ce. Jenže najed­nou se pří­jde, že někdo hra­je na dvě stra­ny a tak začí­ná boj Billiho a Colina o udr­že­ní svých taj­ných iden­tit.

Trailer: 

LOW | MED | HIGH | 480p | 720p | 1080p

 

Ro(c)k Podvraťáků

Režie: Karel Janák

Premiéra: 2.11.2006

 

Kdo by neznal Snowboarďáky a Rafťáky...a máme tu dal­ší film od stej­ných tvůr­ců, na režii zase­dl zase Janák a do hlav­ních rolí pře­kva­pi­vě;) obsa­ze­ni Vojta Kotek a Jiří Mádl, kte­rým pomá­há ješ­tě Michael Beran, Martin Písařík a Kristýna Nováková. O co, že to zase v téhle kome­dii půjde? Rocková sku­pi­na obsa­ze­ná již zmí­ně­ný­mi her­ci potře­bu­je pení­ze na apa­ra­tu­ru, aby moh­li ode­hrát svůj prv­ní kon­cert a tím odstar­to­vat svou hvězd­nou kari­é­ru. Jenže kde je sehnat? Leda ukrást psa jed­no­ho zbo­hat­lí­ka a chtít za něj výkup­né... kdy­by ovšem mís­to výkup­né­ho za nima nepo­slal nájem­né­ho vra­ha, aby vše vyře­šil. Problémy začí­na­jí...

Janák sli­bo­val, že to bude tako­vý čes­ký Podfu(c)k, tak uvi­dí­me, jak si s tím pora­dí.

Trailer:

MED

 

Iluzionista / The Illusionist

Režie: Neil Burger

Premiéra: 9.11.2006

 

Tento film, natá­če­ný také z vět­ší čás­ti u nás vypa­dá oprav­du veli­ce zají­ma­vě. Odehrává se na kon­ci 19. sto­le­tí v Rakousku Uhersku. Jevištní kou­zel­ník (Edward Norton) se zami­lu­je do prin­cez­ny Sophie (Jessica Biel), kte­rá je již zasnou­be­na. Nevím sice přes­ně, jaké záplet­ky nám scé­náris­té uchys­ta­li, ale mě se to jeví jako vel­mi pří­jem­ně namí­cha­ný koktejl Edwarda Nortona, Jessicy Biel, Paula Gammatiho, his­to­ric­ké­ho fil­mu a magie...

Trailer:

LOW | MED | HIGH  

 

Potomci Lidí / The Children of Men

Režie: Alfonso Cuarón

Premiéra: 9.11.2006

 

Ano, to je on. To je ten, co nám nato­čil toho výbor­ný­ho Azkabanskýho Pottera. A teď nám při­ná­ší svůj dal­ší sní­mek, sice úpl­ně odliš­né­ho žán­ru, ale i přes­to nemé­ně zají­ma­vý a oče­ká­va­ný. Film je adap­ta­cí kníž­ky ang­li­čan­ky P.D. Jamesové, ode­hrá­va­jí­cí se v budouc­nos­ti. To už ženy pře­sta­ly těhot­nět, což není zas až tak dob­ré zjiš­tě­ní... A tak, když poli­tic­ký akti­vis­ta Theo (Cliwe Owen) zjis­tí, že má před sebou jedi­nou ženu, kte­rá otě­hot­ně­la (Julianne Moore), roz­hod­ne se jí pře­vézt do bez­pe­čí, od cha­o­su, kte­rý vypu­kl kolem, aby moh­la bez­peč­ně poro­dit...

Neříkejte, že vás to neza­jí­má. Tahle ukáz­ka vás během chvil­ky pře­svěd­čí...

Trailer:

LOW | MED | HIGH | 480p | 720p | 1080p

 

Casino Royale

Režie: Martin Campbell

Premiéra: 16.11.2006

 

Bond. James Bond. Kolikrát to tu už bylo? Jenže ten­to­krát to bude něco tro­chu jiné­ho... Kdo by nevě­děl, že se to natá­če­lo u nás, jak jinak v Praze? Jenže to co dělá tenhle film spe­ci­al­ním je, že do hlav­ní role se obsa­dil nový herec Daniel Craig, kte­rý je pod­le mě vel­mi dobrou vol­bou a odpo­ví­dá mojí před­sta­vě fil­mo­vé­ho Bonda. Příběh se ode­hrá­vá v Casinu Royale na fran­couz­ské Rivieře, kam jede hlav­ní rus­ký padouch Le Chiffre, aby si tam vidě­lal něja­kejch těch 50 mili­ó­nů fran­ků, kte­ré potře­bu­je pro svo­je kra­chu­jí­cí sítě bor­de­lů. Jenže Bond je tam vyslán na misi a Chiffref ho musí zne­škod­nit... 

Trailer:

LOW | MED | HIGH

 

Eragon

Režie: Stefen Fanmeier

Premiéra: 14.12.2006

 

Po Harry Potterovi dal­ší fan­ta­sy lite­rár­ní série, kte­rá se dočka­la fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. Eragon, tak se jme­nu­je syn jed­no­ho far­má­ře, kte­rý najde v lese podi­vo­hud­ný namod­ra­lý kámen. Vezme ho domů, pro­to­že tako­vé kame­ny se v lese nene­chá­va­jí a ješ­tě by se dali tře­ba dob­ře pro­dat, jen­že co se nesta­ne: nebyl to kámen ale dra­čí vej­ce, z kte­ré­ho se vyklu­be drak, kte­rý se násled­ně s Eragonem zka­ma­rá­dí.  Avšak do krá­lov­ství při­chá­zí zlý král s voj­skem, aby svr­hl dosa­vad­ní­ho vlád­ce a dostal se na trůn... Eragon s dra­kem budou mít co dělat;)

Trailer - pou­ze pirát­ská ver­ze: 

STREAM

 

Obsluhoval jsem ang­lic­ké­ho krá­le

Režie: Jiří Menzel

Premiéra: 21.12.2006

 

Slavná kníž­ka z pera Bohumila Hrabala se koneč­ně dočka­la fil­mo­vé­ho ztvár­ně­ní. Přestože byly o film vel­ké spo­ry a reži­sé­ři se mezi sebou nemoh­li dohod­nout, kdo že to vlast­ně bude natá­čet, nako­nec padlo roz­hod­nu­tí, že to nato­čí Jiří Menzel.  Příběh je o jed­nom číš­ní­ko­vi a jeho vze­stup­né kari­é­ře a pohle­du na ději­ny... před­lo­hu jsem bohu­žel neče­tl, čehož doce­la litu­ji, pro­to­že jde o vel­mi hod­ně hod­no­ce­né dílo, což chci ale napra­vit svou pří­tom­nos­tí na pre­mi­é­ře fil­mu. Zatím nejsou žád­né upřes­ňu­jí­cí infor­ma­ce, tak­že nezbý­vá než dou­fat, co z toho vzejde...rozhodně jsou ale oče­ká­vá­ní vel­ká!

 

 

Máte taky tako­vý pocit, že se bude ješ­tě na co kou­kat? Svěřte se nám do komen­tá­řů... Rádi usly­ší­me váš názor!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové22. srpna 2017 PROJEKT PES (ten můj) od Lucie Hlavinkové PES! Zrovna v naší rodině bylo toto téma za poslední rok skoro na denním pořádku. Máme dvě malé holčičky, které si již dlouho přály mít doma psa. Není tedy divu, že neušel naší pozornosti […] Posted in Recenze knih
  • Ilustrátorská mateřská - 4021. února 2022 Ilustrátorská mateřská - 40 Posted in Komiks
  • Paintball (2009)31. ledna 2012 Paintball (2009) Tady se bude střílet pěkně ostrými náboji! Bojová hra Paintball hýbe světem a tak není divu, že si movitější hráči rádi připlatí, aby se mohli spolu utkat i ve vzdálených prostředích. […] Posted in Horory
  • Hrady Čech a Moravy - Známé i neznámé příběhy a osudy1. ledna 2021 Hrady Čech a Moravy - Známé i neznámé příběhy a osudy Pětapadesát hradů Čech a Moravy zařadil do nové knihy gymnaziální profesor dějepisu Jan Kvirenc. Netradiční průvodce po hradech nabízí putování napříč celou historií od počátků státu […] Posted in Recenze knih
  • Kaw (2007)22. srpna 2012 Kaw (2007) Film je údajně označován za následníka Hitchcockových Ptáků - no podívejte se sami jak to dopadlo. Šerif Wayne žije se svou přítelkyní v malém městečku, které má zhruba 600 obyvatel. […] Posted in Horory
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Město 44 | Miasto 44 [40%]26. března 2015 Město 44 | Miasto 44 [40%] Velkofilmy nejsou v evropských poměrech ničím zase tolik obvyklým. A když už na ně dojde, většinou se jedná spíše o zpracování nějaké historické látky, spíše než klasický blockbuster. […] Posted in Filmové recenze
  • "Nadějné léto" KVIFF recenze: 2022 vítěz festivalu a klamně hluboký příběh12. července 2022 "Nadějné léto" KVIFF recenze: 2022 vítěz festivalu a klamně hluboký příběh Sedmnáctiletý chlapec čelí byrokratickým překážkám, když se snaží přihlásit na plavecké závody ve filmu Nadějné léto, klamně složitém příběhu, který pouze naznačuje pravou podstatu svého […] Posted in Filmové recenze
  • Střílečka Outriders v kooperaci představuje třídu...26. srpna 2020 Střílečka Outriders v kooperaci představuje třídu... Střílečka Outriders v kooperaci představuje třídu Technomancer Posted in Krátké herní aktuality
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22874 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72117 KB. | 25.04.2024 - 06:16:57