Kritiky.cz > Recenze knih > Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity

Nové hry do klubovny - nápady na zajímavé aktivity

nove hry do klubovny
nove hry do klubovny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete ve škol­ní dru­ži­ně nebo škol­ním klu­bu? Jste vedou­cí poby­to­vých  nebo pří­měst­ských tábo­rů? Nevíte si rady, jak zaba­vit děti? Tato pub­li­ka­ce vám bude vel­kým pří­no­sem. 

Kniha obsa­hu­je výběr her pro prá­ci s dět­mi nebo i dospě­lý­mi. Hry zná­mé i nové, pod­le zku­še­nos­tí, růz­ně upra­vo­va­né. Součástí pub­li­ka­ce je meto­di­ka her – tzn. pří­pra­va pro­stře­dí, počet hrá­čů, vol­ba týmu, jaký čas potře­bu­je­me pro hru, pomůc­ky, čeho chce­me hrou dosáh­nout – jaký je náš cíl, mís­to, kde hru hra­je­me, pra­vi­dla hry, na co si dát pozor (mate­ri­ál, časo­vá dota­ce, špat­ně vysvět­le­ná nebo pocho­pe­ná pra­vi­dla). Důležité je, jakým způ­so­bem vytvá­ří­me tým – tzn. náhod­ně, loso­vá­ním, aby tým byl vyrov­na­ný. Příliš sil­né druž­stvo vše vyhrá­vá, ostat­ní hra pře­sta­ne bavit a nebu­dou se pak sna­žit. V pří­pa­dě neú­spě­chu někte­ré sku­pi­ny je nut­né je dále moti­vo­vat, nepo­smí­vat se, hrát fair play, najít chy­by, pou­čit se z nich a nene­chat se odra­dit.

Hru je dob­ré neje­nom dob­ře hrát, ale také při­pra­vit, všech­ny pomůc­ky, dále také zvo­lit garan­ta, kte­rý bude hru při­pra­vo­vat a zod­po­ví­dat za její prů­běh i výsle­dek. Určitě lze někte­ré čin­nos­ti při pří­pra­vě dele­go­vat na dru­hé.

Náměty na akti­vi­ty jsou urče­ny pro hra­ní pře­váž­ně uvnitř – klu­bov­ny, her­ny, škol­ní tří­dy, škol­ní klu­by, dru­ži­ny, ale klid­ně i doma. Základem kaž­dé hry je vyme­ze­ní kom­pe­ten­ce, kte­rou díky dané čin­nos­ti posi­lu­je­me. Pomůcky jsou finanč­ně dostup­né. Většinou se jed­ná o mate­ri­á­ly, kte­ré máme doma, v klu­bov­ně, či ve ško­le.

Hry jsou urče­ny pro děti od 6 let – 15 let a nejen pro ně. Řadu z her lze upra­vit a mohou je hrát dospě­lí na růz­ných akcích, jako jsou svat­by, osla­vy naro­ze­nin, výro­čí a věřím, že se roz­hod­ně pořád­ně zasmě­jí.

Tato pří­ruč­ka je urče­na uči­tel­kám i uči­te­lům mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­te­lům, spe­ci­ál­ním peda­go­gům, pro vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty, škol­ní klu­by, tábo­ry i růz­né krouž­ky. Doporučila bych jí urči­tě i rodi­čům dětí, kte­ří hle­da­jí zají­ma­vé inspi­ra­ce, jak zaba­vit svo­je děti.

Pro svou prá­ci uči­tel­ky i vedou­cí pří­měst­ských tábo­rů hle­dám neu­stá­le nové a nové inspi­ra­ce pro růz­né čin­nos­ti, pro­to­že těch není nikdy dost. Tato meto­dic­ká pří­ruč­ka se mi moc líbi­la a musím říci, že jsem v ní našla oprav­du hod­ně inspi­ra­ce. Hry jsou sys­te­ma­tic­ky seřa­ze­ny pod­le kom­pe­ten­cí, kte­ré chce­me díky hře dosáh­nout, pře­hled­né, jed­no­du­chý postup. V kni­ze jsem se dob­ře ori­en­to­va­la a nemě­la jsem pro­blém coko­li najít.

Knihu uví­ta­jí uči­tel­ky v mateř­ských ško­lách, vedou­cí pří­měst­ských tábo­rů, vycho­va­tel­ky škol­ních dru­žin a klu­bů.

Autor: Petr Ráček a kolek­tiv

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2013 , Portál, Praha

Počet stran: 144

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-0146-5

Petr Ráček půso­bí jako vedou­cí vol­no­ča­so­vých akti­vit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83644 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72265 KB. | 21.05.2024 - 21:08:13