Kritiky.cz > Recenze > Lolita

Lolita

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už jste někdy sly­še­li o slo­vu incest? Tak přes­ně o tom vypo­ví­dá sní­mek Lolita. Zpočátku se tvá­ří cel­kem nevin­ně, pro­to­že tu máme spi­so­va­te­le hle­da­jí­cí­ho uby­to­vá­ní a jed­nu slič­nou, živo­tem znudě­nou, Charlotte, kte­rá uby­to­vá­ní nabí­zí. Tak tro­chu povrch­ní a snobská, její jedi­né plus je její slič­ná dce­ra Dolores. Právě ona je důvod k tomu, že Humbert zůsta­ne v domě a roz­je­de romá­nek s Charlotte. Mladá Dolores mu totiž nečím při­po­mí­ná jeho lás­ku z dět­ství, ačko­liv jeho lás­ka býva­la hod­ná hol­ka a Lolita, jak jí poz­dě­ji žačne říkat, přes­ně ví, jak dostat, co chce. 

Život pokra­ču­je dál a jeho začne pro­vo­ko­vat kaž­dá věc, kte­rou Lo udě­lá. Ať už jsou to hád­ky s mat­kou, nale­pe­ní žvý­kač­ky do zápis­ní­ku a nebo scé­na, kdy sedí sama v kuchy­ni a jí si jaho­dy z prs­tů. Prostě žije jen pro ni a ona je krá­lov­nou jeho snů. To by ješ­tě neby­lo nic nenor­mál­ní­ho, tako­vá pla­to­nic­ká lás­ka se může obje­vit u kaž­dé­ho, když se pomi­ne vel­ký věko­vý roz­díl. Lo pak odje­de na tábor a jako roz­lou­če­ní mu dá poli­bek a beze slo­va zmi­zí. Humbert se ože­ní s Charlotte a oče­ká­vá Lolitin návrat. Milostné náva­ly man­žel­ky odmí­tá tím, že jí do pití dává práš­ky na spa­ní a dou­fá, že se něco sta­ne. Něco, co by mu pomoh­lo dostat se k jeho vytou­že­né díven­ce. Náhoda mu pomů­že hned na to, co Charlotte zjis­tí, jak to s ním je. Příjde o život při auto­ne­ho­dě a Humbert je vol­ný. Ve fil­mu si vůbec nejde všim­nout, že by ho nějak trá­pi­lo svě­do­mí. Jde pros­tě za tím, co si vysnil. 

Dojede si pro „malou“ na tábor a začnou ces­to­vat. Je zají­ma­vé sle­do­vat, jak se Lo v někte­rých situ­a­cích dost mění. Jednu chví­li je z ní sleč­na, kte­rá přes­ně ví, jak si omo­tat Humberta kolem prs­tu a svůd­ky­ně, kte­rá navzdo­ry její­mu věku, ví přes­ně, co a jak má dělat a na dru­hou stra­nu je stá­le ješ­tě dítě, kte­ré má své tou­hy a potře­by. Incestní vztah je tepr­ve na počát­ku, ale roz­hod­ně netro­š­ka­ří. Všechny noci trá­ví po hote­lích a Lo si stá­le mys­lí, že její mat­ka je jenom nemoc­ná. Právě ona totiž začne jejich vztah, pro­to­že ví, že Humbert po ní tou­ží. V tu chví­li je jako dospě­lá. Její dět­ská strán­ka se uká­že ve chví­li, kdy se dozví, že mat­ka je mrt­vá. Upne se na „otce“ a ponor­ko­vá nemoc si roz­hod­ně nedá na čas.

Jejich hád­ky začí­na­jí být stá­le čas­těj­ší, její dob­rá nála­da se stří­dá s otrá­ve­nou, chví­li vidí­me har­mo­nic­ký pár a chví­li roz­há­da­nou dvo­ji­ci. Všechny pro­blémy dělá ona, pro­to­že on jí jed­no­du­še zobe z ruky a jeli­kož zná­me mar­ni­vost žen, tak je jas­né, že jí to nemů­že dlou­ho bavit. I Humberta to pře­sta­ne bavit, tak se usa­dí. On začne dělat uči­te­le a Lo nastou­pí do ško­ly. Od té doby začnou být hád­ky na den­ním pořád­ku. Lo pozná­vá jiný život, povin­nos­ti jí neba­ví a sex s otcem už jí neza­jí­má. Jako kdy­by si našla pří­te­le, pro­to­že vyu­ží­vá kaž­dé pří­le­ži­tos­ti, jak nebýt doma. Po hod­ně vel­ké kri­zi se Lo roz­hod­ne, že by chtě­la zase ces­to­vat a ten­to­krát bude volit ces­tu sama. Co si řek­ne, to má, tak­že jsou zno­vu na cestách a Humbert si naiv­ně mys­lí, že tím se jejich vztah zlep­ší.

Nic se neu­rov­ná, nao­pak. Humbert je nerv­ní, pro­to­že má dojem, že je někdo sle­du­je a Lo má v očích něco jako suve­re­ni­tu. Něco jako vzdor, vzpou­ru, kte­rou vede pro­ti němu. Jako kdy­by mu říka­la, že tělo mít může, ale mysl je někde jin­de. A taky to tak je, jed­nu noc ji nechá v nemoc­ni­ci a dru­hý den už ji tam nena­jde. těž­ko si doká­zat před­sta­vit, jaké to je. Jaké to je, když vez­mou závislá­ko­vi dro­gu? Možná podob­né, pro­to­že ona pro něj byla vším. Jeho zou­fal­ství mu jde pří­mo číst z tvá­ře. Zoufalá situ­a­ce si žádá zou­fa­lé činy. Ví, kdo ji s sebou vzal. A začne ho sle­do­vat. Přeruší to, až když mu pří­jde dopis od Lo. Žádá ho o pení­ze, sdě­lu­je mu, že je vda­ná a že čeká dítě. Samozřejmě za ní jede, ale před­tím se nau­čí stří­let a ješ­tě dou­fá, že se k němu vrá­tí.

>I po té době vypa­dá Dolores tak nějak mla­dě, tak nějak naiv­ně. Lolitovsky. Poví mu, kdo ji ten­krát odve­zl, řek­ne mu přes­ně, jak to bylo. Naštvaný Humbert pak jede jak šíle­nec roz­hod­nu­tý ho najít a pomstít se mu. Následující scé­ny jsou hod­ně zají­ma­vě, chví­le­mi zby­teč­ně zdlou­ha­vé, ale pro­mě­na hod­né­ho a „uťápnu­té­ho“ Humberta na zabi­já­ka je doce­la neob­vyk­lá. On by mu člo­věk mož­ná i věřil, že je šíle­nec. Šílenec smí­ře­ný s tím, že půjde sedět, ale roz­hod­nu­tý zabít něko­ho, kdo mu zni­čil život. Když neměl Lolitu, neměl nic. Našel „strýč­ka“, kte­rý mu Lo odve­zl a doce­la nešťast­ně ukon­čil jeho život. Poté se s klid­nou duší ode­vzdal do rukou poli­cie, kte­rá na něj čeka­la.
 

 
Adrian Lyne se pus­til do rema­ku Kubrickovy Lolity a nad jeho činem musí­me zved­nout palec naho­ru. Jeremy Irons hrál svou posta­vu veli­ce dob­ře, přes­ně a hlav­ně jis­tě. Všechno bych mu věři­la, oprav­du kom­plet všech­no. Dominique Swain v roli Lolity také exce­lo­va­la. Je prav­da, že na čtr­náct někdy zrov­na nevy­pa­da­la, ale budiž. V té době jí totiž bylo už 15 let, na ero­tic­ké scé­ny měla dublér­ku a původ­ně jí měla hrát Natalie Portman. Odmítla. Její pro­blém. Oba her­ci vytvo­ři­li veli­ce oso­bi­tý a str­hu­jí­cí pří­běh, kte­rý by zaslou­žil pochva­lu. Film, kte­rý měl roz­po­čet 62 mili­o­nů dola­rů se zabyd­lel v mno­ha srd­cích poměr­ně nároč­ných divá­ků.

No jas­ně, kža­dé­ho jis­tě moh­lo napad­nout, jak se tohle moh­lo stát, a že je to nechut­né, ale když se podí­vá­me na ztvár­ně­ní, na kva­li­tu děje, na ten pří­běh a na tu poin­tu, tak si roz­hod­ně slo­vo nechut­né vymě­ní­me za impo­zant­ní. Dávám děvet, pro­to­že tenhle film mě pros­tě vzal...

Naše hod­no­ce­ní: 

9

Podobné člán­ky

Natalie Portman a její pro­jek­ty

29. January 2010 - 0:50 — Martina Strachotová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74487 s | počet dotazů: 278 | paměť: 71891 KB. | 25.02.2024 - 21:53:24