Kritiky.cz > Recenze knih > Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky

Neuvěřitelná dobrodružství se Snovíkem - čtení pro prvňáčky

nature 3188987 1920
nature 3188987 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Franta je doce­la oby­čej­ný kluk. Chtěl by zažít spous­tu legra­ce a vel­ké dob­ro­druž­ství, pros­tě ty nej­krás­něj­ší prázd­ni­ny. Jenže to vypa­dá, že ho čeka­jí spí­še otrav­né a nud­né dny. Jednou večer se však sta­ne pra­po­div­ná věc. Bum! V poko­ji mu při­sta­ne Snovík, kluk z pla­ne­ty Snění. A Franta už ví, s tímhle pri­ma kama­rá­dem o zába­vu nebu­de nou­ze... 

Takto začí­ná novin­ka od autor­ky Lenky Jakešové s názvem Neuvěřitelná dob­ro­druž­ství se Snovíkem. Franta a Honzík jsou dva nej­lep­ší kama­rá­di. Jenže Honzík odjel k babič­ce na prázd­ni­ny a Franta zůsta­ne sám. Jednoho dne se obje­ví Snovík, kama­rád z pla­ne­ty Snění. Co všech­no s ním Franta zaži­je? Tak se na to pojď­te podí­vat spo­leč­ně se mnou. Chcete se také pro­jet na barev­né duze, kou­pat se v bazé­nu nebo jíst čer­ve­ná jablíč­ka, kte­rá chut­na­jí po čoko­lá­dě? Dále se podí­vat do vesmí­ru, vidět mamin­ky, jak se vozí v kočár­ku a čtou si? Ano, i toto je mož­né na pla­ne­tě Snění. Zrovna bych se tam moc ráda podí­va­la. Tak si pros­tě může kaž­dý dělat, co chce a nikdo mu za to nebu­de nadá­vat. Co takhle potkat pirá­ty a ocho­čit si diplo­ko­ka? To už je oprav­du něco báječ­né­ho a sen kaž­dé­ho klu­ka a hol­ky. Už vás neba­ví se pořád­ně navlé­kat ven, když jde­te sáň­ko­vat? Franta a jeho kama­rád Snovík vás sve­ze na saních v krát­kém tri­ku a nemu­sí­te mít strach, že bude­te nemoc­ní. Tolik dob­ro­druž­ství na jed­nom mís­tě, to bude urči­tě parád­ní jíz­da.

132270 350 0 fit

Kniha se měn moc líbi­la a pře­čet­la jsem ji během chvi­lič­ky. Bavilo mě, jaká dob­ro­druž­ství Franta se Snovíkem zaži­jí a co vše za tak krát­kou dobu stih­nou. Pohádky jsou krát­ké, čtou se vel­mi dob­ře. Kniha zajis­té potě­ší začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neod­ra­dí je množ­stvím tex­tu. Ilustrace Josefa Quise vás budou bavit od začát­ku až do kon­ce. Knihu tak­též oce­ní i rodi­če, kte­ří hle­da­jí pro své potom­ky krát­ké pohád­ky pro spo­leč­né čte­ní. Pomocníkem může být i pro uči­tel­ky mateř­ských a základ­ních škol.

Od této autor­ky jsem pře­čet­la již něko­lik knih a musím říci, že mě pořád baví. Moc se těším, až si pře­čtu její dal­ší kni­hu.

Celkem 16 kapi­tol, hned na začát­ku nalez­ne­te před­mlu­vu.

Ukázka z kni­hy:

Po vzá­jem­ném sezná­me­ní všich­ni tři klu­ci spo­ji­li dla­ně. Vznesli se a sviš­tě­li do vesmí­ru. Nohy jim plan­da­ly a vla­sy vlá­ly na všech­ny svě­to­vé stra­ny. Honzík zíral. Nestačil se divit. „Panečku, to je jíz­da!“ jásal s oči­ma navrch hla­vy.

„Viď?“ usmál se na něj šťast­ně Franta, kte­rý si uží­val nejen dal­ší let do vesmí­ru, ale hlav­ně byl moc rád, že se o tak báječ­ný záži­tek může podě­lit i s ním.

„A jsme tady. Vystupovat!“ upo­zor­nil klu­ky Snovík.

Dlaně se jim zázra­kem odpo­ji­ly.

Planeta stá­la záři­la mili­o­nem barev. všu­de voně­ly zvlášt­ní kvě­ti­ny, zpí­va­li duho­ví ptáč­ci a pole­to­va­li motý­li.

Najednou Franta s Honzíkem vyva­li­li oči. Před nimi se totiž pro­chá­ze­ly dvě malé hol­čič­ky. Rty měly nama­lo­va­né růžo­vou rtěn­kou a byly ustro­je­né do krás­ných šatů. Obě před sebou tla­či­ly kočár­ky.

Na tom neby­lo vůbec nic div­né­ho. Jenže!

V kočár­cích vez­ly mís­to pane­nek paní. Obě měly pod hla­vo nadu­ca­né pol­štář­ky. Přikryté byly peřin­ka­mi, nohy jim však vyču­ho­va­ly z kočár­ků ven. Držely kníž­ky a klid­ně si čet­ly.

Informace o autor­ce:

Lenka Jakešová se naro­di­la v roce 1966 ve Frýdlantě v Čechách. Vystudovala Střední peda­go­gic­kou ško­lu v Liberci. Od ukon­če­ní stu­dia do roku 2007 pra­co­va­la jako uči­tel­ka v MŠ ve Frýdlantě v Čechách, kde dlou­há léta ved­la pěvec­ký sbor Vlaštovky. Od roku 2007 pra­cu­je spo­lu se svým man­že­lem v obo­ru geo­dé­zie. Na mateř­skou ško­lu ale neza­ne­vře­la. Nyní v Hejnicích vede pěvec­ký sbor Zvoneček. Navštěvuje mateř­ské cen­t­rum Mateřídouška, tak­též v Hejnicích, kde hra­je a zpí­vá mamin­kám a jejich malým rato­les­tem. V roce 2018 vyda­la zpěv­ník pro děti od před­škol­ní­ho do mlad­ší­ho škol­ní­ho věku Písničky pro děti, kte­ré se dočka­lo dvou pokra­čo­vá­ní. Kniha Kamarádi na výle­tě je autor­či­na pohád­ko­vá prvo­ti­na, kte­rá je dopl­ně­na pís­nič­ka­mi vhod­ný­mi pro děti před­škol­ní­ho věku.

  • Autor: Lenka Jakešová
  • Ilustroval: Josef Quis
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2021, Vydala Grada Publishing, pod znač­kou bam­book, Praha
  • Počet stran: 72
  • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-271-3227-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85046 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71661 KB. | 18.06.2024 - 11:33:22