Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Loutkář pro Hollywood: Pavel Truhlář tvoří 3D portréty slavných

Loutkář pro Hollywood: Pavel Truhlář tvoří 3D portréty slavných

Pavel Truhlář - Marionety.com
Pavel Truhlář - Marionety.com
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pavel Truhlář je lout­kář s mezi­ná­rod­ním reno­mé. Jeho lout­ky nejen zdo­bí obcho­dy pod Karlovým mos­tem, ale i domo­vy holly­wo­od­ských hvězd. Jak se dostal k tomu­to neob­vyk­lé­mu řemeslu a co ho inspi­ru­je?

Pavel Truhlář má ate­li­ér v Boleslavské uli­ci na Vinohradech. Zde vyrá­bí lout­ky na zakáz­ku pro zákaz­ní­ky z celé­ho svě­ta. Jeho spe­ci­a­li­tou jsou 3D por­tréty slav­ných osob­nos­tí, jako jsou Keanu Reeves, Batman nebo Michael Jackson.

„Začal jsem vyrá­bět lout­ky po revo­lu­ci, kdy jsem si ote­vřel obchod pod Karlovým mos­tem. Byla to teh­dy vel­ká novin­ka a při­lá­ka­la jsem zájem pře­de­vším cizin­ců — Němců, Francouzů a Američanů. Ti si ceni­li mého řemes­la a mého sty­lu, kte­rý se inspi­ro­val lout­ka­mi z 50. let,“ vzpo­mí­ná Pavel Truhlář.

Popularita v zahra­ni­čí stá­le trvá, teď ve svém vino­hrad­ském ate­li­é­ru vyrá­bí pro holly­wo­od­skou kli­en­te­lu. „Produkce Johna Wicka si u nás objed­na­la sérii lou­tek, kte­ré mají vypa­dat jako ame­ric­ký herec Keanu Reeves. Používají je jako dár­ky,“ říká Pavel Truhlář. „Dělal jsem už Batmana nebo Michaela Jacksona. V posled­ních letech si tyhle 3D por­tréty objed­ná­va­jí i domá­cí zákaz­ní­ci — napří­klad rodi­čům k naro­ze­ni­nám nebo k odcho­du do pen­ze,“ vysvět­lu­je.

Výroba 50centimetrové figur­ky zabe­re při­bliž­ně dva týd­ny. Proces začí­ná tím, že umě­lec na své zahra­dě v Úvalech u Prahy opra­cu­je špa­lek z lipo­vé­ho dře­va moto­ro­vou a násled­ně páso­vou pilou do potřeb­ných roz­mě­rů. Dřevo je nut­né nechat mini­mál­ně dva roky vyschnout, musí se dob­ře usklad­nit a dávat pozor, aby neza­ča­lo zevnitř hnít. Loutkář potom načrt­ne skicu posta­vy. Pomocí kopí­rá­ků pře­ne­se na při­pra­ve­ný kus dře­va tvář a ve svém praž­ském ate­li­é­ru pak řez­bář­ský­mi dlá­ty opra­cu­je hla­vu, tělo, nohy a ruce. Následuje mal­ba a vos­ko­vá­ní jed­not­li­vých čás­tí lout­ky. Práce kon­čí jejich smon­to­vá­ním a insta­la­cí vodi­cích šňůr.

Marionety, kte­ré se vodí na nitích, vyrá­bí Truhlář i pro diva­del­ní insce­na­ce. Se svý­mi spo­leč­ní­ky má dokon­ce hudebně-divadelní sou­bor Teatro Truhla, kte­rý účin­ko­val v mno­ha zemích svě­ta včet­ně Číny, kde vystou­pil v rám­ci výsta­vy čes­ké­ho desig­nu. S bra­t­ry Cabanovými spo­lu­pra­co­val na gala­ve­če­rech Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech.

Pavel Truhlář je lout­kář s váš­ní a talen­tem. Jeho lout­ky jsou ori­gi­nál­ní a kva­lit­ní. Zaslouží si obdiv a uzná­ní nejen od holly­wo­od­ských hvězd, ale i od čes­ké veřej­nos­ti.

Zdroje:

Foto: Pavel Truhlář - Marionety.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36386 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72191 KB. | 21.04.2024 - 22:15:53