Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Maggie Moore(s): Jon Hamm exceluje v lehkém riffu Farga

Maggie Moore(s): Jon Hamm exceluje v lehkém riffu Farga

Foto: Screen Media Films
Foto: Screen Media Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šéf malo­měst­ské poli­cie se pokou­ší roz­plést stá­le slo­ži­těj­ší sérii vražd spácha­ných Maggie Moore(ová), kte­rá je nyní k dis­po­zi­ci k zapůj­če­ní nebo zakou­pe­ní na Apple TV , Prime Video a dal­ších stre­a­mo­va­cích služ­bách po celém svě­tě. Toto netra­dič­ní kome­di­ál­ní dra­ma se sice nepři­bli­žu­je Fargu brat­ří Coenů, kte­ré věr­ně napo­do­bu­je, ale i tak je dosta­teč­ně zábav­né, aby si zaslou­ži­lo leh­ké dopo­ru­če­ní.

Maggie Moore(ová) byla reží­ro­vá­na herec­kým vete­rá­nem Johnem Slatterym a v hlav­ní roli poli­cej­ní­ho šéfa Jordana Sanderse, osa­mě­lé­ho vdov­ce, kte­rý dohlí­ží na ospa­lé jiho­zá­pad­ní měs­teč­ko (mís­to natá­če­ní není uve­de­no, ale Maggie Moore(ová) se natá­če­la v Albuquerque v Novém Mexiku a jeho oko­lí), se před­sta­ví jeho kole­ga z Mad Men Jon Hamm.

Film začí­ná tím, že Hammův poli­cej­ní šéf vyšet­řu­je vraž­du ženy, při­čemž zjis­tí, že má stej­né jmé­no jako dal­ší oběť v nevy­ře­še­ném pří­pa­du starém týden: jsou to titul­ní Maggie Moorové. Předpoklad nazna­ču­je, že vrah si vybí­rá obě­ti z tele­fon­ní­ho sezna­mu á la Terminátor, ale prav­da je mno­hem sple­ti­těj­ší.

Maggie Moore(ová) se brzy vrá­tí k udá­los­tem z před­cho­zí­ho týd­ne, kdy se maji­tel obcho­du se sendvi­či Jay Moore (Micah Stock), kte­rý se potý­ká s pro­blémy, pokou­ší napra­vit vzta­hy s man­žel­kou Maggie (Louisa Krause) a záro­veň zís­kat pro svou fran­ší­zo­vou restau­ra­ci něja­ké neznač­ko­vé pro­duk­ty. To ho při­ve­de do hor­ké vody s pedo­fil­ním pod­vod­ní­kem (Derek Basco) a hlu­cho­němým „opra­vá­řem“, kte­ré­ho hra­je Happy Anderson.

Mrtvoly se začí­na­jí hro­ma­dit, zatím­co se Jay sna­ží kre­a­tiv­ně vypsat ze svých závaz­ků a nechá­vá šéfa a jeho zástup­ce (cynic­ký Nick Mohammed) bez mno­ha vodí­tek, když se sna­ží dát dohro­ma­dy stá­le slo­ži­těj­ší záha­du. V roli Jayovy sou­sed­ky a klí­čo­vé svěd­ky­ně se obje­ví Tina Fey, kte­rá si s Hammovým Sandersem vytvo­ří nesnad­ný, ale při­taž­li­vý vztah, pro­to­že her­ci zno­vu oži­ví část své che­mie z 30 Rock.

„Nevíš, kdy nemáš dělat vti­py,“ kárá Sanders své­ho zástup­ce, kte­rý mudru­je při scé­nách vražd i v jiných nevhod­ných chví­lích. Je to pro­blém, kte­rý sdí­lí i samot­ná Maggie Moore(ová); tón fil­mu půso­bí pří­liš lehce a bubla­vě během scén, kte­ré vyža­du­jí vět­ší váž­nost, a leh­ko­váž­né uvá­dě­ní klí­čo­vých prv­ků záplet­ky vytr­há­vá film ze smys­lu pro rea­li­tu.

Předlohou zde bylo Fargo, ale Maggie Moore(ová) se vydá­vá po šir­ší znač­ce kome­die a trpí tím. Slatteryho celo­ve­čer­ní debut, nedo­ce­ně­ný sní­mek Boží kapsa s Philipem Seymourem Hoffmanem a Johnem Turturrem v hlav­ních rolích, měl někte­ré podob­né tonál­ní pro­blémy, ale byl cel­ko­vě úspěš­něj­ší, pro­to­že se více při­klá­něl k čer­né kome­dii.

Přesto Maggie Moore(ová) bodu­je díky hvězd­né­mu ústřed­ní­mu výko­nu Hamma, kte­rý zaujme auten­tic­kým výko­nem navzdo­ry veš­ke­ré dějo­vé vykon­stru­o­va­nos­ti, kte­rá ho obklo­pu­je. Tento herec po skon­če­ní seri­á­lu Mad Men nena­šel pří­liš úspě­chů jako hlav­ní muž v celo­ve­čer­ních fil­mech, ale mož­ná našel kome­di­ál­ní poslá­ní, pokud jeho role zde a ve fil­mech Přiznej se, Fletch o něčem svěd­čí.

Fey má také plně­ji rea­li­zo­va­nou posta­vu, než by se dalo oče­ká­vat od fil­mu, kte­rý ji obklo­pu­je, a její scé­ny s Hammem jsou jas­ným vrcho­lem. Poutavá je i sple­ti­tá vra­žed­ná záplet­ka, kte­rá tvo­ří vět­ši­nu vyprá­vě­ní, i když se bere tak váž­ně, jak by měla. Maggie Moore(ová) mož­ná není na úrov­ni brat­ří Coenů, ale jako odleh­če­ná stre­a­mo­va­cí vari­an­ta je to dosta­teč­ná zába­va.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Maggie Moore na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43016 s | počet dotazů: 259 | paměť: 74349 KB. | 18.05.2024 - 05:34:27