Kritiky.cz > Recenze knih > Malá kniha meditací: V malosti života objevíte velkolepé chvíle!

Malá kniha meditací: V malosti života objevíte velkolepé chvíle!

IMG 20180515 162135
IMG 20180515 162135
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Proč medi­to­vat? Protože je to vlast­ně for­ma „uží­vá­ní si živo­ta“. Protože medi­ta­ce může být cíle­ná for­ma odpo­čin­ku pro duši, ale také ji může­te prak­ti­ko­vat ve všed­ní dny a při čin­nos­tech, kte­ré běž­ně dělá­te – a pak jde spí­še o vědo­mé sou­stře­dě­ní se na pro­ži­tí toho, co prá­vě dělá­te. Stephanie Brookes roz­hod­ně změ­ní úhel pohle­du kaž­dé­mu, kdo si mys­lí, že medi­ta­ce je tichá čin­nost pro vyvo­le­né, nebo pro ty, kdož se tomu pros­tě chtě­jí věno­vat.

Ne, medi­ta­ce je pou­ze plné pro­ží­vá­ní oka­mži­ku a zklid­ně­ní mys­li.

Jo, tře­ba se takhle vědo­mě nau­čit naku­po­vat.

Nebo mýt nádo­bí. I jen vní­mat pěnu, struk­tu­ru nádo­bí, tep­lo­tu vody – oby­čej­ně tyhle věci vůbec nevní­má­me, ale… co se sta­ne jinak, když najed­nou v tom všem ucí­tí­te pří­tom­nost?

Najednou začne­te přes­ně vidět a cítit, co dělá­te, poma­lu zefek­tiv­ní­te svou čin­nost, napří­klad pře­sta­ne­te bez­hla­vě naku­po­vat, nebo si u mytí nádo­bí na duši odpo­či­ne­te díky pomaz­le­ní se s heb­kou pěnou a uvě­do­mě­ní si hor­ké­ho talí­ře vyta­že­né­ho z hor­ké vody. A efek­ti­vi­ta, kte­rá jde ruku v ruce s tím, že se pře­sta­ne­te vyčer­pá­vat nau­če­ným chro­nic­kým stre­sem je tím, co by mělo vyšvih­nout váš život k lep­ším výši­nám.

S kaž­dou dal­ší strán­kou jsem muse­la dát autor­ce za prav­du a její nesná­ze s kla­sic­ky poja­tou medi­ta­cí byly přes­ně tím, co jsem cíti­la taky a kvů­li čemu jsem za tím­to zavře­la cel­kem brzy a defi­ni­tiv­ně vrát­ka.

Nyní mě je nau­či­la zase otevřít.

Autorka říká, že na medi­ta­ci není nic slo­ži­té­ho a její vlast­ní ces­ta k ní byla prá­vě skr­ze běž­né den­ní čin­nos­ti. Nechtělo se jí někde v chumlu dal­ších lidí medi­to­vat, ale tu tou­hu po uvnitř­ně­ní stá­le měla.  Co s tím? A jak lépe ji napl­nit, než si najít pros­tě svou vlast­ní „sin­gle ces­tu“, při kte­ré obje­vi­la neko­neč­né množ­ství pří­le­ži­tos­tí, při kte­rých napl­no lze vní­mat sebe samé­ho.

A své myš­len­ky.

A své budou­cí ces­ty, smě­ry a tou­hy.

A to skr­ze malič­kos­ti, kte­ré děla­jí v živo­tě vel­ké věci. Ocenění drob­nos­tí je jed­ním, co sto­jí za to se nau­čit.

Ukázka:

„Toto cvi­če­ní nám pomů­že zno­vu vní­mat malič­kos­ti, kte­ré čas­to pře­hlí­ží­me a poklá­dá­me za samo­zřej­mé.

Začnete tím, že si doma najde­te mís­to, kde je vám dob­ře a kde může­te něko­lik minut poho­dl­ně sedět. Pak si vyber­te kon­krét­ní před­mět – může to být něja­ký šperk, deko­ra­ce, kvě­ti­na, obrá­zek nebo coko­liv jiné­ho, co může­te vzít do ruky. Nejlepší je vybrat si tako­vý objekt, kte­rý nebu­de moc těž­ký a bude se vám dob­ře držet.

Zavřete oči a vní­mej­te vybra­ný před­mět pou­ze doty­kem. Všímejte si, jak je těž­ký a jakou má struk­tu­ru. Je na dotyk hře­ji­vý, nebo chlad­ný? Je hrbo­la­tý, hlad­ký, má ost­ré hra­ny, nebo je oblý?

V dal­ší fázi oči ote­vře­te a podí­vej­te se na před­mět, kte­rý drží­te v ruce, jako bys­te ho vidě­li popr­vé v živo­tě. Jestliže jste si napří­klad vybra­li šperk, pro­zkou­mej­te ho do všech detai­lů a zamys­le­te se nad tím, jak ho asi vyro­bi­li. Oceňte řeme­sl­nic­kou zruč­nost auto­ra šper­ku. Bedlivě všech­no pro­zkou­mej­te a věnuj­te se tomu s tako­vým zau­je­tím, jak to dělá­va­jí děti.“

Autorčin živo­to­pis

Stephanie Brookesová je spi­so­va­tel­ka a pro­pa­gá­tor­ka zdra­vé­ho život­ní­ho styllu. Píše pří­spěv­ky do rubri­ky Destiny (Osud) pro mysbliss.co.uk a při­spí­vá také do Dailly Express, Spirit and Destiny, Women and Fitness, Soul and Spirit a Company maga­zi­ne. Také vystu­po­va­la v tele­viz­ním pořa­du This Morning a ve vysí­lá­ní BBC Radio 2 a BBC Radio London.
Stephanie vyu­ži­la svo­je zku­še­nos­ti s medi­ta­ce­mi a navrh­la krát­ká medi­tač­ní cvi­če­ní, kte­rá se vejdou i do maxi­mál­ně nabi­té­ho roz­vr­hu. Myslela při tom na všech­ny, kdo mají sice málo času, ale při­tom se potře­bu­jí zba­vit stre­su a uví­ta­jí pří­z­ni­vé účin­ky, kte­ré jim medi­ta­ce může nabíd­nout.

Vydala Synergie Publishing, SE, www.synergiepublishing.com, 2018


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu25. března 2023 Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu Stres, napětí a trauma jsou součástí našeho života. Někdy se s nimi dokážeme vyrovnat, jindy nám způsobují problémy v oblasti fyzického i psychického zdraví. Existuje však jednoduchá a […] Posted in Ze života
  • JÓGA PRO TĚLO, DECH A MYSL. PRŮVODCE NÁVRATEM K CELISTVOSTI.8. ledna 2023 JÓGA PRO TĚLO, DECH A MYSL. PRŮVODCE NÁVRATEM K CELISTVOSTI. Pokud vás někdy napadlo, že byste rádi začali s jógou, ale nevíte jak, tak určitě sáhněte po knize "Jóga pro tělo, dech a mysl. Průvodce návratem k celistvosti.", jež vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih
  • Mystický léčitel28. června 2022 Mystický léčitel Pokud vás někdy napadlo, že by nebylo vůbec špatné poznat tajemství některých chronických nemocí a jejich léčbu, jste na správně adrese!  Kniha  Mystický léčitel od Anthonyho Williama […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Joe Dispenza: Probuďte své božství17. prosince 2020 Joe Dispenza: Probuďte své božství Jak naučit svůj mozek odnaučit se vstrkávat nám do života to, nač je zvyklí, ale tak moc nám tím škodí? Jak odstranit to, co škodlivého do nás zaseli rodiče, škola... a kdoví kdo ještě? […] Posted in Recenze knih, Knihovnička
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […] Posted in Recenze knih
  • Titulky k Becoming Elizabeth S01E08 - To Death We Must Stoop26. září 2022 Titulky k Becoming Elizabeth S01E08 - To Death We Must Stoop Eduard trpí horečkami a zdá se, že umírá. Marie toho využívá a chce si zajistit trůn. Alžběta se také své šance nevzdává. Lord Dudley a lord Somerset si jdou po krku. Titulky pro vás […] Posted in Titulky
  • Anglická gramatika rychlostí blesku17. prosince 2017 Anglická gramatika rychlostí blesku Začínate se studiem angličtiny a potřebujete shrnutí základné anglické gramatiky nebo se tomuhle cizímu jazyku věnujete již delší dobu , ale chcete mít po ruce stručný přehled […] Posted in Recenze knih
  • Podle Elisabeth Moss by Neviditelný muž 2 mohl být...1. července 2020 Podle Elisabeth Moss by Neviditelný muž 2 mohl být... Podle Elisabeth Moss by Neviditelný muž 2 mohl být realizován v případě pokud o něj fanoušci jedničky projeví výrazný zájem Posted in Krátké aktuality
  • Doba ledová 2: Obleva14. dubna 2006 Doba ledová 2: Obleva Po čtyřech letech se do kina vrací trio poutníků ledovou krajinou. A s nimi samozřejmě VEVERKA! Třemi hlavními hrdiny Oblevy jsou stejně jako v prvním díle mamut Manny, lenochod Sid a […] Posted in Filmové recenze

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71302 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71982 KB. | 24.02.2024 - 23:03:40