Kritiky.cz > Recenze knih > Kniha Nebeské symfonie se postará o audiovizuální zážitek díky propojení krásných fotografií denní a noční oblohy spolu s relaxační a podmanivou hudbou.

Kniha Nebeské symfonie se postará o audiovizuální zážitek díky propojení krásných fotografií denní a noční oblohy spolu s relaxační a podmanivou hudbou.

nebesa0 e1530815151315
nebesa0 e1530815151315
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také vás a vaše děti fas­ci­nu­je noč­ní oblo­ha plná hvězd a rádi bys­te se o ní dozvě­dě­li mno­hem více? Pak jsou tu pro vás „Nebeské sym­fo­nie“ od auto­rů Petra Horálka, Miloše Rábla a Vladislava Slezáka, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress.

S tou­to kni­hou si dopře­je­te jedi­neč­ný audi­o­vi­zu­ál­ní záži­tek tj. díky pro­po­je­ní krás­ných foto­gra­fií den­ní a noč­ní oblo­hy spo­lu s rela­xač­ní hud­bou. Věřte, že s touhle kom­bi­na­cí se vám bude při pro­hlí­že­ní obráz­ků oblo­hy zdát hud­ba vel­mi pod­ma­ni­vá, rozkoš­ná, ryt­mic­ká, hra­vá, chytla­vá, váš­ni­vá, emo­tiv­ní, plná váš­ně; ostat­ně stej­ně tak na nás půso­bí i samot­ný okol­ní vesmír.

Vesmír - pozo­ru­hod­ný, tajem­ný, nedo­sa­ži­tel­ný, nepřed­sta­vi­tel­ně obrov­ský, ele­gant­ní v detai­lu i cel­ku, pohled do vesmí­ru máme noc co noc nad svý­mi hla­va­mi, a mož­ná si ani neu­vě­do­mu­je­me, že tako­vý pohled do vesmí­ru je pohled do naší minu­los­ti.

Přiložené CD s hud­bou Miloše Rábla a kni­hou s neza­po­me­nu­tel­ný­mi obráz­ky v ruce se snad­no člo­věk nechá uná­šet pod­ma­ni­vý­mi tóny. Navíc jed­not­li­vé klad­by doko­na­le pod­kres­lu­jí všech­ny úchvat­né pohle­dy nebe, jež se nám dosta­nou pro­střed­nic­tvím foto­gra­fií šikov­né­ho Petra Horálka.

Lahodivé rytmy námi totiž nejen hýba­jí, ale také sti­mu­lu­jí kre­a­tiv­ní část moz­ku, kte­rá je tak nesmír­ně důle­ži­tá pro roz­voj naší fan­ta­zie, co nás v živo­tě posou­vá dál ve vlast­ních tuž­bách a snech. A co by to bylo za život, kdy­bychom po ničem netou­ži­li nebo nesni­li, že?

Seznam skla­deb

 1. Zatmění 2:41
 2. Nebeské sym­fo­nie 6:39
 3. Tam, kde se rodí hvězdy 3:31
 4. Návštěvníci 5:55
 5.  Indiánským okem 1:32
 6. Déšť pada­jí­cích hvězd 3:29
 7. Za jeden den 5:28
 8. Hlubinami vesmí­ru 3:22
 9. Mléčná drá­ha z oce­á­nu 3:49
 10. Na kome­tár­ní pou­ti 3:18
 11. Jiskřivé hvězdy v mra­zi­vé noci 3:51
 12. Pod nebeskou klen­bou 3:38
 13. Tanec polár­ních září 4:14
 14. Kontakt 4:46
 15. Osud 2:24
 16. Hvězdné nebe po bou­ři 1:35
 17. Svítání 3:30
 18. Snění / Strhující vesmír 5:08

PRELUDE: Kouzla den­ní oblo­hy

I za den­ní­ho svět­la lze pozo­ro­vat úžas­ná před­sta­ve­ní např. úpl­né zatmě­ní slun­ce, nebeský požár, vlně­ní slun­ce, zele­ný záblesk nad Pacifikem, sou­mrač­né mra­ky léta, děsi­vý límec bou­ře a spous­tu jiné­ho.

RALLENTANDO: Když se den lou­čí

Když slun­ce poma­lu zapad­ne a barev­né odstí­ny mra­ků vybar­ví večer­ní a poma­lu noč­ní oblo­hu, vše oko­lo chtě nechtě poma­lu bled­ne a usí­ná. První hvězdou je „večer­ni­ce“. Za sou­mra­ku si pro­to nenech­te ujít východ úplň­ku tj. když slun­ce zapad­ne, vychá­zí úpl­něk na opač­né stra­ně oblo­hy a díky optic­ké­mu kla­mu se zdá obrov­ský. Dále si může­te pro­hléd­nout spous­tu dal­ších foto­gra­fií plných barev­ných sou­mra­ků, bouř­li­vých mra­ků, večer­ních paprs­ků, měsí­ce a večer­ni­ce a mno­ho dal­ší­ho.

LARGO GRAZIOSO: Pod jeho veli­čen­stvem vesmí­rem

Vesmír. Mléčná drá­ha. Orion. Hvězdný kouř. Hvězdný vodo­pád. Velký vůz. Prach z Halleyovy kome­ty. Pohled k Jižnímu kří­ži. Majellanův oblak. Největší nale­ze­ný mete­o­rit. Noční velry­ba na oblo­ze. Tolik krás­ných a neví­da­ných pohle­dů, jež na vás čeka­jí v této úžas­né kapi­to­le.

CON AFFETTO: Dech berou­cí před­sta­ve­ní

Pohledy do klid­né­ho noč­ní nebe nebý­va­jí pou­ze pod­ma­ni­vé, ale mnoh­dy také plné jedi­neč­ných udá­los­tí. Například o bar­vi­té a kou­zel­né před­sta­ve­ní se může zaslou­žit polár­ní záře, či nepřed­ví­da­tel­ně může na nebi zazá­řit jas­ná kome­ta. Autoři vám pro­to dají nahléd­nout na někte­ré z komet, na kome­tár­ní úprk, může­te spo­leč­ně pozo­ro­vat pada­jí­cí hvězdy, hvězd­ný ohňostroj nebo roj, polár­ní záři, noč­ní oblo­hu plnou bles­ků, bouř­li­vý hřib, Vánoční hvězdu, Měsíc a Býčí oko, Auru kolem úplň­ku ane­bo dokon­ce i Krvavý nebo Zatmělý měsíc.

Budete vel­mi mile pře­kva­pe­ni, jak nepřed­ví­da­tel­ná může být jak den­ní, tak i noč­ní oblo­ha a může vás pře­kva­pit neče­ka­ný­mi zob­ra­ze­ní­mi. Stačí jen pozor­ně sle­do­vat a nene­chat se rušit.

EPILOG: Na sklon­ku noci a počát­ku nové­ho dne.

S pozvol­ným roz­břeskem poma­lu svět­lá nebe a bled­nou hvězdy. První záblesk slu­neč­ní­ho svět­la nad obzo­rem, roz­břesk sílí a je to znát. Noc je minu­los­tí, roz­břesk vzpo­mín­ka a nový den začí­ná....

Nebeské sym­fo­nie jsou vel­mi pro­pra­co­va­nou pub­li­ka­cí, jež vás pohl­tí nejen svý­mi pod­ma­ni­vý­mi skladba­mi, ale i kou­zel­ný­mi foto­gra­fie­mi a bude­te si přát stát se sami pozo­ro­va­te­li a být svěd­ky podob­ných úka­zů na vlast­ní kůži.

NEBESKÉ SYMFONIE
Petr Horálek, Miloš Rábl, Vladislav Slezák
Fotografie: Petr Horálek
Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2017
Vydání prv­ní
Počet stran: 184


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,56021 s | počet dotazů: 248 | paměť: 71627 KB. | 24.06.2024 - 15:06:27