Kritiky.cz > Domácí rady > Medovník

Medovník

mmmedovnik
mmmedovnik
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Také tak milu­je­te slad­ké v podo­bě malé­ho zázra­ku jmé­nem medov­ník? Toho úžas­né­ho dor­tí­ku, roz­dě­le­né­ho na pět medo­vých plá­tů spo­je­ných kré­mem, posy­pa­ným dro­ben­kou nebo oříš­ky? My tedy roz­hod­ně ANO!

Medovník je moje obrov­ská srd­co­vá zále­ži­tost, kte­rou si nikdy a nikde nene­chám ujít, tedy pokud tady ta mož­nost je. Ano, při­zná­vám, vždyc­ky mu pod­leh­nu a moje chu­ťo­vé pohár­ky pak zaží­va­jí obrov­ský gur­mán­ský pro­ži­tek. Medovník, pokud by se při něm tolik nepři­bí­ra­lo, bych moh­la mít klid­ně kaž­dý den, a stej­ně by se mi nikdy neo­mr­zel... jemu se pros­tě jen tak nedá odo­lat!

Kdo nikdy nezku­sil, nemá vůbec žád­né zdá­ní, o čem to tady vlast­ně mlu­vím, ale je to pochout­ka a výbor­ná kla­si­ka nejen ke kávě. Recept na skvě­lý medov­ník jsem kdy­si dosta­la od své jed­né zná­mé, a tepr­ve s postu­pem času jsem si uvě­do­mi­la, že mi pře­da­la napros­to geni­ál­ní recept, díky kte­ré­mu si může medov­ník kaž­dý upéct sám doma, a mož­ná dale­ko lep­ší a chut­něj­ší než ori­gi­nál. Domácí je hold vždyc­ky domá­cí a nijak neo­ši­ze­ný, a hlav­ně pocti­vý!

Nemusíte se niče­ho bát, neboť recept je sám o sobě vel­mi jed­no­du­chý nejen na pří­pra­vu, ale i samot­né suro­vi­ny. Díky tomu asi u nás doma tenhle dort rych­le zdo­mác­něl a jedi­nou výsa­du, kte­rou si u nás medov­ník vydo­byl je, že jej peče pou­ze můj man­žel a nikdo jiný. Vždycky vytáh­ne kuchař­skou zástě­ru, vyhr­ne ruká­vy a s úsmě­vem na tvá­ři se pus­tí do peče­ní „naše­ho domá­cí­ho medov­ní­ku“.

Pro mě, jakož­to ženu, je to vždyc­ky vel­ký záži­tek sle­do­vat své­ho muže, jak mu to pod ruka­ma pěk­ně odsý­pá, a jak se náš domov poma­lu a jis­tě noří do krás­ně naslád­lé medo­vé vůně, kte­ré lze jen těž­ko odo­lat, a jež doko­na­le pod­tr­hu­je to kouz­lo sku­teč­né­ho tep­la a bez­pe­čí domo­va...

Kdybych moh­la, tak bych se stej­ně jako naše hol­ky nej­ra­dě­ji hned na medov­ník vrh­la a pus­ti­la se do něj, ale to nejde! Zbytečně bych se tak ochu­di­la o jeho bož­skou chuť, kte­rou mu dodá­vá prá­vě ona mini­mál­ní dél­ka odle­že­ní, kte­rá medov­ník dělá tím, čím je: krás­ně vláč­ným, slad­kým zákuskem s vytří­be­nou chu­tí, snoubí­cí a pro­lí­na­jí­cí se vůně a chu­tě po medu, mlé­ku, sme­ta­ně a oříš­ků.

Více na Kritiky.cz
Vzpomínka na loňského herce Wiliema Dafó Americký herec Wiliem Dafoe a nebo taky létající zloduch, agent FBI, válečný veterán, krve...
Soutěž s filmem DVD Kung fu panda od 13.4.2009 - Výherce Od 13.4.2009 do 30.4.2009 vyhlašujeme soutěž o DVD s filmem . Náš partner soutěže:  ...
RECENZE – NASLADKO – zdravě, moderně, snadno Autorka: Tereza Obermajerová Nakladatelství: Fortuna Libri Rok vydání: 2019 Počet stran: 1...
S33E02: Bart’s in Jail Stahujte české titulky k druhému dílu 33 sezóny seriálu Simpsonovi....
Skiathos Trail Run Od té doby co si tak pobíhám světem jsem si pohrával s myšlenkou zkusit si nějaký ten ...

mmmmedovníkl

Nic naplat, tak se smě­le pus­tí­me do díla a žád­né oba­vy! Když to zvlád­ne muž­ský, zvlád­ne to úpl­ně kaž­dá žen­ská! Tak hrrr do toho a půl je hoto­vo! Nejprve si nachys­tá­me suro­vi­ny dle níže uve­de­né­ho sezna­mu:

Suroviny na medov­ník: 450 g hlad­ké mou­ky, 150 g cukr kru­pi­ce, 50 g Hery, 1 celé vej­ce, 2 polév­ko­vé lží­ce medu, 5 polév­ko­vých lžic mlé­ka, 1 vrcho­va­tá čajo­vá lžič­ka jed­lé sody

Suroviny pro náplň A: 250 g más­la, 1 ple­chov­ka Salka. mle­té vlaš­ské oře­chy nebo man­dle

Suroviny pro náplň B: 2 kelím­ky kysa­né sme­ta­ny

Postup:

Vejce, cukr kru­pi­ci, Heru, med, mlé­ko a sodu vlo­ží­me do vět­ší­ho hrn­ce. Naschvál píši vět­ší­ho, neboť ješ­tě poz­dě­ji bude­me do smě­si po tro­š­kách při­dá­vat hlad­kou mou­ku, tak aby se nám to tam pak hez­ky všech­no vešlo.

Výše zmí­ně­né suro­vi­ny za stá­lé­ho míchá­ní zahří­vá­me, dokud se vše nezačne vařit. Ale pozor na bar­vu! Jakmile začne hmo­ta mír­ně hněd­nout, kara­me­li­zo­vat, vypne­me spo­rák a do hor­ké smě­si nasy­pe­me hlad­kou mou­ku a uhně­te­me těs­to. (Pamatujte na to, že čím bude hmo­ta tmavší, tím výsled­ný medov­ník hoř­ký!)

Vzniklé těs­to roz­dě­lí­me na pět dílů. Nejlepší je roz­po­čí­tat si cel­ko­vou váhu těs­ta na pět dílů, a z nich tepr­ve vyvá­let plac­ky asi 3 mm sil­né o veli­kos­ti asi dor­to­vé for­my. Každou plac­ku polo­ží­me na pečí­cí papír a peče­me v pře­dehřá­té trou­bě asi 170 oC při­bliž­ně 5 až 7 minut, dokud neze­zlát­nou.

Upečené plac­ky ořízne­me dle dor­to­vé for­my do tva­ru dor­tu tak, aby bylo všech pět pla­cek stej­né vel­ké a daly se lehce a nad sebe kom­ple­to­vat.

A začí­ná­me sesta­vo­vat medov­ník! Položíme prv­ní plac­ku a potře­me ji nápl­ní A. Další plac­ku v pořa­dí potře­me nápl­ní B a při­lo­ží­me potře­nou stra­nou na potře­nou prv­ní plac­ku. Přimáčkneme a pokra­ču­je­me dál. Nic těž­ké­ho na tom oprav­du není!

Opět vrch­ní plac­ku potře­me nápl­ní A a při­lo­ží­me dal­ší potře­nou plac­ku nápl­ní B. Postupně vrst­ví­me všech pět pla­cek nad sebe, a neza­po­me­ne­me vždy pořád­ně při­máčk­nout.

Nakonec celý dort potře­me zby­lou nápl­ní A a posy­pe­me dro­be­ním, kte­ré si pře­dem při­pra­ví­me roz­dr­ce­ním oříz­nu­tých kous­ků z upe­če­ných pla­cek.

Více na Kritiky.cz
Pustina 1. díl. ...
Farma SK – 8. série – 54. díl ...
Interview with Lawrence Pilut (Sweden) | #IIHFWorlds 2021 ...
Goat Girl - On All Fours (2021) On All Fours je druhou deskou této londýnské post-punkové skupiny. Nutno dodat, že deskou pozor...
Na obzoru: Scorseseho The Irishman    Martin Scorsese patří jednoznačně mezi největší žijící legendy současného filmu. Je...

22Drcený prá­šek zís­ká­me tak, že upe­če­né odře­z­ky pla­cek dáme na men­ší kous­ky do ige­li­to­vé­ho sáč­ku a pokle­pe­me palič­kou tak, dokud nevznik­ne prá­šek. Prášek pře­sy­pe­me přes síto, a pak pří­mo na dort.

A posled­ní nej­dů­le­ži­těj­ší věc je, nepus­tit se hned do hodo­vá­ní, ale vydr­žet a nechat dort mini­mál­ně 12 hodin odle­žet. Čím déle nechá­me odle­žet, tím je vláč­něj­ší a chut­něj­ší.

Držíme vám pal­ce a pře­ji dobrou chuť!

Zdroj FOTO: 2


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72594 s | počet dotazů: 291 | paměť: 69846 KB. | 05.12.2023 - 12:11:57