Kritiky.cz > Recenze knih > Moje léto v Řecku- žhavá letní romance pro všechny

Moje léto v Řecku- žhavá letní romance pro všechny

A101E0N0005470 Moje leto v Recku 2d
A101E0N0005470 Moje leto v Recku 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi Řecko? Chcete pro­žít roman­tic­ký pří­běh ? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Moje léto v Řecku, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství CPress v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s. 

Becky se má posta­rat o luxus­ní vilu na ost­ro­vě Korfu v Řecku. Jak lépe si před­sta­vit šest neko­neč­ných týd­nů u azu­ro­vé­ho moře. Její ces­ta ale není pod­le jejich před­stav. Po pří­le­tu do Athén a nou­zo­vém při­stá­ní v Kefalonii nabe­re její vysně­ná dovo­le­ná tro­chu jiný roz­měr. Zažije Becky krás­né dob­ro­druž­ství s Eliasem? Jak to nako­nec všech­no dopad­ne? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní, kte­ré vás nene­chá jen tak spát.

Kniha se mně moc líbi­la a její čte­ní jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Provázela mě na mé dovo­le­né u moře, tak­že téma­ti­ka této kni­hy byla pří­mo zasa­ze­ná do mého roz­po­lo­že­ní. Mám moc ráda romá­ny s ces­to­va­tel­skou téma­ti­kou a kni­ha s názvem Moje léto v Řecku se roz­hod­ně poved­la.

Kniha má 440 stran, cel­kem 61 kapi­tol, zakon­če­na epi­lo­gem, podě­ko­vá­ním autor­ky a infor­ma­ce­mi o autor­ce a také kon­tak­ty, kde může­te tuto autor­ku sle­do­vat.

Ukázka z kni­hy:

„Na co mám čekat? Potřebujeme doprav­ní pro­stře­dek, ne?“ zavo­la­la Petra. Becky už vidě­la, že Petra zasu­nu­la klíč do zám­ku a tře­se s ním, by zjis­ti­la, jest­li zapad­ne. Pokud by se tak nesta­lo, prav­dě­po­dob­ně by to skon­či­lo pře­lo­me­ním klí­če napůl.

„Petro, zastav se na chví­li.“ Becky ji dohna­la, při­čemž jí jed­na z žabek- s melou­ny na vnitř­ní stra­ně, na kte­rých Hazel trva­la, že je musí mít- sklouz­la z prs­tů. „Opravdu bychom se nemě­ly pohy­bo­vat na mís­tech, kte­rá jsou zamče­ná.“ Nezdálo se, že by Petra poslou­cha­la. Stále mani­pu­lo­va­la klí­čem, i když bylo zce­la zřej­mé, že nic neo­demkne.

„Neslíbila ti auto, kte­ré budeš moci sku­teč­ně pou­ží­vat?“ zepta­la se jí Petra, koneč­ně vytáh­la klí­ček ze zám­ku a str­či­la do něj jiný.

„No, mys­lím, že v inze­rá­tu bylo napsá­no, pou­ží­vá­ní auta.“

„K čemu chceš pou­žít tu hro­ma­du haram­pá­dí pod ple­ve­lem?

Kromě recyk­la­ce?“ Dveře náh­le povo­li­ly a pod Petřiným tla­kem se ote­vře­ly. „A .jsme uvnitř!“

„Petro..„Becky se nezdá­lo. Ale musea Petru násle­do­vat, už jen pro­to, aby nic nevy­ved­la.

„Páni, to vůbec nevy­pa­dá jako garáž! Je tu čis­to jako v domě!

Tedy poté co jsem ho ukli­di­la po zví­řa­tech.“ Petra měla prav­du.

Několik slov u autor­ce:

Mandy Baggotová je mezi­ná­rod­ně uzná­va­ná autor­ka best­selle­rů a spi­so­va­tel­ka oce­ně­ná mno­ha lite­rár­ní­mi cena­mi. Je vítězkou ceny Innovation in Romantic Fiction na brit­ském fes­ti­va­lu. Její roman­tic­ká nove­la One Wish in Manhattan(Jedno přá­ní na Manhattanu) se dosta­la do užší­ho výbě­ru Romantic Novelits Association v kate­go­rii Romantic Comedy Novel of the Year 2016.

Mandiny kni­hy byly dopo­sud pře­lo­že­ny do něm­či­ny, ital­šti­ny, češ­ti­ny a maďar­šti­ny. Mandy milu­je řec­ký ost­rov Korfu, bílé víno, coun­t­ry hud­bu a kabel­ky.

Je také zpě­vač­kou, zúčast­ni­la se pořa­du tele­vi­ze ITV1-Who Dares Sings (Kdo si trouf­ne zpí­vat)- a sou­tě­že X-faktor. Mandy je člen­kou sku­pi­ny Romantic Novelits Association A Society of Autors a žije v Salisbury, hrab­ství Wiltshire, ve Velké Británii se svým man­že­lem a dvě­ma dce­ra­mi.

Autorka: Mandy Baggotová

Přeložila: Andrea Procházková

Žánr: čte­ní pro ženy

Vydáno: 2023,  Nakladatelství CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 440

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-264-4805-1

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31916 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72337 KB. | 25.05.2024 - 22:42:04