Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > V pražském Stavovském divadle se o víkendu natáčí Interview s upírem

V pražském Stavovském divadle se o víkendu natáčí Interview s upírem

Interior of Prague’s Estates Theatre. Photo: Wikimedia / Jorgeroyan
Interior of Prague’s Estates Theatre. Photo: Wikimedia / Jorgeroyan
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhá řada seri­á­lu Interview s upí­rem (Interview with the Vampire) se natá­čí v Praze, a to na mno­ha význam­ných mís­tech čes­ké­ho hlav­ní­ho měs­ta. O tom­to víken­du zamí­ří do dal­ší, pro­to­že natá­če­ní pro­bí­há v oko­lí Stavovského diva­dla na Starém Městě praž­ském od 29. červ­na do 3. čer­ven­ce.

Po pro­duk­ci v praž­ském Barrandov Studiu se Interview s upí­rem natá­če­lo v čes­ké met­ro­po­li v Domě U Zlatého prs­te­nu u Staroměstského náměs­tí, v oko­lí kom­ple­xu Loreta u Pražského hra­du a v oblas­tech kolem Karlova náměs­tí a Vyšehradu.

Poslední víkend se pro­duk­ce Interview s upí­rem vrá­ti­la do oblas­ti u Pražského hra­du v oko­lí kom­ple­xu Loreta a do boč­ních ulic u Hradčanského a Loretánského náměs­tí, poté co se v této oblas­ti natá­če­lo již dří­ve v červ­nu.

Podle cas­tingů kom­par­zis­tů zahr­nu­je ten­to víkend natá­če­ní Interview s upí­rem jak extra­va­gant­ní večí­rek zasa­ze­ný do roku 1946, tak slo­ži­tou diva­del­ní scé­nu v roce 1785. Dá se před­po­klá­dat, že pro exte­ri­é­ry a mož­ná i inte­ri­é­ry diva­del­ní scé­ny bude vyu­ži­to Stavovské diva­dlo.

Pražské Stavovské diva­dlo je jed­nou z nej­zná­měj­ších loka­cí ve měs­tě a je mís­tem, kde měl Mozart v roce 1787 pre­mi­é­ru své kul­tov­ní ope­ry Don Giovanni. Postavy ve fil­mu Interview s upí­rem před­běh­nou Mozarta o dva roky, i když praž­ské Stavovské diva­dlo prav­dě­po­dob­ně sto­jí za paříž­ským pro­tějš­kem.
Ve Stavovském diva­dle se v prů­bě­hu let natá­če­la řada fil­mů, ale žád­ný z nich nebyl slav­něj­ší než osca­ro­vý Amadeus Miloše Formana, kte­rý se natá­čel před 40 lety. Český reži­sér se vrá­til do Prahy, aby nato­čil Mozartovu ope­ru na mís­tě, kde se původ­ně hrá­la.

Protože diva­dlo (teh­dy zná­mé jako Týlové) nemě­lo kapa­ci­tu na moder­ní osvět­lo­va­cí tech­ni­ku, Forman a kame­ra­man Miroslav Ondříček pro Amadea osvět­li­li Stavovské diva­dlo tisí­ci sví­ček. Před diva­dlem stá­li na strá­ži hasi­či pro pří­pad, že by se něco zvrt­lo; dou­fej­me, že štáb Interview s upí­rem se nebu­de muset obá­vat, že by mís­to vyho­ře­lo.

Podle stej­né­ho romá­nu Anne Riceové, kte­rý byl v roce 1994 adap­to­ván do fil­mo­vé podo­by s Tomem Cruisem a Bradem Pittem v hlav­ních rolích, nato­či­la spo­leč­nost AMC Interview s upí­rem, v němž se před­sta­ví Sam Reid jako upír Lestat de Lioncourt a Jacob Anderson jako Louis de Pointe du Lac. Mezi hlav­ní­mi her­ci dru­hé série se obje­ví také Delainey Hayles, Eric Bogosian, Assad Zaman a Ben Daniels.

Interview s upí­rem je jed­ním ze tří vel­kých tele­viz­ních seri­á­lů, kte­ré se v čes­kém hlav­ním měs­tě natá­če­jí letos v létě - v plném prou­du je také pro­duk­ce tře­tí série seri­á­lu The Wheel of Time od Amazonu a natá­če­ní tře­tí série seri­á­lu Foundation od Apple TV.

Jedná se také o dru­hou vel­kou upír­skou pro­duk­ci, kte­rá se letos natá­čí v Praze - v květ­nu skon­či­lo po tří­mě­síč­ním natá­če­ní natá­če­ní fil­mu Nosferatu reži­sé­ra Roberta Eggerse s Billem Skarsgårdem, Lily-Rose Depp, Nicolasem Houltem a Willemem Dafoem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49493 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71791 KB. | 29.02.2024 - 04:26:28