Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Natáčení seriálu Interview s upírem u Pražského hradu tento víkend

Natáčení seriálu Interview s upírem u Pražského hradu tento víkend

Photo © AMC+
Photo © AMC+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Druhá řada seri­á­lu Interview s upí­rem sta­ni­ce AMC se v sou­čas­né době natá­čí v cen­t­ru Prahy poté, co se v posled­ních dvou měsí­cích natá­če­la v barran­dov­ských ate­li­é­rech v čes­kém hlav­ním měs­tě. Natáčení nyní pro­bí­há v loka­li­tách při­lé­ha­jí­cích ke Staroměstskému náměs­tí, o víken­du se pro­duk­ce pře­su­ne do oblas­tí Hradčan u Pražského hra­du.

Konkrétně jsou pro pro­dukč­ní tech­ni­ku Interview s upí­rem od 1. do 3. červ­na vyhra­ze­ny oblas­ti Loretánského náměs­tí a Hradčanského náměs­tí před hlav­ní brá­nou Pražského hra­du. Soudě pod­le mís­ta natá­če­ní bude natá­če­ní prav­dě­po­dob­ně pro­bí­hat ale­spoň čás­teč­ně v exte­ri­é­ru na těch­to roz­leh­lých praž­ských náměs­tích.

V sou­čas­né době se scé­ny pro Interview s upí­rem natá­če­jí v Praze a oko­lí památ­né­ho Domu U Zlatého prs­te­nu napro­ti chrá­mu Panny Marie Před Týnem v Týnské uli­ci. Místo se pro potře­by pro­duk­ce pro­mě­ni­lo v „Divadlo upí­rů“ z doby dru­hé svě­to­vé vál­ky a natá­če­ní pro­bí­há v noč­ních hodi­nách. V oko­lí loka­ce se natá­če­jí inte­ri­é­ry i exte­ri­é­ry.

 

Zobrazit pří­spě­vek na Instagramu

 

Příspěvek sdí­le­ný The Prague Reporter (@praguereporter)

Když není vyu­ží­ván jako fil­mo­vá scé­na, Dům U Zlatého prs­te­nu jinak pro­vo­zu­je Muzeum hlav­ní­ho měs­ta Prahy jako muze­um. Výraznou stře­do­vě­kou stav­bu, kte­rá pochá­zí z počát­ku 16. sto­le­tí, si lze za vstup­né 180 korun (asi 8 dola­rů) pro­hléd­nout po celý rok.

Samostatně, ale také neda­le­ko, je pro natá­če­ní Interview s upí­rem až do 3. červ­na vyhra­ze­na také hor­ní část luxus­ní praž­ské Pařížské uli­ce vedou­cí na Staroměstské náměs­tí. Ulice pojme­no­va­ná po fran­couz­ském hlav­ním měs­tě je pro seri­ál, v němž si Praha hra­je na Paříž z obdo­bí dru­hé svě­to­vé vál­ky, vhod­ným mís­tem.

Od 1. červ­na jsou pro Interview s upí­rem rezer­vo­vá­ny pro­sto­ry v blíz­kos­ti Pražského hra­du na Loretánském náměs­tí, od násle­du­jí­cí­ho dne pak turis­tic­ky hoj­ně navště­vo­va­né Hradčanské náměs­tí. Pokud bude natá­če­ní pro­bí­hat pod­le stej­né­ho har­mo­no­gra­mu jako v loka­li­tách Starého Města, lze oče­ká­vat, že se bude natá­čet v noč­ních hodi­nách 2. červ­na.

V Interview s upí­rem, nato­če­ném pod­le romá­nu Anne Riceové, kte­rý byl již dří­ve zpra­co­ván do podo­by fil­mu z roku 1994 s Tomem Cruisem a Bradem Pittem v hlav­ních rolích, hra­jí Sam Reid jako upír Lestat de Lioncourt a Jacob Anderson jako Louis de Pointe du Lac. Mezi hlav­ní­mi her­ci dru­hé série se obje­ví také Delainey Hayles, Eric Bogosian, Assad Zaman a Ben Daniels.

Interview s upí­rem je jed­ním ze tří vel­kých tele­viz­ních seri­á­lů, kte­ré se letos v létě natá­če­jí v Praze: v letňan­ských Jordán Studios se natá­čí tře­tí série seri­á­lu The Wheel of Time od Amazon Studios a v sou­čas­né době pro­bí­há také pro­duk­ce tře­tí série seri­á­lu Foundation od Apple TV.

Jedná se také o dru­hou vel­kou upír­skou pro­duk­ci, kte­rá se letos natá­čí v Praze - minu­lý týden skon­či­lo po tří­mě­síč­ním natá­če­ní natá­če­ní fil­mu Nosferatu od Roberta Eggerse s Billem Skarsgårdem, Lily-Rose Depp, Nicolasem Houltem a Willemem Dafoem v hlav­ních rolích.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30037 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71958 KB. | 23.07.2024 - 17:22:57