Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Kritický klub tipuje vítěze Oscarů

Kritický klub tipuje vítěze Oscarů

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Po vzo­ru rottentomatoes.com jsme se roz­hod­li tak­též tip­nout vítě­ze letoš­ních cen Akademie.
Nejlepší film: La La Land
Jasná vol­ba! Umně nato­če­ná podí­va­ná od skvě­lé­ho Damiena Chazalla nabí­zí úpl­ně vše: lás­ku, zra­du, napě­tí, emo­ce... jas­ný vítěz.
Nejlepší reži­sér: Damien Chazelle (La La Land)
Před tře­mi lety nato­čil vele­ú­spěš­ný hudeb­ní film Whiplash a letos s hud­bou pokra­čo­val La La Landem, kte­rý šoko­val všech­ny kri­ti­ky a Damienovi zajis­tí Oscara.
Nejlepší herec v hlav­ní roli - Casey Affleck (Místo u moře)
Roli muže, kte­rý se nikdy o dítě nesta­ral a náh­le má na krku puber­tál­ní­ho synov­ce, zahrál výbor­ně. Svou dru­hou nomi­na­ci (prv­ní byla za zba­běl­ce Roberta Forda) už pro­mě­ní.
Nejlepší hereč­ka v hlav­ní roli - Emma Stone (La La Land)
Svým pěvec­kým talen­tem lec­ko­ho pře­kva­pi­la a ve spo­je­ní s její krá­sou a nezpo­chyb­ni­tel­ným herec­kým umě­ním, by to měla být ona, kdo pře­vez­me zla­tou soš­ku.
Nejlepší herec ve ved­lej­ší roli - Michael Shannon (Noční zví­řa­ta)
Byť vět­ši­na mědií favo­ri­zu­je Mahershalu Aliho, já zde oče­ká­vám pře­kva­pe­ní. Shannon si v dra­ma­tu Toma Forda zahrál drs­né­ho šeri­fa a vzhle­dem k tomu, že mu tyto typy rolí vyho­vu­jí, podal fan­tas­tic­ký výkon. Akademie to nene­chá bez povšim­nu­tí.
Nejlepší hereč­ka ve ved­lej­ší roli - Viola Davis (Fences)
Tady není o čem pochy­bo­vat. Bez Violy si zpra­co­vá­ní diva­del­ní hry v režii Denzela Washingtona ani nejde před­sta­vit. Nejjasnější vol­ba!!!
Nejlepší ori­gi­nál­ní scé­nář - Taylor Sheridan (Za kaž­dou cenu)
Moderní wes­tern, kte­rý pře­kva­pi­vě neu­pa­dá do pod­prů­mě­ru. Příběh o dvou bra­t­rech, kte­ří se naro­di­li ve špat­nou dobu je nato­lik sil­ný, že by si něja­kou soš­ku odnést měl.
Nejlepší adap­to­va­ný scé­nář - Eric Heisserer (Příchozí)
Nesmírně inte­li­gent­ní sci-fi film, kte­rý více než o mimo­zem­ských návštěv­ní­cích vyprá­ví o samot­né pod­sta­tě lid­ské­ho myš­le­ní a vní­ma­ní. Heissererův scé­nář je výbor­ný a oce­ně­ní si zaslou­ží.
Nejlepší ani­mo­va­ný film - Zootropolis: Město zví­řat
Jedna z nej­lep­ších pixa­ro­vek, kte­rá úspěš­ně vybo­ču­je ze zaběhlé­ho ste­re­o­ty­pu toho­to stu­dia je zce­la jis­tě nej­lep­ším ani­mo­va­ným poči­nem minu­lé­ho roku.
Nejlepší nean­g­lic­ky mlu­ve­ný film - Toni Erdmann
Na gló­bech uspě­la Elle, ale Akademie ji neno­mi­no­va­la. Je tedy téměř jis­té, že němec­ké kome­di­ál­ní dra­ma, jehož rema­ke chys­tá Jack Nicholson spo­leč­ně s Kristen Wiig, vyhra­je.
Nejlepší doku­ment - O.J.: Made in America
Příběh o pro­ce­su s O.J. nadchl jak laic­kou tak odbor­nou veřej­nost. Akademie jej doza­jis­ta ocě­ní.
Nejlepší kame­ra - Rodrigo Prieto (Mlčení)
Na Scorseseho novin­ce je prá­vě kame­ra jed­ním z mála pozi­tiv. Dokonale nasní­ma­né vraž­dy křes­ťa­nů, pří­pad­ně smrt otce Garupeho při­hra­jí Prietovi Oscara.
Nejlepší střih - Příchozí
Tady by to mělo být jed­no­znač­né. Příchozí mají nej­lep­ší střih za posled­ních deset dva­cet let.
Nejlepší výpra­va - Ave, Caesar!
Poslední film brat­ří Coenů sice kdo­ví­ja­kou díru do svě­ta neu­dě­lal, ale jeho výpra­va byla fan­tas­tic­ká. Caesar před­čí Rowlingovou s její zvě­ří a zís­ká cenu.
Nejlepší kos­týmy - Božská Florence
Howard Wolowitz ve fra­ku, to se jen tak nevi­dí. A k němu nestár­nou­cí super­hvězda Meryl Streep, kte­rá stří­dá roz­to­div­né mode­ly, pží­pad­ně ele­gán Hugh Grant, kte­rý vystu­pu­je v pře­nád­her­ných oble­cích. Film o madam Jenkins před­čí svou hlav­ní kon­ku­rent­ku Jackie K. a tri­um­fu­je.
Nejlepší make­up a úče­sy - Muž jmé­nem Ove
Akademie je zná­ma tím, že ráda dává před bloc­kbus­te­ry před­nost men­ším fil­mům. Proto Ove pora­zí Deadshota a jeho Sebevražedný oddíl i posád­ku Enterprise.
Nejlepší hud­ba - Justin Hurwitz (La La Land)
Tak tady se ani nic jiné­ho nedá čekat.
Nejlepší píseň - City of Stars (La La Land)
City of stars
Are you shi­ning just for me?
City of stars
There’s so much that I can’t see
Who knows?
I felt it from the first embra­ce I sha­red with you
That now our dre­ams
They’ve finally come true
Nejlepší vizu­ál­ní efek­ty - Doctor Strange
Cestování mul­ti­vesmí­rem, Kaecliovo bor­ce­ní dimen­zí, Stephenův a Mordův tré­nink. Úžasné sce­né­rie by měly daro­vat Oscara stu­diu Marvel.
Nejlepší mix zvu­ku - Rogue One: Star Wars Story
V pře­da­le­ké gala­xii se mísí řev oby­va­tel Jedhy s kví­le­ním moto­rů AT-ST a střel­bou par­tič­ky Sawa Gerrery. Hoši z Lucasfilmu zase odved­li skvě­lou prá­ci a měli by za ni být oce­ne­ně­ni.
Nejlepší střih zvu­ku - Příchozí
Tady pla­tí to samé, co u stři­hu.
Krátké fil­my nemo­hu odha­do­vat, neboť jsem žád­ný z nich nevi­děl. V noci se dozví­me na kolik se nám poved­lo tip­nout vítě­ze.

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Ocenění


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39584 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71767 KB. | 29.02.2024 - 13:33:06