Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Nejlepší herci tmavé pleti - I. část

Nejlepší herci tmavé pleti - I. část

the rock furious 7 spot 125390
the rock furious 7 spot 125390
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Dnes se v žeb­říč­cích zamě­ří­me na her­ce tma­vé ple­ti, kte­ří úspěš­ně doby­li fil­mo­vá plát­na. Určit pořa­dí bylo vel­mi slo­ži­té, pro­to jsme postu­po­va­li pod­le toho, kolik oce­ně­ní daný herec má, v jakých fil­mech se obje­vil a v nepo­sled­ní řadě také logic­ky do hod­no­ce­ní počí­tá­me jeho medi­ál­ní pre­zen­ta­ci pro­vá­ze­jí­cí jeho kari­é­ru. Nakonec jsme pro­to vybra­li 20 vel­kých jmen. První část od 20. do 11. mís­ta najde­te na násle­du­jí­cích řád­cích.
20. Dwayne Johnson
národ­nost: ame­ric­ká
naro­zen: 2.5. 1972
výběr z fil­mo­gra­fie: The Scorpion King/Král Škorpion (2002), Walking Tall/Kráčející ská­la (2004), Hercules (2014), Furious 7/Rychle a zbě­si­le 7 (2015)
plá­no­va­né fil­my: Jumanji (2017), Fast 8/Rychle a zbě­si­le 8 (2017), Shazam! (2018)
Bývalý wrest­ler s iko­nic­kou pře­zdív­kou „The Rock“ po kon­ci kari­é­ry pře­sed­lal na herec­tví. Jeho výko­ny nejsou zatím nijak osl­ni­vé, ale Dwayne je na pohled vel­mi sym­pa­tic­ký chla­pík a snad ani nelze toho­to muže nená­vi­dět. Poprvé na sebe upo­zor­nil jako Matheus z dru­hé­ho dílu kul­tov­ní Mumie, násled­ně vystří­lel kri­mi­nál­ní­ky v malém měs­tě, zabo­jo­val si s pekel­ný­mi démo­ny na Marsu, a tak dále... V posled­ních letech se na plát­ně obje­vu­je vel­mi čas­to, zahrál si napří­klad už ve třech dílech Fast and Furious. Jeho kari­é­ra je na vrcho­lu.
Zajímavost: The Rock je i kon­dič­ním tre­né­rem, se cvi­če­ním a stra­vo­vá­ním pomá­hal např. Hugh Jackmanovi při natá­če­ní sním­ku Wolverine (2013).
19. Chadwick Boseman
národ­nost: ame­ric­ká
naro­zen: 29.11. 1976
výběr z fil­mo­gra­fie: 42 (2013), Get on Up/Get on Up - Příběh Jamese Browna (2014), Gods of Egypt/Bohové Egypta (2016), Captain America: Civil War/Captain America: Občanská vál­ka (2016)
plá­no­va­né fil­my: Marshall (2016), Black Panther (2018)
Charismatický herec vlé­tl do svě­ta vel­ké­ho fil­mu až krát­ce před čty­ři­cít­kou. Po boku Harrisona Forda ve fil­mu 42 bojo­val jakož­to čer­noš­ský base­bal­lis­ta pro­ti raso­vé dis­kri­mi­na­ci v MLB. Rok po tom­to úspěš­ném debu­tu zahrál skvě­le i zpě­vá­ka Jamese Browna. Letos se Boseman obje­vil ve dvou vel­kých bloc­kbus­te­rech. A role to byly vel­mi podob­ně, neboť egypt­ský bůh Thovt a Black Panther se v lec­čems sho­du­jí. Oba jsou nesmér­ně inte­li­gent­ní a oba věří v posmrt­ný život v Usirově říši. Chadwick se v sou­čas­nos­ti nepo­chyb­ně sou­stře­dí na dal­ší natá­če­ní mar­ve­lo­vek, kte­rým se upsal na mini­mál­ně pět fil­mů.
Zajímavost: Chadwick byl jedi­ným bohem tma­vé ple­ti ve fil­mu Gods of Egypt.
18. Billy Dee Williams
národ­nost: ame­ric­ká
naro­zen: 6.4. 1937
výběr z fil­mo­gra­fie: Empire Strikes Back/Star Wars: Epizoda V - Impérium vra­cí úder (1980), Batman (1989), Lego Movie/Lego pří­běh (2014)
plá­no­va­né fil­my: Dirty Dancing/ Hříšný tanec (2016)
Knírkatý sym­paťák, kte­rý měl ten­krát za sebou půso­be­ní v něko­li­ka tele­viz­ních seri­á­lech, zašel v roce 1976 na kon­kurz na posta­vu Hana Sola. Lucas totiž původ­ně chtěl slav­né­ho vesmír­né­ho paše­rá­ka jako čer­no­cha. Po něko­li­ka škr­tech a změ­nách ve scé­ná­ři však George svou vizi změ­nil a Williams ostrou­hal. Jeho kari­é­ra pováž­li­vě upa­da­la, tele­viz­ní fil­my mu k popu­la­ri­tě nějak zvlášť nepo­má­ha­ly. V zim­ních dnech roku 1979 seděl Billy doma, pono­řen do vlast­ních myš­le­nek a pře­mí­tal, jak je mož­né, že mu to herec­tví vůbec nesy­pe. Náhle jej z pře­mýš­le­ní vytr­hl hla­si­tý zvuk jeho pev­né lin­ky. Rukou chmá­tl po slu­chát­ku a znudě­ně pozdra­vil. Na dru­hém kon­ci se ozva­lo: „HI Billy, it’s me, George.“ Williams vysko­čil ze své­ho křes­la a zapo­slou­chal se do nabíd­ky, kte­rá se neda­la odmít­nout. Za něko­lik týd­nů už stál před kame­rou a reži­sér Irvin Kershnerr mu uka­zo­val, jak že to vlast­ně má zahrát prv­ní afro­a­me­ric­kou posta­vu ve Star Wars - Landa Calrissiana. Nu a této roli je Williams po celou svou kari­é­ru věr­ný, Landa zahrál ve dvou fil­mech z původ­ní tri­lo­gie a něko­li­krát jej též nada­bo­val. Upoutal však též skvě­lým ztvár­ně­ním Harveyho Denta v prv­ním Batmanovi. A i když je z celé­ho hrerc­ké­ho žijí­cí­ho ansám­blu původ­ních SW nej­star­ší, fan­do­vé pev­ně dou­fa­jí v jeho návrat do pře­da­le­ké gala­xie v epi­zo­dě VIII.
Zajímavost: Roli Landa odmí­tl Yaphet Kotto, zná­mý z fil­mu Alien/Vetřelec (1979).
17. Wesley Snipes
národ­nost: ame­ric­ká
naro­zen: 31.7. 1962
výběr z fil­mo­gra­fie: Major League/První liga (1989), Demolition Man (1993), Blade (1998), Expendables 3/Postradatelní 3 (2014)
plá­no­va­né fil­my: Chronicles of the Mayan Tunnel (2016)
Další ryze akč­ní hrdi­na kosí­cí nepřá­te­lé po desít­kách, potaž­mo po stov­kách, Snipes, zahá­jil kari­é­ru v troš­ku při­troub­lé kome­dii Major League, kde se potkal s Tomem Berengerem a Charlie Sheenem. Pak si ovšem vychut­nal Sylvestere Stalloneho v kri­mi kome­dii Demolition Man, kte­rá je obec­ně pova­žo­vá­na za jed­no z nej­lep­ších béček vůbec. Vrchol jeho kari­é­ry při­šel bez­po­chy­by v tri­lo­gii o lov­ci upí­rů Bladeovi, kte­ré­ho Wesley ztvár­nil bez­vad­ně a nebrá­nil by se dal­ší­mu dílu. Hraní ve fil­mech mu výraz­ně naru­ši­ly daňo­vé úni­ky, díky kte­rým strá­vil pár let ve věze­ní či domá­cím věze­ní. Po pro­puš­tě­ní se obje­vil např. v akč­ní kome­dii Expendables 3.
Zajímavost: Slavný fot­ba­lis­ta Wesley Sneijder, kte­rý nyní hra­je za Galatasaray, pro­hlá­sil v jed­nom roz­ho­vo­ru, že je poctěn kdy­ko­liv ho někdo díky podob­nos­ti jmen nazve Snipes.
16. Cuba Gooding Jr.
národ­nost: ame­ric­ká
naro­zen: 2.1. 1968
výběr z fil­mo­gra­fie: Jerry Maguire (1996), As Good as It Gets/Lepší už to nebu­de (1997), American Gangster/Americký gan­gs­ter (2007), The Butler/Komorník (2013)
První drži­tel Oscara v našem žeb­říč­ku! Cuba s hra­ním začí­nal epi­zod­ní­mi role­mi v MacGyverovi či v Coming to America. Po pár letech při­šel šok - napros­to neče­ka­ný Oscar za ved­lej­ší roli ve fil­mu Jerry Maguire, kde Gooding sekun­do­val Cruiseovi. Po dal­ším herec­kém úspě­chu po boku Jacka Nicholsona v kome­dii As Good as It Gets však při­šel pád. Cuba hrá­val dlou­ho v béč­ko­vých akč­ňá­cích po boku Dolpha Lundgrena, apod. Pak se mihl v něko­li­ka dob­rých fil­mech, aby se koneč­ně zno­vu našel v seri­á­lu American Crime Story (od 2016). Uvidíme, co nám nachys­tá na příští roky...
Zajímavost: Cuba odmí­tl hrát ve fil­mu Amistad, stej­ně jako Denzel Washington. Role pak při­padla Djimonovi Hounsouovi.
15. Keith David
národ­nost: ame­ric­ká
naro­zen: 4.6. 1956
výběr z fil­mo­gra­fie: The Thing/Věc (1982), Platoon/Četa (1986), Armageddon (1998), Cloud Atlas/Atlas mra­ků (2012)
plá­no­va­né fil­my: Service to Man (2016)
Keith je mis­tr ved­lej­ších rolí! Nějakou tu vět­ší úlo­hu však v kari­é­ře také sehrál, za při­po­me­nu­tí sto­jí hlav­ně sci-fi horor The Thing, kde se potkal s Kurtem Russellem. Nejvýznamnějším fil­mem v jeho dlou­hé kari­é­ře však je váleč­né dra­ma Platoon, kde zazá­řil po boku Willema Dafoea a Charlieho Sheena. Keithe v posled­ních letech tro­chu zapa­dl, vidět jsme jej moh­li v béč­ko­vých zále­ži­tos­tech. Z této ška­tul­ky ho dosta­la např. ved­lej­ší role ve skvě­lém fil­mu Cloud Atlas.
Zajímavost: Během natá­če­ní Stoneova vele­dí­la Platoon zachrá­nil David život Charliemu Sheenovi.
14. Eddie Murphy
národ­nost: ame­ric­ká
naro­zen: 3.4. 1961
výběr z fil­mo­gra­fie: 48 Hrs./48 hodin (1982), Trading Places/Záměna (1983), Beverly Hills Cop/Policajt v Beverly Hills (1984), Coming to America/Cesta do Ameriky (1988), Shrek (2001)
plá­no­va­né fil­my: Beverly Hills Cop/Policajt v Beverly Hills 4 (2020)
Eddie Murphy je přes­ně tím typem her­ce, kte­rý si svou nej­vět­ší slá­vu pro­žil v posled­ních dvou dese­ti­le­tích minu­lé­ho sto­le­tí. Tenkrát uměl utáh­nout celý film a svým kome­di­ál­ním talen­tem si zís­ká­val spous­tu fanouš­ků. Zahrál si po boku Nicka Nolteho, Dana Aykroyda, Jamese Earla Jonese či Samuela L. Jacksona. Dokonce doká­zal v jed­nom fil­mu zahrát i více rolí. S pří­cho­dem nové­ho milé­nia však jeho hvězda na holly­wo­od­ském nebi poča­la poha­sí­nat a jedi­ným svět­lým bodem v ros­tou­cí tem­no­tě byly prv­ní dvě epi­zo­dy Shreka. Murphy se sna­ží restar­to­vat svou kari­é­ru osvěd­če­nou znač­kou, pro­to se již dlou­ho spe­ku­lu­je o čtvr­tém pokra­čo­vá­ní leg­fen­dár­ní ságy o Axelu Foleym. Snad mu to vyjde, pro­to­že tak­to neslav­ný konec by tomu­to sym­paťá­ko­vi nikdo nepřál.
Zajímavost: Ve fil­mu Coming to America měl Eddie čtyřro­li.
13. Will Smith
národ­nost: ame­ric­ká
naro­zen: 25.9. 1968
výběr z fil­mo­gra­fie: Bad Boys/Mizerové (1995), Independence Day/Den nezá­vis­los­ti (1996), Men in Black/Muži v čer­ném (1997), I, Robot/Já, robot (2004), Hancock (2008)
plá­no­va­né fil­my: Suicide Squad/Sebevražedný oddíl (2016), Bad Boys 3/Mizerové 3 (2017)
Will by byl v žeb­říč­ku dale­ko výše, kdy­by si svůj pro­fil nepo­sk­vr­nil idi­ot­ský­mi pro­hlá­še­ní­mi o raso­vé dis­kri­mi­na­ci na letoš­ním pře­dá­vá­ní Oscarů. Snad si podob­né žvás­ty pro příš­tě odpus­tí... Jinak je jeho kari­é­ra pohád­ko­vá. Začal ji spo­lu s Martinem Lawrencem v Bad Boys, pokra­čo­val skvě­lým výko­nem v Emmerichově vrchol­ném díle Independence Day, potom postří­lel něko­lik emzá­ků ve třech dílech Men in Black. Na roz­díl od Murphyho jeho kari­é­ra v 21. sto­le­tí neu­pa­dá, ba nao­pak. Za role ve fil­mech Ali a The Pursuit of Happyness (Štěstí na dosah) byl nomi­no­ván na Oscara. Will se v budouc­nu pus­tí do něko­li­ka seque­lů svých před­cho­zích dob­ro­druž­ství a vel­mi oče­ká­ván je i jeho výkon v Suicide Squad, kde zahra­je Deadshota.
Zajímavost: Will stej­ně jako Cruise pat­ří mezi scien­to­lo­gy. Magor.
12. Danny Glover
národ­nost: ame­ric­ká
naro­zen: 22.7. 1946
výběr z fil­mo­gra­fie: Silverado (1985), Lethal Weapon/Smrtonosná zbraň (1987), Maverick (1994), Shooter/Odstřelovač (2007
plá­no­va­né fil­my: Complete Unknown/Známá nezná­má (2016), Monster Trucks (2017)
Glover pro­žil vrchol­né oka­mži­ky své kari­é­ry stej­ně jako Murphy na kon­ci minu­lé­ho sto­le­tí. Do kro­ni­ky fil­mo­vých dějin se však zapsal zla­tým pís­mem. Jeho slav­ná hláš­ka „I’m get­ting too old for this shit“ z kul­tov­ní tetra­lo­gie Lethal Weapon poma­lu zli­do­vě­la. Danny ve fil­mu hod­ně spo­lu­pra­co­val s Melem Gibsonem, kro­mě zmí­ně­ných čtyř „zbra­ní“ např. ješ­tě v Maverickovi. V novém sto­le­tí sice tro­chu ustou­pil ze slá­vy, ale role detek­ti­va ve Wanově horo­ru Saw či jeho hlav­ní padouch v Shooterovi jej udr­že­ly v mys­li divá­ků.
Zajímavost: Hlášku, kte­rou vidí­te na obráz­ku paro­do­val ve fil­mu 22 Jump Street Channing Tatum
11. Don Cheadle
národ­nost: ame­ric­ká
naro­zen: 29.11. 1964
výběr z fil­mo­gra­fie: Ocean’s 11/Dannyho par­ťá­ci (2001), Hotel Rwanda (2004), Crash (2004), Iron Man 2 (2010)
plá­no­va­né fil­my: zatím neo­zná­me­no nic kon­krét­ní­ho
Dlouho nemohl pro­lo­mit pro­kle­tí ved­lej­ších neza­pa­ma­to­va­tel­ných rolí, až jed­nou při­šel reži­sér Terry George s nabíd­kou role v kru­tě váleč­ném dra­ma­tu o geno­ci­dě Hotel Rwanda. Don ji při­jal a celý svět se dozvě­děl o jeho herec­kých schop­nos­tech. Byla z toho též nomi­na­ce na Oscara. A aby se ten­to herec zavdě­čil i bloc­kbuste­ro­vým žrou­tům, zahrál mis­tr­ně posta­vu Jamese Rhodese v mar­ve­lov­ském fil­mo­vém vesmí­ru. Předpokládá se, že tato role jej bude v budouc­nu nej­ví­ce pro­vá­zet...
Zajímavost: Než Cheadle zís­kal roli Jamese Rhodese ve dru­hém pokra­čo­vá­ní Iron Mana, hrál Rhodese Terence Howard. S tím se Don sho­dou oklo­nos­tí potkal ve fil­mu Crash.
Tento člá­nek jsem vytvá­řel vel­mi dlou­hou dobu. Pevně dou­fám, že můj výběr nebu­de kri­ti­zo­ván a že jsem na něko­ho důle­ži­té­ho neza­po­mněl. V příš­tím díle se zamě­ří­me na tu oprav­do­vou šlech­tu.
zdroj obráz­ků: denofgeek.us, pinterest.com, youtube.com, armondwhitebook.wordpress.com, mentalfloss.com, comicbook.com
dal­ší zdro­je: imdb.com, csfd.cz

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49610 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71716 KB. | 13.07.2024 - 12:19:17