Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Všechny prachy světa

Všechny prachy světa

6a806d4df9 104783837 o2
6a806d4df9 104783837 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Ridley Scott stár­ne a na sta­rá kole­na natá­čí čím dál tím zvlášt­něj­ší sním­ky. Nyní však do kin dora­zi­la vol­ná adap­ta­ce dra­ma­tic­kých his­to­ric­kých udá­los­tí, kte­rá mu prý má vrá­tit ztra­ce­ný kre­dit.
Foto: RedRum Films
O Scottově novin­ce se v posled­ních měsí­cích psa­lo hlav­ně v sou­vis­los­ti s pře­to­če­ním scén Kevina Spaceyho, ke kte­ré­mu došlo pou­hých něko­lik dní před pre­mi­é­rou. Christopher Plummer, kte­rý byl reži­sé­rem do role zamýš­len od začát­ku, se pře­tá­ček zhos­til napros­to pro­fe­si­o­nál­ně a po záslu­ze byl jako jedi­ný z celé­ho ansám­blu oce­něn osca­ro­vou nomi­na­cí. Ale o čem vůbec film Všechny pra­chy svě­ta je a v čem tkví jeho sku­teč­ný pro­blém? V pře­táč­kách to totiž roz­hod­ně není.
Nuže, sní­mek je inspi­ro­ván his­to­ric­ký­mi udá­lost­mi, ke kte­rým došlo v létech sedm­de­sá­tých, kdy sku­pin­ka ital­ských fana­ti­ků unes­la vnu­ka teh­dej­ší­ho nej­vět­ší­ho svě­to­vé­ho pra­chá­če J.P. Gettyho (Plummer). Chlapcova mat­ka (Michelle Williams) se oka­mži­tě pokou­ší děda pře­mlu­vit a zís­kat pení­ze na výkup­né, on jí však pomoc nepo­sky­tu­je a rad­ší vysí­lá asi­s­ten­ta Chacea (Mark Wahlberg), aby pomohl mla­dí­ka zachrá­nit. Podtitul „inspi­ro­vá­no his­to­ric­ký­mi udá­lost­mi“ je zde napros­to na namís­tě, neboť sní­mek vel­mi vol­ně vyprá­ví celou his­to­rii a mnoh­dy si děj poupra­vu­je k obra­zu své­mu. Některé scé­ny, kte­ré ve sku­teč­nos­ti děli­lo něko­lik měsí­ců, ne-li let, tak díky sce­náris­tic­ké úpra­vě sle­du­je­me v hori­zon­tu jed­no­ho dne. Kdybych před fil­mem o his­to­rii Gettyho nevě­děl tolik his­to­ric­kých reá­lií, byl bych v tom­to pří­pa­dě nej­spí­še spo­ko­je­něj­ší.
Snímek je sice posta­ven na sil­né herec­ké tro­ji­ci, ale Mark Wahlberg a Michelle Williams nepřed­vá­dí zas tak gran­di­óz­ní výko­ny a po celou dobu sto­pá­že se jen krčí ve stí­nu neza­sta­vi­tel­né­ho Plummera, kte­rý si téměř kaž­dou scé­nu (a že jich tam nako­nec je) kra­de pro sebe a svým nespor­ným herec­kým umem dělá z kaž­dé­ho své­ho výsky­tu pas­tvu pro oči. Vedle něj však zaujme i Francouz Romain Duris v roli ital­ské­ho únos­ce, kte­rý svou posta­vu před­sta­vu­je jako roz­pol­ce­ný cha­rak­ter, jenž si po celou sto­páž pro­chá­zí dra­ma­tic­kým a zají­ma­vým vývo­jem.
U Scotta je už nuda psát, že jeho fil­my jsou vždy napros­to řeme­sl­ně zvlád­nu­té, ale nyní, nece­lý rok po pro­pa­dá­ku jmé­nem Covenant, musím kon­sta­to­vat, že zatím­co ve vesmír­né sci-fi už Ridley skon­čil, ale atmo­sfé­ru parád­ní­ho thrille­ru navo­dit umí. Nevím, jakou měrou se podí­lel na tako­vých malič­kos­tech, jako byl hit­chcockov­ský účes Michelle Williams, ale prá­vě tako­vé­to drob­nůst­ky dopo­má­ha­jí k cel­ko­vé napí­na­vos­ti fil­mu. Bravo!
Ridley Scott je titá­nem režij­ní­ho řemes­la a kaž­dý jeho film byl, je a bude pod drob­no­hle­dem, Všechny pra­chy svě­ta však v jeho boha­té fil­mo­gra­fii zau­jí­ma­jí jen mís­to lep­ší­ho prů­mě­ru.
Hodnocení: 60%

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85501 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71927 KB. | 21.02.2024 - 13:54:57