Kritiky.cz > Recenze knih > Pravda nebyla k dostání - historický román o pravdě

Pravda nebyla k dostání - historický román o pravdě

a10150f0001475 pravda nebyla k dostani 2d
a10150f0001475 pravda nebyla k dostani 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete si pře­číst román z doby nor­ma­li­za­ce? Máte rádi sil­né pří­běhy, o hle­dá­ní prav­dy a rodin­ném tajem­ství? Neváhejte a pře­čtě­te si román z pera Lucie Hlavinkové s názvem Pravda neby­la k dostá­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. 

Píše se rok 1982 a Jana ve svých pat­nác­ti letech nachá­zí sešit plný podiv­ných zápis­ků její mat­ky. Její otec před rokem zemřel. Vůbec těm zápis­kům nero­zu­mí a sna­ží se zjis­tit, proč je vlast­ně mamin­ka psa­la co jí k tomu ved­lo. Prarodiče se o někte­rých věcech nechtě­jí bavit a Jana pros­tě cítí, že chce vědět celou prav­du. Proč jsou u nich někte­ré věci tabu? Co před ní její mat­ka i její pra­ro­di­če skrý­va­jí? Dozví se Jana celou prav­du? Dokáže zjis­tit, jak to všech­no vlast­ně bylo? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní, čeká vás oprav­du sil­né čte­ní, nad kte­rým bude­te muset pře­mýš­let.

Román se mně moc líbil a musím říci, že jsem si čte­ní uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Kniha má 240 stran, je roz­dě­le­na na kapi­to­ly, kdy se stří­da­vě vra­cí­te v ději do roku 1955 a do roku 1982. Vůbec mně toto stří­dá­ní v ději neva­di­lo. Rok 1982 je mým rokem naro­ze­ní a rok 1955 rok naro­ze­ní mé mamin­ky. Během čte­ní toho­to romá­nu jsem si před­sta­vo­va­la a mís­ty se i vži­la do situ­a­cí, kte­ré dospí­va­jí­cí Jana pro­ží­va­la, tak jako bych to byla já a moje mamin­ka. Od této autor­ky jsem čet­la její dět­ské kni­hy, ty pro dospě­lé jsem zatím nemě­la tu čest. Její styl psa­ní mě baví, píše sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem, v kni­ze se nevy­sky­tu­je vel­ké množ­ství postav, kte­ré mají někte­ré kni­hy, což mě úpl­ně neba­ví. Místy mě mra­zi­lo, co vše Jana díky seši­tu plný zápis­ků pro­ží­va­la, jak se při­tom asi cíti­la.. Autorka veli­ce podrob­ně popi­su­je hrů­zy komu­nis­tic­ké­ho reži­mu, také pro­ble­ma­ti­ku církve adven­tis­tů sed­mé­ho dne, ve kte­ré se rodi­na Jany tak­též pohy­bo­va­la.

Silný román, o sil­ných lidech, kte­rý se vám vry­je pod kůži a jen tak vás nene­chá spát.

Ukázka z kni­hy:

„Tak tobě neby­lo dob­ře.. Vidíš Dvořáčková, já jsem mys­le­la, že ti tvo­je víra zaka­zu­je lhát!“

Tohle je samo­zřej­mě konec. Naprostý konec. A Pavla se tak hroz­ně moc nechce vzdát. Chce být nor­mál­ní, chce cho­dit s Pavlem, chce se chi­cho­tat s ostat­ní­mi hol­ka­mi a být jako ony.

„jaká vír?“ odpo­vě­dě­la a drze se podí­va­la uči­tel­ce do očí. Nemohla si pomoct, na spo­lu­žá­ky se podí­vat nemoh­la, dokon­ce ani na Naďu, na Pavla už vůbec ne. Moc dob­ře vědě­la, že měla pokor­ně upřít zrak do země a sna­žit se půso­bit pod­daj­ně, v hla­vě jí zně­lo pořád doko­la: Blaze tichým, bla­ze tichým...Jenomže prá­vě pro­to tichá a posluš­ná být nechtě­la.

Více na Kritiky.cz
Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy Aneb kam se hrabe tolikrát vzpomínaný Vladimír Železný. Podle poměrně pečlivých propočt...
#IIHFWorlds: Episode 2 - The Semi-Finals | #IIHFWorlds 2021 ...
Čokoládový klub - diamanty jsou věčné, ale nejlepším přítelem ženy je čokoláda Milujete čokoládu? Máte rádi příběhy z prostředí kaváren? Tak právě vám je určena novi...
The Mandalorian - Chapter 12: The Siege (S02E04) Mandalorian (Pedro Pascal) se kvůli nové misi spojí se svými starými spojenci Carou Dune (Gina ...
Oficiální podcast Ep. 4 „King of the Narrow Sea“ s Fabienem Frankelem | Dům draka (HBO) ...

Konečně uči­tel­ka při­šla na to, co udě­lat.

„Klekni si, Dvořáčková.“

Třídou to zašumě­lo.

„No klek­ni si, Pavlo. Jsi pře­ce věří­cí, ne? Takže si teď klek­neš a pomod­líš se k tomu své­mu Bohu, pro­to­že jsi spácha­la vel­mi váž­né pře­stup­ky nejen pro­ti škol­ní­mu řádu, ale zejmé­na pro­ti naše­mu soci­a­lis­tic­ké­mu zaří­ze­ní. navště­vu­ješ cír­kev, nebo bych měla spíš říct jakousi pode­zře­lou sek­tu, jejíž čin­nost byla stát­ní­mi orgá­ny zaká­zá­na. Nemusím ti říkat, že to bude mít závaž­né důsled­ky nejen pro tebe, ale i pro tvo­je rodi­če. A to nemlu­vím o padě­lá­ní omluv­né­ho lis­tu.

Několik slov u autor­ce:

Lucie Hlavinková se naro­di­la a celý život žije v Brně. Studovala his­to­rii a reli­gi­o­nis­ti­ku na FF MU. Věnuje se výu­ce, pře­kla­dům a psa­ní. Dlouhá léta psa­la „do šuplí­ku“, až v roce 2016 zví­tě­zi­la v lite­rár­ní sou­tě­ži nakla­da­tel­ství Albatros s kni­hou pro děti Projekt pes(ten můj), kte­rá se dočka­la něko­li­ka pokra­čo­vá­ní. U kní­žek pro děti zůsta­la a navá­za­la nemé­ně vyda­ře­nou sérií Sesterstvo. První kni­ha pro dospě­lé Sestry Foxovy, živo­to­pis­ný his­to­ric­ký román o zakla­da­tel­kách spi­ri­tis­mu, autor­ce vyšla v roce 2017. O dva roky poz­dě­ji vyda­la v nakla­da­tel­ství Motto his­to­ric­ký román Apatykář a román o osu­dech slav­né­ho salo­nu v 50.letech Kdo šije u Podolské? Na své úspěš­né titu­ly pro dospě­lé nava­zu­je romá­nem z obdo­bí nor­ma­li­za­ce Pravda neby­la k dostá­ní.

Autor: Lucie Hlavinková

Žánr: čte­ní pro ženy, čes­ká pró­za

Vydáno: 2022,  Nakladatelství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 240

Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem, s lami­no­va­ným pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-2280-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00796 s | počet dotazů: 267 | paměť: 69668 KB. | 04.12.2023 - 21:23:17