Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Stylistické kouzlo George Roy Hilla: Tvůrčí rozhodnutí a nostalgický punc ve filmu Podraz

Stylistické kouzlo George Roy Hilla: Tvůrčí rozhodnutí a nostalgický punc ve filmu Podraz

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

George Roy Hill se při reží­ro­vá­ní fil­mu „Podraz“ (1973) roz­ho­dl vyu­žít někte­ré sty­lis­tic­ké postu­py 30. let. Například se roz­ho­dl pou­žít na začát­ku fil­mu sta­ro­mód­ní dobo­vé logo spo­leč­nos­ti Universal, kte­ré oka­mži­tě navo­di­lo nos­tal­gic­ký tón fil­mu „Podraz“. Hill také pou­žil pro­střed­ky, jako jsou stři­ho­vé stři­hy pro pře­chod mezi scé­na­mi a zábě­ry s clo­nou - to vše jsou sty­lis­tic­ké vol­by, kte­ré pomo­hou divá­ky zasa­dit do časo­vé­ho rám­ce 30. let.

Hill sle­do­val fil­my z toho­to dese­ti­le­tí, aby se inspi­ro­val, a při stu­diu gan­gs­ter­ských fil­mů 30. let si vši­ml, že ve vět­ši­ně z nich se jen zříd­ka obje­vu­je kom­pars. „Například,“ řekl Hill, jak je cito­vá­no v kni­ze Andrewa Hortona „The Films of George Roy Hill“ z roku 1984, „v těch­to fil­mech se nepo­u­ží­val kom­pars v pou­lič­ních scé­nách: Jimmy Cagney by byl sestře­len a zemřel na prázd­né uli­ci. Proto jsem se záměr­ně vyhý­bal pou­ži­tí kom­par­zu.“

Spolu s umě­lec­kým ředi­te­lem Henrym Bumsteadem a kame­ra­ma­nem Robertem L. Surteesem Hill pro film vymys­lel barev­né sché­ma tlu­me­né hně­dé a bor­dó a svě­tel­ný design, kte­rý kom­bi­no­val sta­ro­mód­ní osvět­le­ní ve sty­lu 30. let s někte­rý­mi moder­ní­mi tri­ky, aby dosá­hl poža­do­va­né­ho vizu­ál­ní­ho vzhle­du. Edith Headová navrh­la pro her­ce kos­tým­ní gar­de­ro­bu s ele­gant­ní­mi dobo­vý­mi kos­týmy a výtvar­ník Jaroslav Gebr vytvo­řil meziti­tul­ko­vé kar­ty, kte­ré se pou­ží­va­ly mezi jed­not­li­vý­mi část­mi fil­mu a kte­ré při­po­mí­na­ly zla­ta­vou záři sta­rých ilu­stra­cí Saturday Evening Post - popu­lár­ní pub­li­ka­ce 30. let.

Když Hill popr­vé oslo­vil skla­da­te­le Marvina Hamlische, aby pro film upra­vil hud­bu Scotta Joplina, Hamlisch se zdrá­hal. Koneckonců byl skla­da­te­lem původ­ní hud­by a neměl ve zvy­ku adap­to­vat díla jiných hudeb­ní­ků. „Souhlasil jsem, že uvi­dím prv­ní ver­zi v pro­mí­ta­cím sále,“ uve­dl Hamlisch ve své auto­bi­o­gra­fii „The Way I Was“ z roku 1992. „Rychle jsem si uvě­do­mil, že je to jeden z nej­lep­ších fil­mů, kte­ré jsem za posled­ní roky viděl... David Ward napsal vtip­ný, sty­lo­vý scé­nář, George Roy Hill ho bez­chyb­ně zre­ží­ro­val a Newman a Redford byli nej­lep­ší dvo­ji­cí na plát­ně za posled­ní roky... Jednou z věcí, kte­ré mě k „Podraz“ při­ta­ho­va­ly, bylo, že George byl nato­lik pro­zí­ra­vý, že nechal malé oázy bez dia­lo­gů pro hud­bu. Za tím­to úče­lem do sním­ku zabu­do­val mon­tá­že a sek­ven­ce. Kdykoli vidím ve fil­mu mís­ta, kde se nemlu­ví, jsem v sed­mém nebi.“ Hamlisch sou­hla­sil, že se této prá­ce ujme.

Zdroj: IMDb a Wikipedia

Vše nej­lep­ší 🎂


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10093 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71728 KB. | 25.06.2024 - 21:06:30