Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Palm Springs - Chytrá i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje!

Palm Springs - Chytrá i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje!

Palm
Palm
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bezstarostný poho­dář Nyles (Andy Samberg) se na opu­lent­ní kali­forn­ské svat­bě kou­še nudou. Stejně jako nevá­za­ná a mír­ně cynic­ká sest­ra nevěs­ty Sarah (Cristin Milioti). Když spo­lu uvíz­nou v časo­vé smyč­ce a pro­ží­va­jí ten samý sva­teb­ní den zno­vu a zno­vu, hle­da­jí způ­so­by, jak se zaba­vit, nebo ale­spoň nezbláz­nit. Ať udě­la­jí coko­liv, ráno nepo­ne­sou žád­né násled­ky, a tak postup­ně ztrá­ce­jí veš­ke­ré zábra­ny.

Krom fil­mů jako Na hrom­ni­ce o den více nebo Na hra­ně zítř­ka chy­bí něja­ký výraz­něj­ší zástup­ce fil­mů o časo­vé smyč­ce a dá se čis­tě spe­ku­lo­vat nad tím jest­li by Palm Springs v nor­mál­ní kla­sic­ky nabi­té fil­mo­vé sezó­ně bez COVIDU měli tak výraz­nou šan­ci zaujmout a měli šan­ci, že se jen tak nepro­pad­nou v zapo­mně­ní. A to nemlu­vím čis­tě o kva­li­tách fil­mů, pro­to­že his­to­rie pama­tu­je dost kva­lit­ních fil­mů, kte­ré ale čas tro­chu zaprášil a dnes si na ně vzpo­me­ne málo­kdo. Palm Springs tak snad bude osud přát a fil­mo­ví fanouš­ci na něj neza­po­me­nou tak rych­le, pro­to­že by to byla ško­da. Ne, Palm Springs dle mého není novo­do­bá kla­si­ka a už vůbec si neza­slou­ží zařa­dit do něja­ké­ho sezna­mu nej­lep­ších kome­dií či roman­tic­kých fil­mů posled­ních 10 let, přes­to jde ale o pove­de­nou let­ní kome­dii ke kte­ré si divák ve finá­le může najít hod­ně snad­nou ces­tu, pokud se nala­dí na feel good vlnu, kte­rá z toho­to fil­mu pří­mo čiší.

Palm Springs se neo­be­jde bez dra­ma­tic­kých momen­tů, jako mix kome­die a dra­ma­tu by to ale neo­zna­čil snad nikdo. Jakmile sice dojde na seri­oz­ní momen­ty tak se fil­mu tuhle notu cel­kem uvě­ři­tel­ně poda­ří nala­dit, pořád je to ale pře­de­vším sku­teč­ně kome­die. Komedie, kte­rá svým způ­so­bem vzdá­vá holt fil­mům o časo­vé smyč­ce a záro­veň se jim poten­ci­o­nál­ně leh­kým zbou­rá­ním čtvr­té zdi tro­chu posmí­vá. Komedie, kte­rá má dva sym­pa­tic­ké hlav­ní hrdi­ny v podá­ní Andyho Samberga a Cristin Milloti a pře­de­vším i díky dél­ce 87 minut jde o sviž­nou a zábav­nou jed­no­hub­ku, kte­ré sice na kon­ci lehce dojde dech a tro­chu jsem ve finá­le lito­val, že J. K. Simmons nedo­stal pře­ce jen více pro­sto­ru, přes­to jde ale o film, kte­rý je oprav­du zábav­ný a vlast­ně milý.

Režisér Max Barkabow má oči­vid­ně zmák­nu­tý vizu­ál­ní styl a i když scé­nář Andyho Siariho nepo­va­žu­ji za sce­náris­tic­ké dílo z nebes, tak by mě vlast­ně nena­štva­lo kdy­by se film i díky poten­ci­o­nál­ně sla­bé kon­ku­ren­ci dočkal nomi­na­ce na nej­lep­ší původ­ní scé­nář. Pořád jsem se sice při sle­do­vá­ní nezba­vil poci­tu, že z toho šlo vytřís­kat něco víc (srov­ná­vat to s tře­ba prá­vě Na hra­ně zítř­ka je z prin­ci­pu sice blbost ale....), vlast­ně jsem se ale sku­teč­ně bavil, má to nesku­teč­ně sym­pa­tic­ké obsa­ze­ní v hlav­ních i ved­lej­ších rolích a člo­věk odpus­tí i slab­ší finá­le (a za mně vel­mi podiv­nou po-titulkovou scé­nu) když si vzpo­me­ne na zby­tek, kte­rý byl oprav­du sviž­ný a zábav­ný.

Filmové léto 2020 je díky COVID-19 vel­mi chudé a lep­ší pří­klad let­ní odpo­čin­ko­vé kome­die než prá­vě Palm Springs už asi toto léto nedo­ra­zí. Tohle ale není chvá­le­ní ve sty­lu „ nemá­me nic, tak máme aspoň tohle´´. Tohle je reál­ně chvá­le­ní ve sty­lu „ moc lep­ších zástup­ců let­ních odpo­čin­ko­vých kome­dií za posled­ní roky nevznik­lo´´. Už na samot­ném zákla­du si mož­ná tvůr­ci ukous­li pří­liš vel­ký kus, neskon­či­lo to ale totál­ním prů­švi­hem a vznik­la oprav­du pove­de­ná kome­die, kte­rá rych­le ute­če a je pře­kva­pi­vě schop­ná ješ­tě dlou­ho po sobě zane­chat v divá­ko­vi sto­pu. Není to mis­trov­ské dílo, dá se ale pocho­pit, že by v jis­tých okru­zích moh­lo začít jít o kul­tov­ní kla­si­ku. Za mně vždyc­ky rad­ši Na hrom­ni­ce o den více nebo ješ­tě rad­ši Na hra­ně zítř­ka, opě­tov­ným vidě­ním Palm Springs ale opo­vr­ho­vat prav­dě­po­dob­ně nebu­du.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Hulu


Podívejte se na hodnocení Palm Springs na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02069 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72329 KB. | 25.05.2024 - 00:50:13