Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ghost Rider 2 | Ghost Rider: Spirit of Vengeance [25%]

Ghost Rider 2 | Ghost Rider: Spirit of Vengeance [25%]

rp ghost rider spirit of vengeance ver2.jpg
rp ghost rider spirit of vengeance ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ghost Rider 2
http://www.csfd.cz/film/245662-ghost-rider-2/
http://www.imdb.com/title/tt1071875/

 • USA 

  Ghost Rider: Spirit of Vengeance

 • SK název 

  Ghost Rider 2


Mládeži pří­stup­ný
V kinech ČR od: 01.03.2012
V kinech SR od: 01.03.2012 


Režie: Mark Neveldine, Brian Taylor
Scénář: Scott M. Gimple, Seth Hoffman a David S. Goyer
Hudba: David Sardy
Hrají: Nicolas Cage, Violante Placido, Ciarán Hinds, Idris Elba, Johnny Whitworth, Christopher Lambert, Anthony Head

Akční / Fantasy / Thriller | USA / Spojené arab­ské emi­rá­ty, 2011, 95 min

Lamentovat nad kari­é­rou Nicolase Cage je už tro­chu z módy. Nejen, že už při­šel o veš­ke­rý herec­ký kre­dit, kte­rý do doby před něko­li­ka lety ješ­tě měl, v posled­ní době pře­chá­zí z jed­né srač­ky do dru­hé bez nejmen­ších snah o něja­kou roli, kte­rá by mu pomoh­la ale­spoň tro­chu k návra­tu do vrch­ní herec­ké ligy. Samozřejmě je zde vel­ká část lidí, tvr­dí­cích to, že se v ní oci­tl vlast­ně náho­dou. Původní Ghost Rider z roku 2007 při­šel prá­vě v době, kdy si svět začal uvě­do­mo­vat, že to s jeho herec­tvím nebu­de tak hor­ké, což se odra­zi­lo i na výsled­ném sním­ku. Průměrná komik­so­vá zále­ži­tost, ve kte­ré se šíle­ně pře­hrá­va­jí­cí Cage pro­há­něl zou­fa­lým scé­ná­řem však v rám­ci mož­nos­tí vydě­la­la. Matematika Hollywoodu zapra­co­va­la a tak letos při­chá­zí do kin dru­hý díl. To že za kame­rou sto­jí tvůr­ci Zastav a nepře­ži­ješ a Gamera je ire­le­vant­ní. Dámy a páno­vé, drž­te si klo­bou­ky, peklo prá­vě při­chá­zí na plát­na kin.   
Johnny Blaze se upsal před lety duši ďáblu, aby zachrá­nil své­ho nemoc­né­ho otce. Ten však nako­nec i přes vylé­če­ní samot­ným ďáblem stej­ně zemřel a Johnny se za upsá­ní své duše stal ďáblo­vým lov­cem hlav, Ghost Riderem. Avšak poté, co se k ďáblo­vi obrá­til zády se vydá­vá na útěk přes půl­ku svě­ta ve sna­ze zba­vit se ono­ho pekel­né­ho pro­kle­tí. V Evropě kde se nyní Blaze ukrý­vá, jej vyhle­dá fran­couz­ský mnich Moreau, kte­rý mu nabíd­ne obchod. Nalezne-li dítě, po kte­rém pát­rá na zemi sám původ­ce Johnnyho pro­kle­tí, nad­ří­ze­ní Moreaua mu pomů­žou zba­vit se jeho pro­kle­tí. Blaze se tedy po sna­ze potla­čit Ghost Ridera v sobě opět vydá­vá na ces­tu, ten­to­krát za záchra­nou malé­ho chlap­ce. Úkol mu však nebu­dou zne­pří­jem­ňo­vat pou­ze ďáblo­vi nohsle­di... 
Před pre­mi­é­rou dvoj­ky si těž­ko šlo před­sta­vit, že by pokra­čo­vá­ní moh­lo dopad­nout ješ­tě tragič­tě­ji. Bohužel sta­lo se tak. První díl byl jako jed­no­hub­ka rela­tiv­ně fajn, a ačko­liv se nejed­na­lo o extra bídu, dalo se to pro jed­nou snést. Druhé shléd­nu­tí už však při­nes­lo vystříz­li­vě­ní a boles­ti­vou koco­vi­nu. Toho se naštěs­tí u dru­hé­ho dílu nej­spí­še vyva­ru­je­te. Druhý Ghost Rider totiž bolí hod­ně již napo­pr­vé. Prvním z důvo­dů je pře­hrá­va­jí­cí Cage. Ano, na to už si divá­ci cel­kem zvyk­li, nicmé­ně Nicolas tomu v dru­hém setká­ní s pekel­ným jezd­cem dává úpl­ně nový roz­měr. A to by ho člo­věk začal po těch seri­oz­ních roz­ho­vo­rech pro­vá­ze­jí­cích pre­mi­é­ru sním­ku brát v cel­ku i váž­ně. Opak je ale prav­dou. Již v úvod­ní půl­ho­din­ce totiž Cage před­vá­dí podob­ně zbě­si­lý výkon, jaký jej pro­sla­vil v kla­si­ce jmé­nem Rituál z roku 2006. Tedy napros­tá absur­di­ta se seri­oz­ním výra­zem evo­ku­jí­cí her­co­vo ner­vo­vé zhrou­ce­ní a ope­ra­ci moz­ku záro­veň. Buďte ale v kli­du, bude hůř. 
Změna v pekel­né­ho jezd­ce v prv­ním dílu, kte­rá se prá­vem dosta­la na výběr nej­lep­ších hitů Nicolase Cage, byla opro­ti tomu co před­vá­dí zde ješ­tě kus seri­oz­ní­ho herec­tví. Pokud sna­ha o trumf­nu­tí sebe sama v debi­li­tě není jen sofis­ti­ko­va­ným poku­sem o vtip na účet divá­ka, nedo­ká­žu si to jinak vysvět­lit. Cage však není sám. Vůbec totiž neva­dí, že se tu pro­há­ní poměr­ně zná­mé tvá­ře. Herecké výko­ny ospra­vedl­ňu­jí­cí urych­le­ný odchod z kina tu totiž podá­va­jí všich­ni, zná­mí i nezná­mí. Ono nej­lep­ší vysvět­le­ní bude asi to, že pro­dukč­ní tým utra­til mini­mál­ně polo­vi­nu roz­počtu za dro­gy. Jinak si totiž takhle výpla­cho­vý scé­nář, kte­rý by neob­stál ani v tele­viz­ním pro­ve­de­ní, vysvět­lit nelze. 
Není to ale jen pro­blém s debi­li­tou vše­ho co se ve fil­mu děje nebo obje­ví. Úbytek peněz z roz­počtu jde totiž až moc vidět. Efekty sice vypa­da­jí o něco lépe než v pře­de­šlém díle a u někte­rých scén se člo­věk oprav­du nenu­dí, zejmé­na díky zábles­kům ori­gi­na­li­ty, nicmé­ně ani toto neza­chrá­ní fakt, že všech­no oko­lo, od exte­ri­é­rů až po rekvi­zi­ty vypa­dá laci­ně až hrůza. Ani reži­sér­ské duo Nelvedine/Taylor, kte­ré jsem posled­ně brá­nil u sním­ku Gamer tuto deví­zu neza­chrá­ní. Je zde cítit pár zají­ma­vých nápa­dů, nicmé­ně jejich pro­ve­de­ní není bez­pro­blé­mo­vé a režie jako celek je napros­to pra­chbíd­ná. Ale abych nebyl jen kri­tic­ký, pár scé­nek není úpl­ně špat­ných a někte­ré jsou i cel­kem úsměv­né, jako napří­klad zámě­na pekel­né motor­ky za pekel­ný bagr.            
Bez oba­lu řeče­no, Ghost Rider 2 je děs­ná břeč­ka, kte­rá nejen že defi­ni­tiv­ně odsu­zu­je Nicolase Cage k posmě­chu ze stra­ny ten­to­krá­te snad již úpl­ně všech, doka­zu­je také to, že s talen­tem dua Nelvedine/Taylor to nebu­de tak hor­ké a že jsme se sluš­né­ho zadap­to­vá­ní této komik­so­vé posta­vy opět nedo­čka­li. Útěchou snad může být jen fakt, že dru­hý díl nevy­dě­lá tolik, aby se někdo pus­til do pomy­sl­né­ho kopá­ní do mrt­vo­ly s čís­lov­kou tři na kon­ci. Nebo 3-D jak je dnes v módě.  
Nelvedine a Taylor spá­su nepři­nes­li. Druhý Ghost Rider je pře­hlíd­kou špat­ně napsa­ných scén, ne zrov­na oku laho­dí­cích sce­né­rií, hloupých až šíle­ně debil­ních herec­kých výko­nů a cel­ko­vě vlast­ně jedi­ná věc ve fil­mu nefun­gu­je. Efekty jsou sice fajn, kame­ra mís­ty také, nicmé­ně vše oko­lo vypa­dá laci­ně a Nicolas Cage se i v rám­ci absurd­nos­ti herec­ké­ho pro­je­vu z fil­mů v posled­ních letech pře­ko­ná­vá. Ghost Rider 2 je tak i přes mou sna­hu fan­dit sním­ku děs­nou ukáz­kou toho, že pokud se scé­náris­tic­ké­ho pera nechyt­ne někdo se zdra­vým rozu­mem a smys­lem pro fil­mo­vé vyprá­vě­ní, může bíd­nou adap­ta­ci nato­čit i sebe­o­ri­gi­nál­něj­ší reži­sér­ské duo.    
Hodnocení: 25%

 Koktejl :


Podívejte se na hodnocení Ghost Rider 2 na Kinoboxu.

40 % Původní Ghost Rider v odleh­lých čás­tech Evropy
20 % Debilita na dru­hou
30 % Nicolas Cage a ban­da břeč­ka­řů
10 % Občasný záblesk dob­ré­ho nápa­du nebo pří­jem­né věci kte­ré se říká zába­va 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • S11E02: The Ghost Monument16. října 2018 S11E02: The Ghost Monument Titulky k druhé epizodě 11. sezóny seriálu Doctor Who! (Pán času). Titulky sedí na verze 720p.MTB Titulky pro vás připravili: Lucille, Guri & Fëanor Stahujte z TVGuru.cz Posted in Titulky
 • Psycho Cop Returns (1993)4. dubna 2018 Psycho Cop Returns (1993) Joe Vickers je zpět a zabíjení ho rozhodně nepřestalo bavit… Larry a Brian plánují po skončení pracovní doby uspořádat pořádnou párty na počest rozlučky se svobodou […] Posted in Horory
 • Komiks 4831. října 2018 Komiks 48 Posted in Komiks
 • SnakeHead Swamp (2014)30. ledna 2018 SnakeHead Swamp (2014) Před těmito predátory nejste v bezpečí ani na souši! Mladík Chris nezažívá zrovna nejšťastnější období. Jeho bývalá láska se právě vdala a rodiče se chtějí rozvádět. […] Posted in Horory
 • Bulworth: Politická revoluce ve stylu hip-hopu s Warrenem Beatty30. března 2024 Bulworth: Politická revoluce ve stylu hip-hopu s Warrenem Beatty Warren Beatty poprvé nabídl film "Bulworth" z roku 1998 v roce 1992 pod základním sloganem o muži v depresi, který si předtím, než se zamiluje, sjedná životní pojistku. Výkonný ředitel […] Posted in Zajímavosti
 • Rockstar Games chystají remaster Grand Theft Auto IV v...30. prosince 2020 Rockstar Games chystají remaster Grand Theft Auto IV v... Rockstar Games chystají remaster Grand Theft Auto IV v kompletní edici pro PS5. Disponovat má 4K rozlišením, a využívat má haptickou odezvu ovladače DualSense. Grand Theft Auto IV: The […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Cellular - Jak začínal Captain America? To víte?11. května 2020 Cellular - Jak začínal Captain America? To víte? Tak, jak říká i Chris Evans v hlavní roli Ryana, moderní doba s sebou přináší nové technologie. Dobrodružství, které můžete zažít se svým mobilním telefonem jsou tak kupříkladu mnohem […] Posted in Retro filmové recenze
 • Jeri Ryan20. listopadu 2014 Jeri Ryan Jeri Lynn Ryan, rodným jménem Jeri Lynn Zimmermann (* 22. února 1968 Mnichov) je americká televizní a filmová herečka, která se stala známou rolí Borgy asimilované dívky a následně […] Posted in Profily osob
 • Dynamit v zeleném – 60 %16. července 2012 Dynamit v zeleném – 60 % Tak jsem si připomněl svoje mládí, kdy ještě v Československé televizi frčely filmy s Jerrym Cottonem a o agentovi 007 s povolením zabíjet sem neměl ani ponětí. Tato srdcovka ze 70. […] Posted in Filmové recenze
 • Titulky k La Brea S02E13 - The Journey, Part 114. března 2023 Titulky k La Brea S02E13 - The Journey, Part 1 Přeji příjemnou zábavu u titulků k předposlední epizodě druhé série seriálu La Brea, kterou pro vás přeložili **Clear** a **BigMarwin**. V této epizodě s titulem **Výprava, část první** […] Posted in Titulky

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20436 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72347 KB. | 22.05.2024 - 03:26:49