Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Amazing Spider-Man 2 | The Amazing Spider-Man 2 [75%]

Amazing Spider-Man 2 | The Amazing Spider-Man 2 [75%]

rp amazing spider man 2 image03.jpg
rp amazing spider man 2 image03.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Už běží Spider-Man...Klasická melo­die z ani­má­ků ze začát­ků deva­de­sá­tek se pře­kva­pi­vě doce­la vra­cí při odcho­du z kina. Od vče­rej­ší­ho dne se totiž čes­ká a slo­ven­ská kina opět plní pavou­čí muž ve svém nej­no­věj­ším dob­ro­druž­ství. Před dvě­ma lety byl prv­ní díl jeho zrestar­to­va­né série tak tro­chu do počtu, nicmé­ně letos už se jed­ná o jed­nu z prv­ních bloc­kbuste­ro­vých prv­ních vlaš­to­vek, kte­ré sig­na­li­zu­jí, že fil­mo­vé léto už poma­lu kle­pe na dve­ře. Jak si tedy Spidey zadi­vo­čil po dru­hé a sto­jí za vaši návště­vu kina?
Po sou­bo­ji s Lizardem z kon­ce prv­ní­ho dílu se Peter (Andrew Garfield) nemů­že zba­vit poči­tu výči­tek, že není scho­pen dodr­žet slib, kte­rý dal umí­ra­jí­cí­mu otci Gwen (Emma Stone). Ačkoliv se totiž sna­ží, nedo­ká­že ji nadob­ro opus­tit a ochrá­nit ji tak nebez­pe­čí, kte­ré jí v jeho blíz­kos­ti hro­zí. To vše se ovšem ješ­tě dale­ko více pro­hlu­bu­je v momen­tě, kdy se do New Yorku vra­cí Peterův dob­rý kama­rád Harry Osborne (Dane DeHaan), aby sta­nul v čele spo­leč­nos­ti Oscorp své­ho umí­ra­jí­cí­ho otce. To se ovšem nelí­bí správ­ní radě, kte­rá pod hla­vič­kou spo­leč­nos­ti plní vlast­ní agen­du a záro­veň se nyní sna­ží ututlat neho­du, kte­rá jed­no­ho z jejich zaměst­nan­ců pro­mě­ni­la v nesta­bil­ní pomstych­ti­vé mon­strum Electra (Jamie Foxx), kte­rý je pohá­něn pře­de­vším tou­hou po pomstě... 
Je doce­la fajn, že to Sony nevzdá­vá a svůj plán dodá­vat film z toho­to uni­ver­za co dva roky zatím dodr­žu­je. Spider-Man roz­hod­ně pat­ří mezi nej­ob­lí­be­něj­ší komik­so­vé hrdi­ny a za mě osob­ně se mi jeho nová fil­mo­vá podo­ba, kte­rá je bliž­ší prá­vě komik­sům a ani­mo­va­ným seri­á­lům, než Raimiho tri­lo­gie, líbí pře­ci­jen o něco více. S čím jsem měl ovšem pro­blém posled­ně, byla pří­bě­ho­vá strán­ka a jaká­si lax­nost, se kte­rou vše ostat­ní bylo divá­kům pro­dá­vá­no. A po shléd­nu­tí dru­hé­ho dílu musím naznat, že se to ani napo­dru­hé nepo­da­ři­lo úspěš­ně napra­vit. 
I tady totiž Marc Webb nezvlá­dá hod­ně solid­ní akč­ní slož­kou fil­mu zakrýt jakousi až laci­nou pří­bě­ho­vou strán­ku, kde do sebe všech­no až moc nápad­ně zapa­dá na to, aby se dala vytvo­řit ilu­ze jakési pře­kva­pi­vé pro­gre­se. Samozřejmě, je zde pár momen­tů kte­ré mohou půso­bit pří­jem­ně ori­gi­nál­ně, vše ostat­ní je ovšem pra­chspros­té kopí­ro­vá­ní pře­dem vyme­ze­né­ho vzo­ru, kte­ré od ori­gi­na­li­ty či něja­ké zvlášt­nos­ti (jakou před­ved­la tře­ba letoš­ní kon­ku­ren­ce Captain America: The Winter Soldier) má dale­ko. Druhý Spidey je totiž ve všech ohle­dech kla­sic­kým pokra­čo­vá­ním úspěš­né­ho bloc­kbus­te­ru, kde je vše vět­ší, hluč­něj­ší, výbuš­něj­ší, tem­něj­ší a váž­něj­ší. Pokud však čeká­te něco víc, dosta­ne­te v kině doce­la stu­de­nou sprchu. 
Tu ješ­tě pak pod­po­ří na pomě­ry doce­la sla­bé digi­tál­ní tri­ky, kte­ré pak zvláš­tě ve finál­ních sou­bo­jích sním­ku doce­la pokul­há­va­jí a na plát­ně se tak mís­to her­ců obje­vu­jí jejich pře­hna­ně digi­tál­ní pro­tějš­ky, kte­ré poska­ku­jí jak na gumě. Na dru­hou stra­nu si pochva­lu zaslou­ží (což je pro mě oprav­do­vé pře­kva­pe­ní) Hans Zimmer, kte­rý si ten­to­krát při­zval hned něko­lik schop­ných lidí (Pharrell Williams nebo tře­ba i Junkie XL), posklá­dal sku­pi­nu, kte­rá podá­vá divá­kům doce­la roz­ma­ni­tý hudeb­ní pod­kres, kte­rý jed­no­du­še zaujme. A to ať již orchest­rál­ní­mi par­ty, až old­scho­o­lo­vým pís­nič­ko­vým dopro­vo­dem nebo celou hudeb­ní slož­ku zalo­že­nou na taneč­ních rytmech, kte­rá dopro­vá­zí pre­zen­ci hlav­ní­ho zápo­rá­ka Electra na fil­mo­vém plát­ně. 
Ve výsled­ku je tak Amazing Spider-Man 2 doce­la zábav­ným komik­so­vým bloc­kbus­te­rem, kte­rý pří­liš nena­dchne ale ani nezkla­me. Má hod­ně pozi­tiv i nega­tiv, ale vět­ši­nu času se stej­ně bude­te bavit. A to i přes­to, že by sto­páž fil­mu snes­la něja­ké to zkrá­ce­ní o pár desí­tek minut.  Zkrátka tato ver­ze spider-Mana zatím ros­te doce­la pod­stat­ně s kaž­dým dal­ším dílem a je jen otáz­kou, kam se za pár let dosta­ne. Příště by jen mož­ná neuško­dil něja­ký nápa­di­těj­ší scé­náris­ta a tro­chu méně nápad­něj­ší nalaj­no­va­nost celé­ho osu­du hlav­ní­ho hrdi­ny. Obsazení nemá až na pár vyjí­mek vět­ších pro­blé­mů a když se pro příš­tě poda­ří vybrat opět zají­ma­vé­ho zápo­rá­ka, vlast­ně proč ne. Po tomhle sním­ku to totiž Peter Parker má roze­hrá­no solid­ně. Na Marvelovské téměř bez­chyb­né taže­ní tomu ale pořád ješ­tě dost chy­bí. 

Spidey po restar­tu podru­hé a opět mír­ně s roz­pa­ky. I když znač­ka opět tro­chu vzrost­la Marc Webb si ani ten­to­krát nepo­hlí­dal pří­bě­ho­vou strán­ku věci a solid­ní akci tak táh­ne dolů scé­nář a doce­la pře­kva­pi­vě i digi­tál­ní tri­ky. Pomineme li však del­ší sto­páž, než by bylo tře­ba, je Amazing Spider-Man 2 zábav­nou bloc­kbuste­ro­vou podí­va­nou, kte­rá vylo­že­ně nezkla­me. Hans Zimmer taky doce­la pře­kva­pil. 

 Koktejl:
10% Teen roman­ce
40% Akce
20% Korporace a jejich sna­ha o nad­vlá­du nad vším
30% Pavouci a jiná zmu­to­va­ná zví­řa­ta

Amazing Spider-Man 2
(The Amazing Spider-Man 2)
Akční / Dobrodružný / Fantasy
USA, 2014, 142 min

Režie: Marc Webb
Scénář: Alex Kurtzman, Roberto Orci, Jeff Pinkner
Kamera: Daniel Mindel
Hudba: Hans Zimmer, Pharrell Williams
Hrají: Andrew Garfield, Emma Stone, Felicity Jones, Jamie Foxx, Sarah Gadon, Paul Giamatti, Dane DeHaan, Sally Field, Martin Sheen, Chris Zylka, Marton Csokas, Denis Leary, Chris Cooper, B. J. Novak, Colm Feore, Stan Lee

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
V kinech ČR od: 24.04.2014 Falcon
V kinech SR od: 01.05.2014 ITAFilm


http://www.csfd.cz/film/321913-amazing-spider-man-2/
http://www.imdb.com/title/tt1872181/


Podívejte se na hodnocení Amazing Spider-Man 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91938 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72274 KB. | 20.05.2024 - 04:14:35