Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Hvězdné karty Lindy Goodman: Jako po vydatném spánku

Hvězdné karty Lindy Goodman: Jako po vydatném spánku

IMG 20200622 171703
IMG 20200622 171703
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Někdy pose­ze­ní nad těmi­to kar­ta­mi vypa­dá jako pro­bu­ze­ní s poci­tem, že slu­neč­ní paprsky prá­vě začí­na­jí dopa­dat na vaši tvář. To uvě­do­mě­ní, kte­ré je jako sví­tá­ní. Často jsem byla pře­kva­pe­ná sil­nou a prav­di­vou odpo­vě­dí, ale nebyl tam ten úsměv a jas­né vědo­mí „aha, vždyť já to vědě­la“. Tyto kar­ty odha­lu­jí koře­ny našich otá­zek a pro­blé­mů hlou­bě­ji, chví­li trvá než pro­nik­nou do toho hla­di­vé­ho uvě­do­mě­ní. Jsou poma­lé, uvol­ně­né a nevy­lu­ču­ji, že mnoh­dy při­ne­sou pocit - a sak­ra, tohle jsem teda nechtěl/a.

Hvězdné kar­ty jako pocta Lindě Goodman

Hvězdné kar­ty jsou moder­ním spo­je­ním ast­ro­lo­gie, nume­ro­lo­gie a intu­i­ce. Obrázky nazna­ču­jí nála­du, pří­běh, kte­rý se dále roz­ví­jí v kní­žeč­ce.  Všechny tyto meto­dy autor­ka zpra­co­va­la peč­li­vě, jas­ně, struč­ně, přes­to čti­vě. Text má cha­risma, kte­ré pod­po­ru­je ten prv­ně popsa­ný pocit ran­ní­ho sví­tá­ní.

IMG 20200622 171703
IMG 20200622 171703

Povětšinou tu pra­cu­je­me s emo­ce­mi, s něčím, co je z nás vyta­ho­vá­no z vel­ké hloub­ky. Velká uvě­do­mě­ní, kte­ré ale nejsou náh­lá a ano, někdy nejsou ani úlev­ná: je to přes­ný směr, pokud se mu pod­vo­lí­te, uvi­dí­te, že život najed­nou začne dávat smy­sl i tam, kde dopo­sud nedá­val.

Důležitá kní­žeč­ka a pro­ni­ká­ní cyk­lič­nos­tí živo­ta

U těch­to kar­ti­ček je důle­ži­té si pře­číst kní­žeč­ku hez­ky od začát­ku do kon­ce. Symbolika výcho­du slun­ce, výklad čině­ní s tím­to vědo­mím, byl tím, co mne vel­mi osvě­ži­lo. Ranní vyta­že­ní kar­ty, kdo by to neznal? Ale zkus­te si kar­tu vzít niko­liv s tím vědo­mím, že má nazna­čo­vat nad­chá­ze­jí­cí den, ale že je POUZE kar­tou, kte­rou vyta­hu­je­me ve chví­li, kdy je naše vědo­mí ješ­tě nej­víc spo­je­no s tím noč­ním, s tím hlu­bo­kým. Tedy, že „východ slun­ce“ nám při­ná­ší kus zvlášt­ní prav­dy, kte­rá bude už za hodi­nu za dvě, nedo­sa­ži­tel­ná.

Ten zvlášt­ní pel, kte­rým jsou kar­ty obna­že­ny při­po­mí­ná ilu­stra­ce z fan­tas­tic­kých fil­mů nebo pohá­dek, jin­dy zase při­po­mí­ná egypt­skou moud­rost. Jsou pro­měn­né.... asi i prá­vě tak, jak zrov­na potře­bu­je­me.

TIP na dob­rý výklad: Výklad KOSMOS

Chcete-li s Hvězdnými kar­ta­mi zažít celý rok, zvol­te výklad Kosmos, kte­rý je kalen­dá­řem, jež se vám roz­pro­stře do celé­ho roku. Základem je dělat si kaž­dý měsíc poznám­ky ke kar­tě, kte­rá vám vyšla v tom jed­nom výkla­du na samém začát­ku. Co se mění, co nazna­ču­je? Je to nej­lep­ší mož­ný způ­sob, jak se s kar­ta­mi důvěr­ně­ji sezná­mit, pří­pad­ně si tré­no­vat svou vlast­ní intu­i­ci.

Jakou píseň tou­ží sly­šet vaše srd­ce? Píseň souzně­ní s Bohem? Píseň na ces­tu k vaše­mu život­ní­mu part­ne­ro­vi? K vaše­mu nej­vyš­ší­mu uče­ní?

S tím­to karet­ním kom­ple­tem může­me hle­dat prá­vě tyto odpo­vě­di…

O autor­ce: Crystal Bush, blíz­ká pří­tel­ky­ně a důvěr­ni­ce Lindy Goodman, chtě­la tím­to dílem vzdát hold nej­ob­lí­be­něj­ší ast­ro­lož­ce Ameriky.  Společně s výtvar­ní­kem Frankem Ricciem, kte­rý za své ilu­stra­ce obdr­žel nejed­no oce­ně­ní, vytvo­ři­la tyto Hvězdné kar­ty, jejichž okouz­lu­jí­cí výtvar­ná strán­ka a lás­ky­pl­né inter­pre­ta­ce vám pomo­hou zno­vu­ob­je­vit vše, co nás Linda uči­la.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie, www.synergiepublishing.com, vydá­ní dru­hé, 2020


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,07985 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71792 KB. | 21.07.2024 - 00:56:56